291/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

291
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 8 znie:
„(8)
Financovanie karanténnych zariadení sa riadi Usmernením generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP1-2020/000496-006 o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním karanténnych opatrení v karanténnych zariadeniach a o postupe účtovania zverejnenom na stránke www.korona.gov.sk.“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§4a
Organizácia poštových služieb
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. aa) zákona na účel obmedzenia doručovania poštových zásielok.
(2)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.