284/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

284
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645
z 12. októbra 2020
k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
Číslo materiálu: 21856/2020
Predkladateľ: predseda vlády
Vláda
A. zakazuje
A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne
členom vlády
B.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase
priebežne.
Vykonajú: členovia vlády
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR