29/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2022 do 31.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

29
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. februára 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16, § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 4, § 91 ods. 12 a § 91a ods. 8 tohto zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z. a vyhlášky č. 406/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3,“, slová „§ 128 ods. 4, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 128 ods. 4 a § 133 ods. 3“ a slová „§ 89 ods. 4 a § 91 ods. 11 a 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 4, § 91 ods. 11 a 12 a § 91a ods. 8“.
2.
§ 1 až 14 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
3.
V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „prikladá“ nahrádza slovami „prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu Policajného zboru nezaslali prostredníctvom elektronickej služby podľa § 108 ods. 6 zákona alebo prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave:“.
4.
V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.“.
5.
V § 15 ods. 4 sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „osobitnú skúšku,“.
9.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 16 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí
a)
teoretická skúška a
b)
skúška z vedenia motorových vozidiel.
(5)
Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený z teoretickej skúšky klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v skúške z odbornej spôsobilosti, a to až do času, kým nebude z teoretickej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.“.
14.
§ 19 sa vypúšťa.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 22 ods. 8 sa slovo „skúšku“ nahrádza slovami „preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky“.
20.
§ 25b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a jej hodnotením; to neplatí, ak boli v kalendárnom roku vykonané opatrenia podľa odseku 1 alebo vykonaná kontrola podľa odseku 3. Z dohľadu sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.“.
21.
V § 25c ods. 1 sa za slová „§ 25b ods. 1 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „§ 25b ods. 5“.
22.
Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31d
Rehabilitačný program pre vodičov
(k § 91a ods. 8 zákona)
(1)
Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa podľa zákona takému programu.
(2)
Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu, ak posudzujúci psychológ čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo pozastavil alebo ukončil svoju odbornú prax.
(3)
Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 50 minút, s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 dní; rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.
(4)
Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.
(5)
Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas rehabilitačného programu pre vodičov.
(6)
Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.
(7)
Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov posudzujúcim psychológom je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou.
(8)
Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.
(9)
Posudzujúci psychológ neumožní účasť na skupinovom stretnutí osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, pričom o uvedenej skutočnosti vyhotoví písomný záznam v dokumentácii ním vedenej a osobe nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.
(10)
Rehabilitačného programu pre vodičov individuálnou formou sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá neovláda slovenský jazyk na komunikačnej úrovni potrebnej na absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov.
(11)
Rozsah a obsah rehabilitačného programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13d.
(12)
Vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13e.“.
23.
V § 32 ods. 1 sa slová „technickými normami“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.
24.
§ 40 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
25.
Za § 41c sa vkladajú § 41d a 41e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠41d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa do 31. augusta 2020 považuje za teoretickú skúšku.“.
26.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 a poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11a sa vypúšťajú.
27.
Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 vrátane nadpisov znejú:
28.
V prílohe č. 7 časť I znie:
29.
Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:
30.
V prílohe č. 8 časti II ods. 1 bod 3 a prílohe č. 13 časti II ods. 1 bod 3 znejú:
„3.
rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“.
31.
V prílohe č. 9 časti I kóde 69. sa slová „v súlade s technickou normou13)“ nahrádzajú slovami „označeným textom „EN 50436““.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
32.
V prílohe č. 12 časť I znie:
33.
Prílohy č. 13b a 13c vrátane nadpisov znejú:
34.
Za prílohu č. 13c sa vkladajú prílohy č. 13d a 13e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020, a bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a prílohy č. 2, 2b a 2c v bode 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.
Denisa Saková v. r.