283/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

283
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2020
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 184/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat,
b)
požiadavky na odchyt túlavých zvierat,
c)
požiadavky na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
(2)
Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov1) o požiadavkách alebo podmienkach na chov alebo držbu spoločenského zvieraťa a jeho chovné zariadenie, ktoré je podľa týchto predpisov jedincom chráneného druhu, jedincom invázneho nepôvodného druhu alebo exemplárom druhu voľne žijúceho živočícha.
(3)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
spoločenským zvieraťom jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec druhu zaradeného medzi obojživelníky, plazy, hlodavce, okrasné ryby alebo vtáky vrátane ich kríženca; za spoločenské zviera sa nepovažuje voľne žijúce zviera, nebezpečný živočích alebo zviera chované alebo držané na farmárske účely,2)
b)
chovným zariadením priestor alebo pri chove s voľným výbehom prostredie alebo miesto, kde sa dočasne alebo trvalo chovajú alebo držia spoločenské zvieratá,
c)
strediskom na zhromažďovanie spoločenských zvierat chovné zariadenie, v ktorom sa zhromažďujú spoločenské zvieratá z prevádzok alebo chovov zvierat registrovaných podľa § 8 ods. 3 písm. an) zákona na vytvorenie zásielky na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie alebo štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d)
túlavým zvieraťom zviera, ktoré sa bez kontroly jeho vlastníka alebo držiteľa pohybuje po verejnom priestranstve a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po verejnom priestranstve,
e)
nechceným zvieraťom spoločenské zviera, ktoré jeho vlastník nemôže alebo nechce ďalej chovať,
f)
náhradnou starostlivosťou držba nechceného zvieraťa, odchyteného túlavého zvieraťa alebo zvieraťa, na ktoré sa vzťahujú opatrenia podľa § 8 ods. 3 písm. e) alebo § 14 ods. 2 písm. b) zákona do času jeho smrti alebo odovzdania jeho vlastníkovi,
g)
identifikáciou zvieraťa určenie druhu, plemena, pohlavia, individuálneho označenia zvieraťa a opis exteriéru zvieraťa; plemeno sa určuje podľa dokladu preukazujúceho pôvod zvieraťa alebo charakteristických znakov plemena, a ak ho nie je možné jednoznačne určiť, uvedie sa, že ide o neznáme plemeno alebo kríženca,
h)
rozmnožovaním plánované spárenie zvierat alebo náhodné spárenie zvierat smerujúce k vzniku novej generácie zvierat; za rozmnožovanie sa nepovažuje gravidita alebo ukončenie gravidity u gravidného nechceného zvieraťa, gravidného zvieraťa, na ktoré sa vzťahujú opatrenia podľa § 8 ods. 3 písm. e) alebo § 14 ods. 2 zákona, alebo gravidného odchyteného túlavého zvieraťa prijatého do náhradnej starostlivosti.
§ 2
Všeobecné požiadavky na ochranu spoločenských zvierat
(1)
Všeobecnými požiadavkami na ochranu spoločenských zvierat sa rozumie zabezpečenie
a)
dennej kontroly zvierat chovaných alebo držaných v chovnom zariadení, kde ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí; predmetom kontroly je najmä správanie sa zvieraťa, telesná kondícia, výživový stav, pohyb, celkový stav povrchu tela a vzhľad srsti, peria, kože, šupín, očí, uší, žiaber a okolia análneho otvoru, stav končatín vrátane paznechtov a pazúrov, prítomnosť ektoparazitov, vzhľad výkalov a odstraňovanie zvyškov krmiva a nápojov,
b)
bezodkladného vhodného ošetrenia zvieraťa, ktoré sa javí ako choré alebo poranené; ak zviera na takéto ošetrenie nereaguje, zabezpečenie čo najskoršej veterinárnej pomoci; choré alebo poranené zviera sa musí izolovať v prostredí zabezpečujúcom najvhodnejšie podmienky na liečbu a rekonvalescenciu,
c)
umiestnenia zvieraťa v podmienkach, ktoré umožňujú vzhľadom na druh, kategóriu, stupeň vývoja a stupeň adaptácie zabezpečiť dobrý zdravotný stav a uspokojovanie fyziologických, etologických a sociálnych potrieb zvieraťa; zviera nesmie byť chované alebo držané v nepretržitej tme alebo bez primeranej doby oddychu od umelého osvetlenia a pri vytváraní skupín zvierat alebo pri pridaní zvieraťa do existujúcej skupiny sa musia zohľadňovať problémy so sociálnym správaním, ku ktorým môže prichádzať v dôsledku zmeny sociálnej štruktúry skupiny,
d)
plnohodnotnej výživy primeranej druhu a veku zvieraťa v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a na uspokojenie jeho nutričných potrieb,
e)
prístupu zvieraťa ku krmivu v intervaloch podľa jeho fyziologických potrieb,
f)
prístupu zvieraťa ku vhodnému vodnému zdroju alebo uspokojenia jeho potreby príjmu tekutín iným vhodným spôsobom,
g)
umiestnenia kŕmneho zariadenia a napájacieho zariadenia tak, že kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami sú čo najmenšie,
