30/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022 do 29.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. februára 2020
o dopravnom značení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z. a podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 9, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky sa používajú
a)
zvislé dopravné značky (ďalej len „zvislá značka“),
b)
vodorovné dopravné značky (ďalej len „vodorovná značka“),
c)
dopravné zariadenia,
d)
svetelné signály a pokyny.
(2)
Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou.
Zvislé značky
§ 2
Základné členenie zvislých značiek
(1)
Zvislé značky sa členia na
a)
výstražné značky,
b)
regulačné značky,
c)
informačné značky.
(2)
Výstražné značky sa členia na
a)
všeobecné výstražné značky,
b)
priecestné značky.
(3)
Regulačné značky sa členia na
a)
značky o dávaní prednosti v jazde,
b)
príkazové a zákazové značky,
c)
značky o jazde po krajnici.
(4)
Informačné značky sa členia na
a)
značky o prednosti v jazde,
b)
značky o cestách s osobitnými pravidlami,
c)
návesti,
d)
orientačné značky,
e)
značky o náhradných a obchádzkových trasách,
f)
pruhové značky.
(5)
Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na
a)
všeobecné dodatkové tabuľky,
b)
špecifické dodatkové tabuľky.
§ 3
Platnosť zvislých značiek
(1)
Zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak.
(2)
Zvislá značka umiestnená na vozidle je nadradená zvislej značke umiestnenej podľa § 4. Platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100 m v smere jazdy za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 100 m v smere jazdy za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel; to platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje.
(3)
Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým krížom umiestneným pred značkou tak, aby prekrýval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané.
§ 4
Umiestňovanie zvislých značiek
(1)
Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.
(2)
Zvislú značku možno umiestniť aj opakovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len vľavo od vozovky alebo len nad vozovkou.
(3)
Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os vozovky.
(4)
Značka o konci obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o konci zóny sa spravidla umiestňuje len na zadnú stranu značky o začiatku obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o začiatku zóny.
§ 5
Nápisy a symboly na zvislých značkách
(1)
Nápisy na dopravných značkách sa uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť, ak je to v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)
(2)
Vyobrazenie a význam symbolov, ktoré možno použiť na zvislých značkách, sú uvedené v prílohe č. 1. Symboly na značke môžu byť vyobrazené v bielej farbe, ak je to vzhľadom na farebnosť podkladu vhodnejšie, alebo v inej farbe, ak to vyplýva z významu značky.
(3)
Na informačnej značke a na dodatkovej tabuľke možno na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom cestnej premávky použiť aj iný symbol, ako je uvedený v prílohe č. 1, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý.
(4)
Symbol na výstražnej alebo informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky možno vyobraziť zrkadlovo, ak sa tým nenaruší jej význam. Symbol na informačnej značke možno vyobraziť otočený podľa smeru jazdy.
§ 6
Výstražné značky
(1)
Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.
(2)
V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú.
(3)
Mimo obce sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla 150 m až 250 m pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú. Ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia alebo vyššia, uvedie sa táto skutočnosť na dodatkovej tabuľke.
(4)
Podrobnejšie členenie výstražných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 7
Regulačné značky
(1)
Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky (ďalej len „regulácia“).
(2)
Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky okrem regulačnej značky umiestnenej nad jazdným pruhom, ktorá platí len pre daný jazdný pruh, a regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke, ktorá platí len pre daný jazdný pruh alebo pre dané jazdné pruhy.
(3)
Regulácia vyplývajúca zo značky o dávaní prednosti v jazde a zo značky o smere jazdy platí v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je značka umiestnená. Regulácia vyplývajúca zo značky o zákaze vjazdu platí tam, kde je značka umiestnená, okrem značky o zákaze vjazdu, ktorá je umiestnená nad jazdným pruhom alebo ktorá je vyobrazená na pruhovej značke.
(4)
Regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3, platí od miesta, kde je značka umiestnená.
(5)
Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.
(6)
Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.
(7)
Regulačnú značku podľa odseku 4 možno priebežne opakovať, ak regulácia vyplývajúca z takejto značky platí na dlhšom úseku.
(8)
Zónová značka je regulačná značka v tvare pravouholníka s nápisom ZÓNA v hornej časti. Regulácia vyplývajúca zo zónovej značky platí na všetkých cestách zóny v oboch smeroch jazdy po značku, ktorá ju ukončuje. Zónové značky sa umiestňujú na všetkých príjazdových cestách do zóny a na všetkých výjazdových cestách zo zóny. Na zónovú značku sa nevzťahujú odseky 5 až 7.
(9)
Predbežná značka je regulačná značka s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je uvedená vzdialenosť alebo smer k regulačnej značke. Predbežná značka vopred upozorňuje na inú regulačnú značku, ak je to potrebné z hľadiska viditeľnosti alebo na predbežné upozornenie účastníkov cestnej premávky.
(10)
