289/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

289
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
㤠46a
Netechnické zhrnutia projektov pre projekty schválené do 31. decembra 2020 a aktualizácie týchto netechnických zhrnutí projektov uskutočnené do 31. decembra 2020 sa uverejnia do 31. decembra 2020.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.
Igor Matovič v. r.