h)
voľnosti pohybu zvieraťa so zreteľom na jeho druh a v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním; zviera musí mať možnosť stáť alebo ležať v prirodzenej polohe a bez ťažkostí sa otáčať,
i)
možnosti prejavovať prirodzené správanie sa zvieraťa v chovnom zariadení alebo mimo chovného zariadenia tak, že sa predchádza jeho stereotypnému správaniu najmä umožnením škriabania, hrabania, prežúvania, ukrývania sa, kúpania, plávania, ponárania sa alebo stavania hniezda,
j)
rozvíjania daností zvieraťa vhodným rôznorodým vybavením chovného zariadenia a zabezpečením druhovo špecifickej aktivity a individuálnej aktivity zvieraťa,
k)
použitia zvieraťa na rozmnožovanie až po dosiahnutí pohlavnej a telesnej dospelosti a za predpokladu, že zviera má dobrý zdravotný stav, nemá vážnu poruchu, ktorá môže byť geneticky viazaná, neprejavuje znaky patologického správania, najmä nekontrolovanú agresivitu alebo bojazlivosť, a plemenitba a zvolené chovné postupy nespôsobujú utrpenie alebo poranenie niektorého z dotknutých zvierat, nespôsobujú im trvalé následky a neočakáva sa nežiaduci genetický vplyv na potomstvo a ďalšie generácie zvierat; chovné postupy, ktoré môžu mať negatívny vplyv na potomstvo alebo ďalšie generácie zvierat, sa považujú za nežiaduce rozmnožovanie,
l)
odstavenia mláďaťa cicavca od dojčiacej matky alebo mláďaťa kŕmivého vtáka pri samostatnom príjme krmiva a oddelenia od ostatných mláďat alebo od rodičov v najvhodnejšom čase na zabezpečenie pohody mláďaťa aj rodiča; v čase odstavenia mláďat cicavcov alebo kŕmivých vtákov majú mať rodičia zabezpečujúci výživu mláďat možnosť vzdialiť sa z dosahu svojich mláďat.
(2)
Nemožnosť zabezpečiť náhradnú starostlivosť nechceného zvieraťa podľa § 22 ods. 5 písm. f) zákona preukazuje vlastník spoločenského zvieraťa dokladmi, z ktorých vyplýva, že sa ho počas dvoch mesiacov márne snažil umiestniť do náhradnej starostlivosti alebo previesť do vlastníctva inej osoby.
§ 3
Všeobecné požiadavky na chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá
(1)
Chovné zariadenie pre spoločenské zvieratá musí spĺňať tieto materiálne, technické a priestorové požiadavky:
a)
dostatok miestností, boxov, kotercov alebo klietok pre všetky zvieratá tak, že je zabezpečená dostatočná voľnosť pohybu zvierat a ochrana pred inými držanými zvieratami, ak je to kvôli agresivite alebo iným prejavom správania sa zvierat potrebné,
b)
materiál používaný na výrobu pomôcok, zariadení, výstavbu chovného zariadenia a stavbu búd, hniezd, ohrád a iného príslušenstva, s ktorým môže prísť zviera do styku, sa konštruuje a udržiava tak, že na ňom nie sú ostré hrany alebo výčnelky, ktoré môžu zviera poraniť, a nesmie byť pre zviera škodlivý,
c)
dvere, priechody a prielezy musia byť dostatočne široké a vysoké tak, že zvieraťu pri prechádzaní nimi nespôsobujú poranenie a pletivo alebo mreže v chovnom zariadení musia mať otvory takých veľkostí, že zviera nemôže cez ne uniknúť alebo sa v nich zachytiť,
d)
zariadenie a materiál, s ktorými prichádza zviera do styku, musia byť čistiteľné, dezinfikovateľné a udržiavané v čistom stave,
e)
umiestnenie zariadenia a umiestnenie zvieraťa v časti chovného zariadenia nesmie pre zviera predstavovať nepohodu,
f)
izolácia, kúrenie a vetranie chovného zariadenia sa udržiavajú v takom stave, že prúdenie vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov sa udržiava na úrovni, ktorá nie je pre zviera škodlivá,
g)
primerané umelé osvetlenie, ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné na vyhovenie fyziologickým potrebám alebo etologickým potrebám zvieraťa,
h)
ochrana proti nepriazni počasia, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, a dravcom,
i)
terén, vegetácia a povrch vo vonkajšej ohrade musia byť prispôsobené zvieraťu a predchádzať jeho zraneniu a pádu v dôsledku pokĺznutia; vo vonkajšej ohrade sa zabezpečí odvádzanie nadbytočnej vody, ak je to potrebné,
j)
chovné zariadenie a jeho jednotlivé časti musia byť naprojektované a skonštruované tak, že zabraňujú úniku zvieraťa,
k)
vonkajšie výbehy musia byť vhodne zabezpečené proti úniku zvieraťa; za vhodné zabezpečenie vonkajších výbehov sa nepovažuje použitie ostnatého drôtu alebo samostatné použitie elektrických oplôtkov alebo elektronických oplôtkov a ohradníkov,
l)
pri chove v skupine vytvoriť pre zviera možnosti na ukrytie pred ostatnými zvieratami v skupine,
m)
oddelený chov zvieraťa, ktoré sa správa agresívne, alebo ktoré môže ohroziť ostatné zvieratá iným spôsobom,
n)
oddelený chov vzájomne nepriateľských druhov zvierat alebo druhov zvierat, ktoré v potravinovom reťazci predstavujú vzťah predátora a koristi na zabránenie zrakovému, zvukovému a pachovému kontaktu medzi nimi.