Všeobecné pravidlá cestnej premávky možno vyznačiť regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné.
(11)
Podrobnejšie členenie regulačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 8
Informačné značky
(1)
Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.
(2)
Účastníkom cestnej premávky možno poskytovať informácie dopravného významu aj na tabuli v tvare pravouholníka bielej farby, na ktorej môže byť okrem textu vyobrazená aj dopravná značka alebo môže byť informácia podaná iným dostatočne zrozumiteľným grafickým vyjadrením. Ak je na takejto tabuli vyobrazená dopravná značka, musí byť zo spôsobu grafického vyhotovenia tabule zrejmé, že daná dopravná značka sa nevzťahuje na miesto, kde je tabuľa umiestnená, ale na miesto, o ktorom tabuľa poskytuje informácie.
(3)
Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka okrem dodatkovej tabuľky alebo na nej môže byť vyobrazený symbol, s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu.
(4)
Nad veľkoplošnú orientačnú značku možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky.
(5)
Na pruhovej značke možno vyobraziť regulačnú značku.
(6)
Podrobnejšie členenie informačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 9
Dodatkové tabuľky
(1)
Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak je nad sebou umiestnených viacero výstražných, regulačných alebo informačných značiek, dodatková tabuľka sa vzťahuje na tú výstražnú, regulačnú alebo informačnú značku, ktorá je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou.
(2)
Vyobrazenie a význam dodatkových tabuliek sú uvedené v prílohe č. 5.
Vodorovné značky
§ 10
(1)
Vodorovné značky sa členia na
a)
pozdĺžne čiary,
b)
priečne čiary,
c)
plošné značky,
d)
symboly.
(2)
Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.
(3)
Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebo vyznačujúca parkovací pruh s plateným alebo časovo obmedzeným státím môže byť modrej farby.
(4)
Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne upokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbou okrem žltej farby.
(5)
Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviska alebo na inej dopravnej ploche môžu použiť aj iné čiary, nápisy alebo symboly, ako sú uvedené v prílohe č. 6, ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý, alebo vyobrazenia zvislých značiek s tým, že sú primerane predĺžené; vyobrazenie zvislej značky môže byť vo farebnom vyhotovení podľa príloh č. 1 až 4 alebo len v bielej farbe. Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na príslušnú zvislú značku, pravidlo o platnosti zvislej značky alebo všeobecné pravidlo cestnej premávky.
§ 11
(1)
Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.
(2)
Dočasná vodorovná značka tvorená zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto do radu je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.
§ 12
Vyobrazenie a význam vodorovných značiek sú uvedené v prílohe č. 6.
Dopravné zariadenia
§ 13
(1)
Dopravné zariadenia sa členia na
a)
svetelné signalizačné zariadenia,
b)
vodiace zariadenia,
c)
výstražné zariadenia,
d)
parkovacie zariadenia,
e)
záchytné zariadenia,
f)
ostatné zariadenia.
(2)
Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály.
(3)
Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, smerovacie tabule, vodiace tabule, vodiace obrubníky, smerové stĺpiky, balisety a dopravné gombíky.
(4)
Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule, výstražné svetelné zariadenia, svetelné vodiace tabule a dopravné majáčiky.
(5)
Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle.
(6)
Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich.
(7)
Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom, dopravné zrkadlá, spomaľovacie prahy, ukazovatele smeru a sily bočného vetra, váhy na váženie motorových vozidiel zabudované vo vozovke, zariadenia na kontrolu elektronického výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky, panely na prevádzkové informácie, zariadenia na vyobrazovanie premenných dopravných značiek a panely sieťového riadenia.
(8)
Premenná dopravná značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných dopravných značiek. Ak ide o premennú dopravnú značku vyhotovenú na báze svetelných bodov, zvislá značka je vyobrazená v zjednodušenom grafickom vyhotovení a v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby okrem značiek o jazde po krajnici, ktoré sú vyobrazené na čiernom podklade.
(9)
Vyobrazenie niektorých dopravných zariadení a ich význam sú uvedené v prílohe č. 7.
Svetelné signály
§ 14
Prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými značkami.
§ 15
Svetelné signály pre vozidlá
(1)
Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby v tvare plného kruhu umiestnené pred križovatkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky alebo šípok nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby.
(2)
Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti
a)
signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,
b)
signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby sa vodič musí pripraviť na jazdu a pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,
c)
signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.
(3)
Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, môže byť cestná premávka v križovatke riadená samostatnými svetelnými signálmi so symbolom šípky alebo v tvare šípky pre každý z vyznačených smerov jazdy alebo skupín smerov jazdy osobitne. Ak svieti signál červenej alebo žltej farby so symbolom šípky alebo šípok alebo ak svieti signál v tvare zelenej šípky alebo šípok, ich význam podľa odseku 2 platí len pre smer vyznačený šípkou alebo šípkami.
(4)
Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 3 je


