299/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

299
ZÁKON
z 22. októbra 2020
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje účel, podmienky a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) a kontrolu využívania poskytnutých dotácií.
§ 2
Účel poskytnutia dotácií
(1)
Ministerstvo kultúry môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu1) (ďalej len „dotácia“) na tieto účely:
a)
obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
b)
podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c)
sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl,
d)
aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu,
e)
odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu2) (ďalej len „krízová situácia“) na oblasť kultúry,
f)
podpora a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám,
g)
podpora lokálneho vysielania.2a)
(2)
Dotácia na účel podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane projektov podporujúcich rovnosť príležitostí, integráciu do spoločnosti osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, prevenciu a odstraňovanie všetkých foriem násilia, neznášanlivosti alebo diskriminácie, boj proti extrémizmu alebo predsudkom, výchovu k tolerancii, posilnenie sociálnej alebo rodinnej súdržnosti alebo rozvoj medzikultúrneho dialógu, alebo podporu fyzickej debarierizácie alebo informačnej debarierizácie kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím; kultúrnou aktivitou osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva sa na účely tohto zákona rozumie kultúrna aktivita pripravená alebo vykonávaná týmito osobami alebo skupinami, alebo kultúrna aktivita organizovaná alebo zabezpečovaná iným subjektom pre tieto osoby alebo skupiny.
(3)
Na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl sa využívajú kultúrne poukazy. Kultúrny poukaz vydáva ministerstvo kultúry pre konkrétneho žiaka základnej školy, konkrétneho žiaka strednej školy v dennej forme štúdia, konkrétneho pedagogického zamestnanca základnej školy alebo konkrétneho pedagogického zamestnanca strednej školy a predstavuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt pre tohto žiaka alebo pedagogického zamestnanca.
§ 3
Žiadateľ o dotáciu
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú podáva žiadateľ o dotáciu (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba určená vo výzve; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 až 7.
(3)
Žiadateľom podľa § 2 ods. 1 písm. a) na obnovu národnej kultúrnej pamiatky môže byť vlastník národnej kultúrnej pamiatky, ak odseky 4 až 6 neustanovujú inak.
(4)
Žiadateľom podľa § 2 ods. 1 písm. a) na obnovu národnej kultúrnej pamiatky vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku môže byť aj nimi zriadená právnická osoba,3) ktorá spravuje národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Žiadateľom podľa § 2 ods.1 písm. a) na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,5) môžu byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva správu bytového domu podľa osobitného predpisu.6)
(6)
Žiadateľom podľa § 2 ods. 1 písm. a) na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je ruinou, historickým parkom, historickou zeleňou, archeologickým náleziskom,7) národnou kultúrnou pamiatkou sakrálneho charakteru alebo technického charakteru, môže byť aj osoba, ktorá nie je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, ak na základe zmluvy užíva pozemok, na ktorom sa táto národná kultúrna pamiatka nachádza a ide o
a)
obec, ak obnovu zabezpečuje právnická osoba podľa písmen b) až f),
b)
nadáciu,8)
c)
neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,9)
d)
občianske združenie,10)
e)
registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť a právnickú osobu, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti,11)
f)
registrovaný sociálny podnik.12)
(7)
Dotáciu podľa § 2 ods.1 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je verejnou vysokou školou a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore umenie.
(8)
Žiadateľom podľa § 2 ods. 1 písm. g) môže byť vysielateľ,12a) ktorý vysiela výlučne lokálne vysielanie programovej služby aspoň päť rokov.
§ 4
Podmienky poskytnutia dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,13) ak tento zákon v § 13 ods. 2 neustanovuje inak a podmienky podľa tohto zákona.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
má na financovanie projektu zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov vo výške určenej vo výzve; to neplatí na poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) a e), a
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin proti majetku.
§ 5
Spôsob poskytnutia dotácie
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť na základe výzvy, ktorú ministerstvo kultúry zverejní na svojom webovom sídle. Žiadateľ je povinný vyplniť formulár elektronickej registrácie žiadosti prístupný na webovom sídle ministerstva kultúry a v termíne predloženia žiadosti podať elektronicky vyplnenú žiadosť cez takto prístupné registračné rozhranie ministerstva kultúry. Ak tak určuje výzva, žiadateľ je súčasne povinný v termíne predloženia žiadosti predložiť žiadosť alebo jej časť aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe spôsobom podľa štvrtej vety. Ak sa žiadosť predkladá v elektronickej podobe, je potrebné, aby elektronická identita žiadateľa bola preukázaná podľa osobitného predpisu.14)
(2)
Ministerstvo kultúry vo výzve na predkladanie žiadostí uvedie najmä
a)
účel poskytnutia dotácie a názov programu,
b)
odkaz na stránku webového sídla ministerstva kultúry, kde je zverejnený formulár elektronickej registrácie žiadosti,
c)
informáciu o tom, kto môže byť žiadateľom,
d)
termín predloženia žiadosti,
e)
výšku zabezpečenia z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov potrebných na zabezpečenie financovania projektu; výška zabezpečenia z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa uvádza ako percentuálny podiel z rozpočtu projektu,
f)
kritériá na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí,
g)
zloženie odbornej komisie (ďalej len „komisia“).