(2)
Osoba, ktorá v chovnom zariadení chová alebo drží spoločenské zvieratá vrátane spoločenského zvieraťa prevzatého do náhradnej starostlivosti okrem chovu alebo držby spoločenského zvieraťa na nekomerčný účel, alebo v chovnom zariadení podľa § 10, 15 a 16, vedie záznamy o týchto zvieratách podľa odseku 3 a uchováva ich najmenej tri roky.
(3)
Záznamy podľa odseku 2 sa vedú spôsobom vylučujúcim odstránenie údajov alebo zmenu v zaznamenaných údajoch bez možnosti zistenia dôvodu zmeny a obsahujú
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia,
c)
dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariadení,
d)
identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
e)
vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f)
dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
g)
dátum úhynu zvieraťa,
h)
dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
i)
potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.
(4)
Žiadosť o registráciu chovného zariadenia alebo zrušenie registrácie chovného zariadenia, ktorým je prevádzka alebo chov podľa § 8 ods. 3 písm. an) zákona, sa podáva na tlačive, ktorého vzor je v prílohe č. 1.
(5)
Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide chovné zariadenie, v ktorom sa chovajú alebo držia spoločenské zvieratá, sa podáva na tlačive, ktorého vzor je v prílohe č. 2.
§ 4
Osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia
(1)
Pes musí mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v jeho chovnom zariadení a v jeho okolitom prostredí, a musí mať možnosť komunikovať s okolitým prostredím.
(2)
Pes musí mať vytvorené možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom je potrebné vziať do úvahy jeho veľkosť a temperament.
(3)
Psa možno držať na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie (ďalej len „reťaz“) len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia ľudí, života alebo zdravia zvierat, majetku alebo na zabezpečenie jeho pohody najmä počas kŕmenia, čistenia chovného priestoru, vyšetrovania alebo ošetrovania a v súlade s požiadavkami podľa odsekov 4 až 6; suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov možno držať uviazané na reťazi len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ich pohody a počas tohto času musí byť pes pod kontrolou.
(4)
Pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania v súlade s požiadavkami podľa odseku 2.
(5)
Pes uviazaný na reťazi musí mať dostatočne široký obojok s nastaviteľným obvodom a hmotnosť reťaze musí byť prispôsobená veľkosti a hmotnosti psa na predchádzanie sťaženiu dýchania a zarezávaniu obojka do kože alebo poškodeniu jeho zdravia. Ak je reťaz psa pripevnená pohyblivým spôsobom k vodiacemu lanku, musí mať pes možnosť pohybovať sa pozdĺž vodiaceho lanka v dĺžke najmenej 5 m a do strany najmenej 2 m v oboch smeroch. Ak je reťaz pripevnená iným spôsobom, musí mať dĺžku najmenej štvornásobku dĺžky tela psa meranej od hrotu nosa po sedací hrboľ, najmenej však 2,5 m, musí byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi skráteniu reťaze v dôsledku zauzlenia a upevnená a umiestnená tak, že sa neomotá okolo prekážky vo výbehovej ploche psa.
(6)
Spôsob upevnenia reťaze musí umožniť psovi pohyb najmenej na ploche podľa prílohy č. 3 a ukrytie sa v ľahko dostupnom prístrešku so zabezpečením ochrany pred nepriaznivým počasím, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
(7)
Voľná plocha koterca pre psa závisí od veľkosti psa a počtu psov chovaných alebo držaných v koterci. Voľnou plochou koterca je ohraničená plocha alebo dostupná plocha, ktorá umožňuje voľný pohyb psa; do voľnej plochy sa nepočíta plocha búdy a plocha pod inými prekážkami pevne spojenými s podlahou alebo stenou koterca alebo pod inou pevnou časťou koterca, ktorá zasahuje do životného priestoru psa. Najmenšia voľná plocha koterca pre psa zodpovedá ploche uvedenej v prílohe č. 3. Výška koterca pre psa musí byť najmenej dvojnásobok výšky v kohútiku najvyššieho psa umiestneného v koterci, najmenej však 1 m. Ak koterec nie je zhora uzatvorený, jeho výška musí byť zvolená tak, že zabraňuje úniku psa z koterca.
(8)
Pes chovaný alebo držaný v koterci musí mať denne umožnený voľný pohyb mimo priestoru koterca v súlade s požiadavkami podľa odseku 2.
(9)
Psy chované alebo držané v kotercoch v skupine musia tvoriť homogénnu skupinu, a to najmä z pohľadu temperamentu, veľkosti, znášanlivosti a potravinových nárokov.
(10)
Pes chovaný alebo držaný vo vonkajšom koterci musí mať voľný prístup do uzatvorených priestorov prepojených s kotercom alebo do vhodnej búdy umiestnenej v koterci alebo prepojenej s kotercom. Vonkajší koterec musí poskytovať psovi dostatočnú ochranu pred nepriaznivým počasím, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, a musí byť vhodne odvodnený.
