287/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

287
ZÁKON
z 29. septembra 2020,
ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
Slová „podľa § 79 ods. 6“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 5“ a slová „podľa § 79 ods. 7“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 6“.
2.
V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
V § 14 ods. 21 sa za slovo „kasína“ vkladajú slová „a dostihových stávok“.
4.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre deti a mládež“.
5.
V § 15 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
a)
školy;22) to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b)
školského zariadenia,23)
c)
zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e)
ubytovne mládeže.
(6)
Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
6.
V § 33 ods. 2 sa slová „písm. c) a e) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až h)“.
7.
V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4, 5 alebo 6“.
8.
V § 77 odsek 8 znie:
„(8)
Minister financií može odvolať generálneho riaditeľa úradu aj z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 7 alebo aj bez uvedenia dôvodu.“.
9.
V § 77 ods. 9 písm. r) sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4 a 5“.
10.
V § 77 ods. 16 písmeno c) znie:
„c)
odvolaním z dôvodov uvedených v odseku 18 alebo odvolaním bez uvedenia dôvodu,“.
11.
V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.
12.
V § 79 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.
13.
V § 79 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 sa vypúšťajú.
14.
V § 79 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4, 5 alebo odseku 6“.
15.
V § 79 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4 a 5“ a slová „podľa odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
16.
V § 79 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „podľa odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
17.
V § 81 ods. 8 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné technické zariadenie, iné zariadenie alebo systém zaistiť a odobrať bez prekonania prekážky znemožňujúcej ich zaistenie a odobratie, osoba poverená výkonom dozoru je oprávnená takúto prekážku prekonať,“.
18.
V § 81 ods. 8 písm. c) a § 83 ods. 4 písm. f) sa slová „zaistiť alebo zapečatiť“ nahrádzajú slovami „zapečatiť alebo zaistiť a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom“.
19.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2020
Ak je herňa umiestnená v zariadení sociálnych služieb, v ktorom podľa § 15 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2020 nemôže byť umiestnená, je prevádzkovateľ hazardnej hry v herni povinný do 30. júna 2021 zosúladiť umiestnenie herne s § 15 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2020.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 26a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 21a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.