295/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2020,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z., vyhlášky č. 445/2013 Z. z., vyhlášky č. 28/2017 Z. z. a vyhlášky č. 151/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) táto vyhláška ustanovuje aj rozsah praxe
a)
technika pre zdravotnícke pomôcky,
b)
farmaceuta,
c)
zubného lekára,
d)
logopéda, psychológa, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika podľa osobitného predpisu.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 4cm sa vkladá § 4cn, ktorý vrátane nadpisu pod § znie:
㤠4cn
Rozsah praxe zdravotníckych pracovníkov v niektorých zdravotníckych povolaniach počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní podľa § 1 ods. 1 písm. d), f), h) až p), r) a s) a odseku 2 môže počas krízovej situácie samostatne vykonávať činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marek Krajčí v. r.