§ 5
Osobitné požiadavky na ochranu mačiek a fretiek a ich chovné zariadenia
(1)
Mačka a fretka musia mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v ich chovnom zariadení a jeho okolitom prostredí, a musia mať možnosť komunikovať s okolitým prostredím.
(2)
Mačka a fretka musia mať zabezpečený prístup ku vhodnému zariadeniu alebo materiálu, ktorý umožňuje obrusovanie pazúrov a šplhanie, a k nádobe s podstielkou alebo iným vhodným materiálom na defekáciu a močenie. Podstielka alebo iný vhodný materiál sa udržiava čistý a podľa potreby sa vymieňa.
(3)
Obojok mačky a fretky musí byť dostatočne široký s nastaviteľným obvodom na predchádzanie sťaženiu dýchania a zarezávaniu obojku do kože. Pre voľne sa pohybujúcu mačku a fretku možno použiť obojok, len ak ide o jedinca po dosiahnutí fyzickej dospelosti a obojok je zabezpečený tak, že sa po zachytení o prekážku odopne. Mačka a fretka s postrojom sa môžu pohybovať len na vôdzke.
(4)
Mačku a fretku je možné držať na reťazi len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ich pohody, najmä počas kŕmenia, čistenia chovného priestoru, vyšetrovania alebo ošetrovania, a počas tohto času musia byť pod kontrolou.
(5)
Mačka a fretka chované alebo držané vo voliére alebo v klietke musia mať voľný prístup do vhodnej búdy umiestnenej vo voliére alebo v klietke alebo prepojenej s voliérou alebo klietkou. Voliéra alebo klietka musí poskytovať mačke a fretke ochranu pred nepriaznivým počasím, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, a musí byť vhodne odvodnená. Najmenšia výška voliéry alebo klietky je 2 m. Plocha voliéry alebo klietky závisí najmä od počtu mačiek alebo fretiek chovaných alebo držaných v danom priestore. Najmenšia plocha voliéry alebo klietky pre mačku a fretku zodpovedá ploche uvedenej v prílohe č. 4.
§ 6
Osobitné požiadavky na ochranu hlodavcov a králikov a ich chovné zariadenia
(1)
Hlodavec a králik musia mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v ich chovnom zariadení a jeho okolitom prostredí, a musia mať možnosť komunikovať s okolitým prostredím.
(2)
Podlaha alebo spodná časť chovného zariadenia sa pokrýva vhodnou podstielkou, najmä senom, slamou, hoblinami alebo iným vhodným materiálom prednostne prírodného pôvodu. Na podlahu chovného zariadenia, ktorým je najmä uzatvorená klietka, presklená nádoba alebo plastový box, sa používajú pevné materiály bez otvorov, ktoré umožňujú opretie každého prsta všetkých končatín.
(3)
Priestor v chovnom zariadení musí byť obohatený o štruktúry na ukrytie sa. Na vytvorenie úkrytov sa používajú prírodné materiály alebo iné neškodné materiály.
(4)
Hlodavec a králik musia mať trvalý prístup ku krmivu alebo k inému prírodnému materiálu vhodnému na obrusovanie dorastajúcich zubov.
(5)
Hlodavcovi aktívnemu v noci sa musia počas dňa vytvoriť podmienky na odpočinok a spánok bez rušenia.
(6)
Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre hlodavca zodpovedajú ploche uvedenej v prílohe č. 5 tabuľke č. 1.
(7)
Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre králika zodpovedajú ploche uvedenej v prílohe č. 5 tabuľke č. 2.
§ 7
Osobitné požiadavky na ochranu vtákov a ich chovné zariadenia
(1)
Vták musí mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v chovnom zariadení a jeho okolitom prostredí, a musí mať možnosť komunikovať s okolitým prostredím.
(2)
Vták sa chová vo vhodných sociálnych skupinách, ktoré zodpovedajú jeho etologickým potrebám. Pri individuálnom chove vtáka sa musia nahradiť jeho sociálne potreby častým kontaktom a zabezpečením druhovo špecifickej a individuálnej aktivity.
(3)
Vták musí mať zabezpečený stály prístup ku kŕmidlu s dostatkom krmiva, k napájačke s dostatkom čerstvej vody vymieňanej najmenej raz za deň a ku gritu na spracovanie potravy.
(4)
Vták musí mať na čistenie peria možnosť kúpania sa vo vode, v piesku alebo v inom vhodnom materiáli.
(5)
Klietka alebo voliéra a ich časti musia byť vhodné pre druh vtáka, ktorý je v nej chovaný alebo držaný. Bidlá v klietke alebo voliére musia byť zhotovené z vhodného materiálu a umiestnené tak, že vtákovi neprekážajú pri lietaní a umožňujú mu sedieť na bidle v prirodzenej polohe. Pri individuálnom chove vtáka musia byť v klietke alebo voliére najmenej dve bidlá. Pri chove vtákov v skupine musí byť v klietke alebo voliére dostatočný počet bidiel s celkovou dĺžkou, ktorá umožňuje všetkým vtákom sedieť na bidle súčasne a poskytuje im dostatok priestoru na vzlietnutie a pristátie v každom okamihu.
(6)
Podlaha chovného zariadenia má byť jednoliata a má umožňovať oporu všetkým dopredu smerujúcim prstom.