(3)
Žiadosť obsahuje tieto náležitosti:
a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu
1.
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
3.
názov, právna forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie, údaje o štatutárnom orgáne, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
výšku žiadanej dotácie,
c)
účel, na ktorý sa dotácia žiada.
(4)
Okrem preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,15) ak tento zákon v § 13 ods. 2 neustanovuje inak, je žiadateľ povinný k žiadosti priložiť tieto prílohy:
a)
popis projektu, na ktorý žiada poskytnúť dotáciu,
b)
rozpočet projektu,
c)
písomné vyhlásenie o zabezpečení spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,
d)
kópiu dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať alebo kópiu dokladu o zriadení účtu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5; u žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou a ktorý žiada o dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e), postačuje, ak predloží čestné vyhlásenie, že je majiteľom bežného účtu, na ktorý sa má dotácia poukázať,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,16) okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu,17)
f)
kópiu zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5,
g)
kópiu zmluvy o užívaní pozemku, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 6.
(5)
Ministerstvo kultúry získava údaje evidované v informačnom systéme verejnej správy18) prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.19) Splnenie podmienok podľa osobitného predpisu13) a tohto zákona posudzuje ministerstvo kultúry podľa údajov získaných podľa prvej vety a z predložených dokladov. Ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5, preveruje ministerstvo kultúry aj skutočnosť, či správca uvedený v zmluve o výkone správy je zapísaný v zozname správcov.20)
(6)
Údaje podľa odseku 4 písm. e) ministerstvo kultúry zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.21)
§ 6
Posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ, alebo žiadosť, ktorá bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve, ministerstvo kultúry neposudzuje.
(2)
Ak sú v žiadosti formálne nedostatky alebo žiadosť neobsahuje všetky ustanovené náležitosti a prílohy, ministerstvo kultúry vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Lehota na odstránenie nedostatkov nemôže byť kratšia ako 15 dní. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, žiadosť sa neposudzuje. Spôsob odstránenia nedostatkov žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) uvedie ministerstvo kultúry vo výzve; ustanovenia prvej až tretej vety sa nepoužijú.
(3)
Žiadosti posudzuje a vyhodnocuje komisia zriadená ministrom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“), ak odsek 6 neustanovuje inak. Počet členov komisie musí byť nepárny. Člen komisie alebo jemu blízka osoba22) nemôže byť žiadateľom v podprograme, pre ktorý je komisia zriadená. Člen komisie je vylúčený z posudzovania a vyhodnocovania žiadosti žiadateľa, voči ktorému sa považuje za zaujatého.
(4)
Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ak je on sám alebo jemu blízka osoba
a)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
b)
zakladateľom, členom, spoločníkom alebo akcionárom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
c)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ zakladateľom, členom alebo spoločníkom,
d)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý má ako partner verejného sektora povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.23)
(5)
Komisia predkladá ministrovi kultúry zoznam žiadostí, ktorých schválenie odporúča, a zoznam žiadostí, ktorých schválenie neodporúča.
(6)
Žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) posudzuje a vyhodnocuje ministerstvo kultúry. Žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) posudzuje a vyhodnocuje ministerstvo kultúry, ak to určí vo výzve, inak tieto žiadosti posudzuje a vyhodnocuje komisia.
§ 7
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)
Dotáciu môže ministerstvo kultúry poskytnúť na základe zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) po schválení komisiou odporúčaných žiadostí ministrom kultúry alebo po posúdení a vyhodnotení žiadostí podľa § 6 ods. 6.
(2)
Zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
d)
výšku dotácie,
e)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poukázať,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie,
i)
zmluvné sankcie,
j)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
záväzok prijímateľa dotácie (ďalej len „prijímateľ“), že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.
(3)
Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom. Prijímateľ je povinný spĺňať podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu13) počas trvania zmluvy.