(5)
Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.
(6)
Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič môže odbočiť vľavo.
(7)
Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.
(8)
Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré sú usporiadané rovnako, ako je uvedené v odseku 1, a majú pre cyklistu rovnaký význam, ako je uvedené v odsekoch 2, 3, 5 až 7.
(9)
Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je


(10)
Pri riadení cestnej premávky svetelnými signálmi mimo križovatky majú svetelné signály pre vodiča obdobný význam, ako je uvedený v odseku 2.
(11)
Pred priecestím, tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, vjazdom električky na cestu alebo pred iným podobným miestom, môže byť cestná premávka riadená okrem svetelných signálov podľa odseku 1 svetelnými signálmi červenej a žltej farby v tvare plného kruhu, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom žltej farby dole.
(12)
V tuneli môžu byť svetelné signály podľa odseku 1 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby vpravo a svetelné signály podľa odseku 11 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo a signálom žltej farby vpravo.
§ 16
(1)
Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere.
(2)
Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je

.
(3)
Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.
(4)
Na označenie rýchlosti v kilometroch za hodinu, pri ktorej dodržaní dôjde vodič k ďalšiemu svietiacemu signálu zelenej farby, možno použiť rýchlostný signál. Číslice označujúce rýchlosť sú bielej farby na čiernom pozadí.
§ 17
Pruhové signály
(1)
Na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi v jazdných pruhoch sa používajú pruhové signály umiestnené nad jazdným pruhom, ktoré pre vodiča znamenajú
a)
„Tento jazdný pruh sa nesmie používať“, ak svieti diagonálny kríž červenej farby,
b)
„Tento jazdný pruh sa môže používať“, ak svieti zelená šípka smerom nadol,
c)
„Opustite tento jazdný pruh v smere šípky“, ak bliká žltá šípka smerujúca šikmo nadol.
(2)
Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je


§ 18
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
(1)
Cestná premávka dráhových vozidiel môže byť riadená zvláštnymi signálmi; týmito signálmi môže byť tiež riadená premávka vo vyhradených pruhoch pre verejnú dopravu.
(2)
Vyobrazenie a význam zvláštnych signálov podľa odseku 1 je


(3)
Na význam zvláštnych signálov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.
§ 19
Prerušované žlté signály
(1)
Signál s prerušovaným svetlom žltej farby upozorňuje účastníka cestnej premávky na nebezpečenstvo alebo na inú neočakávanú situáciu na ceste, keď je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.
(2)
Signál s prerušovaným svetlom žltej farby so symbolom chodca, chodca a bicykla, bicykla, električky alebo autobusu upozorňuje účastníka cestnej premávky na povinnosti vyplývajúce z pravidiel cestnej premávky týkajúce sa týchto účastníkov cestnej premávky.
(3)
Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je


§ 20
Svetelné signály pre chodcov
(1)
Na riadenie cestnej premávky chodcov sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare chodca umiestnené za vozovkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom zelenej farby dole.
(2)
Pri riadení cestnej premávky chodcov znamená pre chodca, ak svieti
a)
signál červenej farby „Stoj“; ak sa rozsvieti tento signál počas prechádzania chodca cez vozovku, chodec smie dokončiť prechádzanie,
b)
signál zelenej farby „Voľno“; chodec však nesmie vojsť na vozovku, ak počuť alebo vidieť približujúce sa vozidlo s právom prednostnej jazdy.
(3)
Vyobrazenie svetlených signálov podľa odseku 2 je


(4)
Svetelné signály v tvare chodca môžu byť doplnené zvukovými signálmi, pričom zvukový signál s pomalým opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál červenej farby a zvukový signál s rýchlym opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál zelenej farby.
(5)
Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.
§ 21
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
(1)
Na riadenie cestnej premávky cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa používajú svetelné signály v tvare bicykla.
(2)
Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno použiť svetelné signály v tvare chodca a bicykla.
(3)
Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je