(7)
Vtáka je možné držať uviazaného len na vôdzke a na čas nevyhnutný na zabezpečenie jeho pohody, najmä počas čistenia chovného priestoru, vyšetrovania a ošetrovania alebo z iného dôležitého dôvodu, a počas tohto času musí byť pod kontrolou.
(8)
Minimálne požiadavky na priestor klietky pre vtáka závisia od dĺžky jeho tela meranej od hrotu zobáka po koniec chvostových pier a zodpovedajú rozmerom uvedeným v prílohe č. 6.
(9)
Ak je vták držaný v klietke, ktorá mu neumožňuje preletieť sa, musí mať denne možnosť preletieť sa v uzatvorenom priestore, v ktorom musia byť vykonané opatrenia na zabránenie jeho poraneniu a úniku.
§ 8
Osobitné požiadavky na ochranu plazov a obojživelníkov a ich chovné zariadenia
(1)
Plazovi a obojživelníkovi sa v teráriu musí podľa druhu vytvoriť prostredie obohatené o rastliny, konáre, kmene a úkryty proti stresu a nude. Veľkosť terária a jeho tvar a prostredie musia plazom a obojživelníkom podľa druhu zabezpečovať prirodzenú funkciu ich pohybového aparátu.
(2)
Plaz a obojživelník musia mať v teráriu zabezpečený stály prístup k vode, ktorá musí byť menená každý deň. Miska na vodu musí byť zabezpečená proti prevráteniu. Púštne druhy plazov a obojživelníkov sa musia denne ľahko rosiť.
(3)
Terárium musí byť vybavené osvetlením, a to denným svetlom a výhrevnou žiarovkou, ktorá udržiava v teráriu teplotu; denné svetlo sa nepoužíva pre nočné druhy plazov alebo obojživelníkov. Plazovi a obojživelníkovi, v závislosti od druhu, musí byť poskytnuté aj UVA a UVB žiarenie. Výhrevná žiarovka musí byť zabezpečená krytom, aby nedošlo k popáleniu plaza alebo obojživelníka pri náhodnom dotyku.
(4)
V teráriu musí byť zabezpečené dostatočné vetranie alebo cirkulácia vzduchu na zamedzenie šírenia plesní.
(5)
Z terária sa musia pravidelne vyberať zvyšky potravy a musí byť dezinfikované najmenej raz za šesť mesiacov.
(6)
Terárium musí byť zabezpečené proti úniku plazov a obojživelníkov, ktoré sú v ňom chované alebo držané.
§ 9
Osobitné požiadavky na ochranu okrasných rýb a ich chovné zariadenia
(1)
Okrasným rybám sa poskytuje dostatok možností na úkryt výsadbou vhodných rastlín a vybavením akvária predmetmi, ktoré nie sú svojou štruktúrou a chemickým zložením pre ne škodlivé.
(2)
Pri vytváraní rôznorodých skupín okrasných rýb, ktoré sa skladajú z viacerých druhov, alebo pri pridávaní nových okrasných rýb do existujúcej skupiny je potrebné vziať do úvahy zlučiteľnosť druhov okrasných rýb a činností súvisiacich s ich prirodzeným správaním.
(3)
Veľkosť akvária, jeho tvar a umiestnenie musia zohľadňovať fyziologické potreby druhov okrasných rýb, ich veľkosť a počet. Akvárium musí byť zakryté tak, že sa predchádza vyskočeniu okrasných rýb.
(4)
Množstvo, kvalita, teplota a hĺbka vody v akváriu sa upravuje a udržiava podľa druhu, veľkosti a počtu okrasných rýb v akváriu. Voda v akváriu sa udržiava v potrebnej kvalite čistením, chemickým alebo fyzikálnym ošetrovaním alebo jej výmenou.
(5)
Sieťky na manipuláciu s okrasnými rybami a iné používané pomôcky, ktoré prichádzajú do styku s vodou alebo s okrasnými rybami, sa používajú len v jednom akváriu, ak nie sú pred použitím v ďalšom akváriu účinne dezinfikované alebo inak vhodne ošetrené.
(6)
Manipulácia s okrasnými rybami mimo vody sa musí skrátiť na nevyhnutný čas.
(7)
Ak sa zistí úhyn okrasných rýb, odstraňujú sa z akvária bezodkladne.
§ 10
Požiadavky na ochranu spoločenských zvierat v stredisku na zhromažďovanie spoločenských zvierat
(1)
Do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat sa môžu prijať len spoločenské zvieratá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
pochádzajú z oblasti, ktorá nepodlieha zákazu alebo obmedzeniu v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3 písm. a) a d) až g) zákona, a sú sprevádzané sprievodným dokladom; vzor tlačiva sprievodného dokladu je uvedený v prílohe č. 7,
b)
spĺňajú veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Stredisko na zhromažďovanie spoločenských zvierat musí spĺňať požiadavky podľa § 2 až 9 a tieto materiálne, technické a priestorové požiadavky a požiadavky na organizáciu činnosti:
a)
dostatok pitnej vody a energie na zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia a osvetlenia,
b)
dostatok skladových priestorov vhodných na uskladnenie potrebného množstva zásob krmiva, podstielky, pomôcok a náradia, ktoré sú oddelené od priestorov, kde sa držia zvieratá,
c)
bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu,
d)
celistvé oplotenie, ktoré zabraňuje úteku zvierat zo strediska alebo vnikaniu zvierat z vonkajšieho prostredia do strediska a ktoré je konštruované tak, že zabráni kontaktu umiestnených zvierat so zvieratami s neznámym alebo nižším zdravotným štatútom,
e)
zabezpečenie kontroly vstupu a výstupu osôb, dopravných prostriedkov a zásielok,
f)
dostatočný počet odborne spôsobilého personálu podľa § 8 ods. 3 písm. p) zákona,
g)
kontrola zvierat najmenej dvakrát denne,
h)
zmluvne zabezpečené poskytovanie súkromných odborných veterinárnych činností a služieb, ktoré sú potrebné na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu a pohody zvierat,
i)
prevádzkový poriadok podľa odseku 3,
j)
vedenie záznamov o zvieratách podľa odseku 4.
