292/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

292
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 23. októbra 2020,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2021 až 2023
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 je zostavený zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 1, ktoré vykonáva úrad, a zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 2, ktoré vykonávajú iné ústredné orgány štátnej správy a orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku“).
(2)
Vymedzenie hlavnej činnosti spravodajských jednotiek sa určuje podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.1a)
(3)
Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodu 1101, bodu 7.1 a bodu 50.1, odovzdá úradu vyplnené štatistické formuláre v listinnej podobe.
(4)
Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie podľa prílohy č. 1 bodu 24.1, odovzdá úradu vyplnený elektronický súbor, ktorý obsahuje tabuľky.
(5)
Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje úradu písomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe spôsobom, ktorý oznámi úrad spravodajskej jednotke podľa § 18 ods. 2 zákona; písomná forma je v nevyhnutnom prípade zachovaná, aj ak sú požadované údaje poskytnuté vložením do štatistického formulára zamestnancom úradu na základe ústneho oznámenia spravodajskej jednotky.
(6)
Spravodajská jednotka poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie pre štátne štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodov 14.1 a 15.1 v elektronickej podobe prostredníctvom webového portálu intrastat.financnasprava.sk.
(7)
Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov údajov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z. a vyhlášky č. 358/2019 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Alexander Ballek v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 292/2020 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 292/2020 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 292/2020 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 292/2020 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13. 1. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1350/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 351, 21. 12. 2013).
1)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.