(4)
Zmluva môže obsahovať aj iné dohodnuté náležitosti a osobitné podmienky, ak ide o poskytnutie dotácie na projekt realizovaný v najmenej rozvinutých okresoch.24)
§ 8
Povinnosti prijímateľa
(1)
Poskytnuté finančné prostriedky je prijímateľ povinný použiť len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté. Nevyčerpanú časť poskytnutých finančných prostriedkov je prijímateľ povinný vrátiť ministerstvu kultúry v lehote uvedenej v zmluve. Prijímateľ nemôže previesť dotáciu na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(2)
Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvu kultúry predložiť
a)
doklady, ktoré preukazujú použitie finančných prostriedkov na účel, na ktorý boli poskytnuté,
b)
správu o realizácii projektu popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c)
ďalšie doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
(3)
Na porušenie finančnej disciplíny prijímateľom sa vzťahuje osobitný predpis.25) Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky, ak prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.13) Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky do 30 dní odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.
§ 9
Zverejňovanie informácií
Ministerstvo kultúry zverejňuje na svojom webovom sídle:
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok,
c)
celkové bodové hodnotenie žiadosti podľa kritérií na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí,
d)
zoznam žiadostí, na ktoré sa poskytla dotácia, s uvedením
1.
čísla a názvu programu a podprogramu,
2.
názvu projektu,
3.
výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4.
dátumu poskytnutia dotácie,
5.
identifikácie prijímateľa v rozsahu údajov
5a.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b.
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
e)
zoznam žiadostí, na ktoré sa neposkytla dotácia, s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu a dôvodu neschválenia dotácie.
§ 10
Kontrola
Ministerstvo kultúry vykonáva kontrolu26) hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania účelu dotácie, podmienok ustanovených zákonom a podmienok dohodnutých v zmluve.
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.27)
(3)
Na účel poskytnutia dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. c) môže ministerstvo kultúry požadovať od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky osobné údaje pedagogických zamestnancov základných škôl a pedagogických zamestnancov stredných škôl z Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení28) nevyhnutné na vydanie kultúrnych poukazov pre pedagogických zamestnancov základných škôl a pedagogických zamestnancov stredných škôl. Ministerstvo kultúry môže na tento účel požadovať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko pedagogického zamestnanca základnej školy alebo meno a priezvisko pedagogického zamestnanca strednej školy, adresa základnej školy pedagogického zamestnanca alebo adresa strednej školy pedagogického zamestnanca.
(4)
Ministerstvo kultúry je oprávnené spracúvať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko žiaka základnej školy alebo meno a priezvisko žiaka strednej školy, adresa základnej školy žiaka alebo adresa strednej školy žiaka, trieda žiaka a osobné údaje pedagogického zamestnanca podľa odseku 3 na účely vydávania kultúrnych poukazov a vedenia evidencie prijímateľov.
(5)
Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov a na účely posudzovania a vyhodnocovania žiadostí je ministerstvo kultúry oprávnené spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, vrátane osobných údajov štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré sa uchádzajú o dotácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, ako aj osobné údaje nevyhnutné na overenie bezúhonnosti žiadateľa podľa registra trestov29) a ostatné údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok oprávňujúcich poskytnúť dotáciu.13) Ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.
(6)
S osobnými údajmi žiadateľov a prijímateľov vrátane prijímateľov kultúrnych poukazov podľa tohto zákona, sa môžu oboznamovať zamestnanci ministerstva kultúry a členovia komisií na účel posudzovania a vyhodnocovania žiadostí.
(7)
Splnenie podmienky na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa nevyžaduje u žiadateľa, ktorý žiada o poskytnutie dotácie na účel znižovania negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry podľa § 2 ods. 1 písm. e).
(8)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
(9)
Poskytovanie dotácií vrátane posudzovania a vyhodnocovania žiadostí sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.30)
§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo kultúry ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o účele poskytnutia dotácie podľa § 2 ods. 1, o predkladaní dokladov a overovaní údajov preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, ďalšie náležitosti žiadosti a ďalšie prílohy žiadosti.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Na žiadosti predložené na základe výzvy zverejnenej pred účinnosťou tohto zákona a na zmluvy uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú predpisy účinné do 31. októbra 2020.
(2)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre potreby posúdenia žiadosti na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) do 31. decembra 2020 považujú za splnené dňom predloženia žiadosti.
(3)
Ustanovenia § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vo vzťahu k zúčtovaniu dotácie poskytnutej na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) do 31. decembra 2020 neuplatňujú.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 322/2018 Z. z. a zákona č. 464/2019 Z. z.,
2.
opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018 (oznámenie č. 315/2018 Z. z.) a opatrenia č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020 (oznámenie č. 11/2020 Z. z.).
§ 15
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.
1)
§ 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
2a)
§ 19 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).
3)
4)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z.
8)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 19 zákona o mediálnych službách.
13)
§ 8a ods. 4 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
15)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
19)
§ 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
20)
Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
21)
§ 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016).
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
28)
§ 76 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
30)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.