294/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

294
ZÁKON
z 20. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 375/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020
(1)
Na rok 2021 sa ustanovuje
a)
suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur,
b)
suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.
(2)
Na určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovenie § 8 neuplatní.
(3)
V roku 2021 sumami minimálnej mzdy na účely tohto zákona sú sumy podľa odseku 1.
(4)
Ustanovenia § 9 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na sumy minimálnej mzdy podľa odseku 1.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. októbra 2020 okrem čl. I prvého bodu a druhého bodu a
čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.