(3)
Prevádzkový poriadok musí byť dostupný pre personál, ktorý sa stará o spoločenské zvieratá v priestoroch umiestnenia zvierat, a musí umožňovať personálu pravidelné zaznamenávanie údajov. Prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
inštrukcie o frekvencii kŕmenia, napájania, čistenia a dezinfekcie priestorov, v ktorých sú umiestnené zvieratá a iné dôležité inštrukcie a informácie potrebné na dostatočnú starostlivosť o zvieratá,
b)
inštrukcie o frekvencii a rozsahu kontroly zvierat,
c)
evidenciu zmien zdravotného stavu zvierat,
d)
evidenciu čistenia a dezinfekcie priestorov a zariadení.
(4)
Stredisko na zhromažďovanie spoločenských zvierat vedie záznamy o každom držanom spoločenskom zvierati a uchováva ich najmenej tri roky. Záznamy sa vedú spôsobom vylučujúcim odstraňovanie údajov alebo zmeny v zaznamenaných údajoch bez možnosti zistenia dôvodu zmeny a obsahujú
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum prijatia zvieraťa,
c)
individuálne označenie zvieraťa,
d)
číslo pasu zvieraťa,
e)
druh, plemeno a pohlavie zvieraťa,
f)
dátum narodenia zvieraťa,
g)
údaje o vakcinácii proti besnote, ak ide o mäsožravcov,
h)
vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
i)
záznamy o podaných liečivách a biopreparátoch veterinárnym lekárom,
j)
dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
k)
dátum úhynu zvieraťa,
l)
dátum odsunu zvieraťa a miesto určenia,
m)
registračné číslo chovu alebo prevádzky, z ktorej zviera pochádza,
n)
číslo veterinárneho certifikátu,
o)
úradné číslo prepravcu, ktorý prepravu zvieraťa zo strediska vykonal,
p)
potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách h) až j) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.
(5)
Spoločenské zviera môže byť držané v stredisku na zhromažďovanie spoločenských zvierat najviac sedem dní odo dňa nasledujúceho po dátume jeho prijatia.
(6)
Spoločenské zviera, ktoré sa po jeho prijatí do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat stane nespôsobilé na odsun v rámci zásielky, musí byť odsunuté do iného chovného zariadenia najneskôr do siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dátume jeho prijatia.
§ 11
Odborne spôsobilá osoba na odchyt túlavých zvierat
(1)
Za odborne spôsobilú osobu, ktorá zabezpečuje odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do útulku pre zvieratá alebo karanténnej stanice podľa § 22 ods. 13 zákona (ďalej len „odborne spôsobilá osoba na odchyt túlavých zvierat“) sa považuje fyzická osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odchyt túlavých zvierat (ďalej len „osvedčenie na odchyt túlavých zvierat“).
(2)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov vydá osvedčenie na odchyt túlavých zvierat fyzickej osobe, ktorá
a)
je zdravotne spôsobilá na vykonávanie odchytu túlavých zvierat,
b)
je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin na úseku ochrany zvierat4) alebo mu bola uložená pokuta za porušenie zákazu podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 4 písm. d) alebo písm. f) zákona,
c)
získala najmenej stredné odborné vzdelanie,5)
d)
absolvovala školenie v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov podľa § 15a písm. d) zákona (ďalej len školenie“) a úspešne vykonala skúšku na záver školenia; vykonanie skúšky sa nevyžaduje, ak školenie absolvuje držiteľ platného osvedčenia na odchyt túlavých zvierat v poslednom roku jeho platnosti.
(3)
Splnenie podmienky zdravotnej spôsobilosti a bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) a b) sa preukazuje čestným vyhlásením v žiadosti o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat. Splnenie podmienky vzdelania podľa odseku 2 písm. c) sa preukazuje dokladom o stupni vzdelania alebo dokladom o získanej kvalifikácii v prílohe k žiadosti.
(4)
Žiadosť o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov. Predloženie dokladu o stupni vzdelania alebo dokladu o získanej kvalifikácii sa nevyžaduje, ak je žiadateľom o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat držiteľ platného osvedčenia.
(5)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov vydá fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, osvedčenie na odchyt túlavých zvierat v deň úspešného vykonania skúšky na záver školenia alebo v posledný deň školenia, ak sa podľa odseku 2 písm. d) vykonanie skúšky nevyžaduje.
