286/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

286
ZÁKON
zo 14. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 242/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a epidemiologického vyšetrovania“.
2.
V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie,“.
3.
V § 5 ods. 4 písm. w) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
4.
V § 6 ods. 3 písm. j) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
5.
V § 7 písm. d) sa slová „úloh pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „ich úloh“.
6.
V § 7 písmeno j) znie:
„j)
nariaďujú opatrenia podľa § 12 ods. 2 alebo podľa § 48; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie,“.
7.
V § 7 písm. l) sa za slová „štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
8.
V § 12 sa vypúšťa odsek 6.
9.
V § 48 ods. 3 a 4 sa za slovom „zdravia“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,“.
10.
V § 48 ods. 4 písmeno n) znie:
„n)
nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy, ktorá odmieta nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),“.
11.
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami r) až z), ktoré znejú:
„r)
používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok,
s)
podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb na účel epidemiologického vyšetrovania, a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo e-mailová adresa; na tento účel poskytovatelia služieb a zamestnávatelia spracúvajú a uchovávajú osobné údaje vstupujúcich osôb v uvedenom rozsahu a na základe písomnej žiadosti sú povinní ich poskytnúť úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
t)
registrovanie osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky vyplnením elektronického formulára na webovom sídle, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, na účel kontroly dodržiavania izolácie alebo karantény a na účel epidemiologického vyšetrovania; na tieto účely sú úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva oprávnené spracúvať a uchovávať osobné údaje osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky v rozsahu meno a priezvisko, krajina navštívená za posledných 14 dní, deň vstupu na územie Slovenskej republiky, rodné číslo alebo identifikačné číslo pridelené krajinou pôvodu, dátum narodenia, údaj o zdravotnom poistení, adresa trvalého pobytu, adresa, kde sa osoba podrobí domácej izolácii alebo karanténe, v rozsahu mesto alebo obec, ulica, orientačné číslo, poštové smerové číslo, telefonický kontakt, počet osôb žijúcich alebo zdržiavajúcich sa v mieste izolácie alebo karantény, meno a priezvisko všeobecného lekára,
u)
izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky,
v)
transport osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia a určenie podmienok tohto transportu,
w)
vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie alebo sterilizácie predmetov alebo priestorov,
x)
uloženie povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa,
y)
dodržiavanie určenej vzdialenosti medzi osobami,
z)
ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.“.
12.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Osobné údaje podľa odseku 4 písm. s) a t) môžu úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb uchovávať po dobu 30 dní odo dňa, kedy im boli poskytnuté. Údaje podľa odseku 4 písm. s) a t) musia úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb zničiť bezodkladne po uplynutí zákonom stanovenej doby na ich uchovávanie.
(7)
V opatrení vydanom úradom verejného zdravotníctva pre územné obvody viacerých regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo pre územie celej Slovenskej republiky môže úrad verejného zdravotníctva určiť, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu nariadiť prísnejšie alebo miernejšie opatrenia v rámci svojho územného obvodu.
(8)
Opatrenia podľa odseku 4 písm. s), t), y) a z) môže úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďovať iba počas krízovej situácie.“.
13.
V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) a z)“.
14.
V § 52 ods. 1 písm. o) sa slová „osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor“ nahrádzajú slovami „zamestnancom úradu verejného zdravotníctva, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“)“.
15.
Nadpis deviatej časti znie:
„ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE“.
16.
V § 54 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení a vykonávajú sa potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení; epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u každej osoby a na miestach, kde možno v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením z prenosného ochorenia zistiť skutočnosti dôležité na prijatie protiepidemiologických opatrení.
(3)
Štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie vykonávajú osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor alebo osoby vykonávajúce epidemiologické vyšetrovanie, ktoré sa pri výkone štátneho zdravotného dozoru a pri výkone epidemiologického vyšetrovania preukazujú služobným preukazom.“.
17.
V § 55 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“.
18.
V § 55 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2,
h)
zisťovať v ohnisku nákazy osobné údaje osôb chorých na prenosné ochorenie, osôb podozrivých z prenosného ochorenia a osôb podozrivých z nákazy v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktná adresa, telefonický kontakt, meno a priezvisko všeobecného lekára, údaje o zdravotnom stave v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania, údaje o podozrivých faktoroch, vektoroch prenosu, imunite osôb v ohnisku nákazy a ďalšie epidemiologické údaje.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).
19.
V § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) a z)“.
20.
V § 57 ods. 33 písm. m) sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické vyšetrovanie“.
21.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.“.

22.
V § 59 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To platí aj pre nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4, ak § 59b neustanovuje inak.“.
23.
Za § 59a sa vkladá § 59b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59b
Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4
(1)
Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 ministerstvom zdravotníctva sa vzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov;68b) tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa odseku 1 sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.
(4)
Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak v nej nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.
(5)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečia, aby ich vyhláška podľa odseku 1 bola uverejnená aj iným vhodným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí na dotknutom území; toto uverejnenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť vyhlášky.
(6)
Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí byť okrem toho prístupná na nazretie na orgáne, ktorý ju vydal; vyhláška úradu verejného zdravotníctva aj na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
68b) Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Údaje zistené podľa § 55 ods. 1 písm. h) môžu orgány verejného zdravotníctva uchovávať po dobu 60 dní; po uplynutí doby podľa prvej časti tejto vety musia byť tieto údaje orgánmi verejného zdravotníctva bezodkladne zničené.“.
25.
Za § 63k sa vkladá § 63l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydané v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú odo dňa účinnosti tohto zákona za vyhlášky podľa § 59b tohto zákona a zostávajú v platnosti a účinnosti nasledujúcich 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr.“.
Čl. II
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 243/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva37aaa) pri výkone ich pôsobnosti vrátane poskytovania informácií osobám v súvislosti s postupmi zavádzanými v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a umožňuje týmto orgánom štátnej správy využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie národného centra na účel plnenia ich úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aaa znie:
37aaa) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 16 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok v rozsahu vyplývajúcom z povinnosti alebo odporúčania ustanoveného opatreniami podľa osobitného predpisu,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2020 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.