(4)
Na svetelné signály podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje § 20.
§ 22
Pokyny
(1)
Cestnú premávku v križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk, pričom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Pokyny policajta znamenajú pre účastníkov cestnej premávky
a)
„Stoj“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,
b)
„Čakaj“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „Opustite križovatku“,
c)
„Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,
d)
„Stoj“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú a „Voľno“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.
(2)
Na význam pokynov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.
(3)
Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na riadenie cestnej premávky na inom mieste, ako je križovatka a na riadenie cestnej premávky inou oprávnenou osobou podľa § 62 ods. 2 zákona.
§ 23
Zastavovanie vozidiel
(1)
Pokyn na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.
(2)
Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla označeného príslušnosťou k Policajnému zboru a vozidla neoznačeného príslušnosťou k Policajnému zboru môže dávať policajt pokyn na zastavenie vozidla kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým policajným zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu „STOP“. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj typickým zvukovým znamením podľa § 6a písm. j) zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a typické zvukové znamenie použije vždy. Pokyn na zastavenie vozidla dávaný z idúceho vozidla môže byť doplnený rozsvietením nápisu, ktorým sa usmerňuje vozidlo na miesto zastavenia.
(3)
Odsek 2 sa vzťahuje aj na zastavovanie vozidla inou oprávnenou osobou podľa § 63 ods. 1 zákona.
(4)
Osoby uvedené v § 63 ods. 2 písm. a) až c) zákona dávajú pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou alebo zastavovacím terčom. Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a pri iných podobných právach sa pri pokyne na zastavenie vozidla používa spravidla červená zástavka.
(5)
Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev a môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie vozidla aj na inom mieste na vozovke. Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.
(6)
Poverená osoba používa pri zastavovaní vozidiel zastavovací terč; za zníženej viditeľnosti poverená osoba dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.

(7)
Vyobrazenie zastavovacích terčov je

§ 24
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel
(1)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica lano, nesmie byť kratšie ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť kratšia ako 1 m. Spojnica nesmie byť dlhšia ako 6 m.
(2)
Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.
§ 25
Osobitné označenie vozidla
(1)
Osobitné označenie vozidla sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom sa umiestňuje v zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.
(2)
Vyobrazenie osobitných označení je


§ 26
Označenie prečnievajúceho nákladu
Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,16 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
§ 27
Označenie osoby vykonávajúcej práce na ceste
(1)
Označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej farby.
(2)
Bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadneho z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.
§ 28
Výnimky
Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo
a)
ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
b)
Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo krajského súdu,
f)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
g)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
i)
Policajného zboru,
j)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k)
finančnej správy,
l)
Hasičského a záchranného zboru,
m)
Slovenskej informačnej služby,
n)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
o)
Vojenského spravodajstva,
p)
Vojenskej polície,
q)
Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
r)
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
s)
Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie, ak je určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
t)
obecnej polície alebo mestskej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,2)
u)
odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie okresného úradu,
v)
prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
w)
zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo,
x)
Slovenského Červeného kríža,
y)
Slovenskej legálnej metrológie,
z)
biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
aa)
súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, ak je označené podľa osobitného predpisu,3) alebo vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
ab)
pri preprave predsedu samosprávneho kraja.
§ 29
Spoločné ustanovenia
(1)
Na testovacie účely možno dočasne použiť aj inú dopravnú značku a iné dopravné zariadenie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške.
(2)
Vzory jednotlivých variant dopravných značiek a svetelných signálov, ktoré vyplývajú z ich významu a nie sú uvedené v tejto vyhláške, vzory symbolov podľa § 5 ods. 3, vzory čiar, nápisov a symbolov podľa § 10 ods. 5 a vzory jednotlivých variant dopravných zariadení uvedených v prílohe č. 7, ktoré vyplývajú z ich významu, sú uvedené v predpisoch schválených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zverejnených na jeho webovom sídle.
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)
Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tejto vyhlášky, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.
(2)
Do 31. marca 2024
a)
najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po začiatok obce,
b)
zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5,
c)
regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky,
d)
pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu,
e)
pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary,
f)
pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.
(3)
Dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia označuje koniec ich platnosti.
(4)
Striedavo prerušované signály červenej farby znamenajú pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.
(5)
Dopravné značky a dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2024. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať ako náhradu za takéto zariadenia do 31. marca 2024.
(6)
Dočasné dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno používať do 31. marca 2022.
§ 30a
Prechodné ustanovenia účinné od 30. marca 2022
Do 31. marca 2024
a)
najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po miesta uvedené v § 30 ods. 2 písm. a) alebo po koniec obce,
b)
zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok znamená pre vodiča možnosť pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej alebo žltej farby v tvare plného kruhu, pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere.
§ 31
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.
Denisa Saková v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
1)
Dohovor o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 8. novembra 1968) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1, § 4 ods. 1 až 3 a 7 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
3)
§ 56 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).