(6)
Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat sa vydáva s platnosťou na päť rokov a musí obsahovať číslo osvedčenia, meno, priezvisko a dátum narodenia jeho držiteľa a dátum začatia a skončenia platnosti osvedčenia.
(7)
Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat stráca platnosť, ak
a)
uplynula doba, na ktorú je vydané,
b)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať podmienku zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) alebo bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. b) alebo sa preukáže, že čestné vyhlásenie v žiadosti o vydanie osvedčenia o splnení podmienky bezúhonnosti bolo nepravdivé.
(8)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
termíny školení najmenej dvakrát ročne,
b)
vzor žiadosti o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat,
c)
podrobnosti o vzdelávacom programe, skúške a úhradách nákladov za školenie,
d)
zoznam odborne spôsobilých osôb na odchyt túlavých zvierat v rozsahu číslo osvedčenia na odchyt túlavých zvierat, meno a priezvisko jeho držiteľa a dátum skončenia jeho platnosti.
§ 12
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat
(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av) zákona predkladá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia osvedčenia na odchyt túlavých zvierat odborne spôsobilej osoby, ktorej prostredníctvom sa odchyt túlavých zvierat vykoná,
b)
kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb,
c)
kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat s karanténnu stanicou a útulkom pre zvieratá, ak žiadateľ neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu a útulok pre zvieratá,
d)
kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat6) alebo kópia zmluvy s prepravcom zvierat o preprave odchytených túlavých zvierat,
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ je držiteľom čítacieho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,7)
f)
čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu na internet,
g)
vypracovaný štandardizovaný postup operácií, ktorý obsahuje
1.
zoznam zariadení, pomôcok a postupov, ktoré sa používajú pri odchyte túlavých zvierat, a povinnosti osôb poskytujúcich súčinnosť odborne spôsobilej osobe na odchyt túlavých zvierat,
2.
opatrenia pri neočakávaných a naliehavých situáciách,
3.
spôsob nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi,
4.
kontaktné údaje
4a.
osoby, ktorá vykonáva zaznamenávanie údajov do registra odchytených túlavých zvierat,
4b.
osoby, ktorá pred odchytom túlavých zvierat overuje voľné kapacity na ich umiestnenie v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá,
4c.
veterinárneho lekára, prepravcu, karanténnej stanice a útulku pre zvieratá, s ktorými má osoba schválená na odchyt túlavých zvierat uzatvorenú zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat.
(3)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat vedie záznamy o odchytených túlavých zvieratách podľa odseku 4 spôsobom vylučujúcim odstraňovanie údajov alebo zmeny v zaznamenaných údajoch bez možnosti zistenia dôvodu zmeny a uchováva ich najmenej tri roky.
(4)
Záznam o odchytenom túlavom zvierati obsahuje
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum odchytu zvieraťa a názov obce, v ktorej je zviera odchytené,
c)
identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
d)
opis zdravotného stavu zvieraťa veterinárnym lekárom,
e)
určenie zdravotného štatútu zvieraťa veterinárnym lekárom,
f)
dátum, dôvod a spôsob usmrtenia zvieraťa,
g)
dátum úhynu zvieraťa,
h)
informáciu o umiestnení zvieraťa podľa § 13; ak je zviera odovzdané jeho vlastníkovi alebo držiteľovi, uvedie sa dátum prevzatia zvieraťa, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu jeho vlastníka alebo držiteľa a telefonický kontakt alebo iný kontakt a adresa pobytu zvieraťa, alebo ak je prijaté veterinárne opatrenie uvedie sa príslušná regionálna a potravinová správa, číslo opatrenia, miesto a dátum jeho vydania, meno a priezvisko veterinárneho inšpektora a určený spôsob nakladania so zvieraťom,
i)
potvrdenie skutočností uvedených v písmenách d) až f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára a potvrdenie odovzdania zvieraťa vlastníkovi alebo držiteľovi jeho podpisom.
(5)
Zoznam odchytených túlavých zvierat podľa § 22 ods. 13 zákona obsahuje
a)
úradné číslo a identifikačné údaje osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby na odchyt túlavých zvierat, ktorá odchyt zvierat vykonala, a číslo jej osvedčenia na odchyt túlavých zvierat,
c)
názov obce, v ktorej je odchyt vykonaný,
d)
dátum odchytu,
e)
počet odchytených túlavých zvierat,
f)
označenie každého odchyteného túlavého zvieraťa poradovým číslom a údaje o zvierati v rozsahu podľa odseku 4 písm. c) až i).
(6)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat uchováva fotokópiu zoznamu o odchytených túlavých zvieratách podľa odseku 5 s vyznačeným potvrdením obce o jeho prijatí najmenej tri roky.
(7)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat bezprostredne po vykonaní odchytu odfotografuje každé odchytené túlavé zviera, ktoré je spoločenským zvieraťom; fotografia odchyteného túlavého zvieraťa je súčasťou údajov o zvierati v registri túlavých zvierat.
(8)
Počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 22 ods. 15 zákona sa nahlasuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.
§ 13
Umiestňovanie odchytených túlavých zvierat
(1)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat umiestni odchytené túlavé zviera, ktoré je spoločenským zvieraťom, do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá, ak jeho vlastník alebo držiteľ nie je známy alebo ak ho nie je možné bezodkladne po jeho odchyte a identifikácii odovzdať jeho vlastníkovi alebo držiteľovi.
(2)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat umiestni odchytené túlavé zviera podľa odseku 1 do útulku pre zvieratá, ak veterinárny lekár potvrdí, že jeho zdravotný štatút je známy [§ 12 ods. 4 písm. e)], inak ho umiestni do karanténnej stanice.
(3)
Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat odchytí túlavé zviera, ktoré nie je spoločenským zvieraťom a jeho vlastník alebo držiteľ nie je známy alebo ak ho nie je možné bezodkladne po jeho odchyte a identifikácii odovzdať jeho vlastníkovi alebo držiteľovi, upovedomí o jeho odchyte príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Veterinárny inšpektor nariadi osobe schválenej na odchyt túlavých zvierat spôsob nakladania so zvieraťom veterinárnym opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 14
Register odchytených túlavých zvierat
V registri odchytených túlavých zvierat sa evidujú a aktualizujú údaje o odchytených túlavých zvieratách alebo nájdených túlavých zvieratách, ktoré sú spoločenskými zvieratami, v rozsahu najmä
a)
dátum odchytu zvieraťa alebo dátum nálezu zvieraťa; ak dátum nálezu zvieraťa nie je možné zistiť, uvedie sa dátum jeho prevzatia obcou, karanténnou stanicou alebo útulkom pre zvieratá,
b)
názov obce, v ktorej je zviera odchytené alebo nájdené,
c)
úradné číslo a identifikačné údaje osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorá odchyt zvieraťa vykonala,
d)
identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g) a jeho fotografiu,
e)
zdravotný stav zvieraťa,
f)
dátum prijatia zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá a úradné číslo tohto zariadenia,
g)
dátum a dôvod odsunu zvieraťa z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá,
h)
dátum úhynu,
i)
dátum usmrtenia zvieraťa,
j)
dátum odovzdania zvieraťa vlastníkovi alebo držiteľovi.
§ 15
Karanténna stanica
(1)
Karanténna stanica je chovné zariadenie, ktoré slúži na držbu zvierat s neznámym zdravotným štatútom najneskôr do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení, ktoré sú potrebné na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.
(2)
Karanténna stanica musí spĺňať požiadavky podľa § 2 až 9 a tieto materiálne, technické a priestorové požiadavky a požiadavky na organizáciu činnosti:
a)
dostatok pitnej vody a energie na zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia a osvetlenia,
b)
dostatok skladových priestorov vhodných na uskladnenie potrebného množstva zásob krmiva, podstielky, pomôcok a náradia, ktoré sú oddelené od priestorov, kde sa držia zvieratá,
c)
bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu,
d)
najmenej jedna miestnosť vhodná na vyšetrovanie a ošetrovanie zvierat a na vykonanie potrebných testov a odberov vzoriek na laboratórne vyšetrenie alebo iné potrebné vyšetrenie, ktorá je
1.
prevádzkovo oddelená a ktorej povrchy stien, podlahy, okná, dvere a použité vybavenia sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
2.
vetrateľná, dobre osvetlená a vybavená vhodným systémom na zabezpečenie optimálnej teploty potrebnej na kvalitné vykonávanie nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení,
3.
vybavená zariadením a prístrojovou technikou potrebnou na základné vyšetrenie, ošetrenie, odber vzoriek a iné potrebné testovanie v súlade s dobrou veterinárnou praxou,
4.
umiestnená tak, že je k nej ľahký príjazd s motorovým vozidlom a ľahký prístup sprievodnej osoby so zvieraťom,
e)
dostatočný počet personálu, ktorý sa stará o zvieratá,
f)
vypracovaný štandardizovaný postup operácií, v ktorom sú podrobne uvedené povinnosti osôb zodpovedných za zvieratá na každej pozícii, opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri predpokladaných i neočakávaných situáciách, a dôležité kontaktné údaje na
1.
osobu zodpovednú za zaznamenávanie údajov do registra odchytených túlavých zvierat a za vyhľadávanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa podľa mikročipu alebo tetovania,
2.
osobu, ktorá sa stará o zvieratá,
3.
veterinárneho lekára, s ktorým karanténna stanica spolupracuje,
g)
zmluvne zabezpečené poskytovanie súkromných odborných veterinárnych činností a služieb nevyhnutných na plnenie úloh karanténnej stanice,
h)
vedenie záznamov o zvieratách podľa odseku 3.
(3)
Karanténna stanica vedie záznamy o každom prijatom zvierati a zvierati narodenom v karanténnej stanici a uchováva ich najmenej tri roky. Záznamy sa vedú spôsobom vylučujúcim odstraňovanie údajov alebo zmeny v zaznamenaných údajoch bez možnosti zistenia dôvodu zmeny a obsahujú
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum a dôvod prijatia zvieraťa,
c)
dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v karanténnej stanici,
d)
identifikáciu prijatého zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g); ak je zviera individuálne označené až po prijatí zvieraťa do karanténnej stanice, uvedie sa aj tento údaj,
e)
opis zdravotného stavu zvieraťa a hmotnosť zvieraťa v čase jeho prijatia,
f)
vykonané preventívne opatrenia, ktoré sú potrebné na predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka a ďalšie vykonané veterinárne úkony,
g)
výsledky vyšetrení a testov, ktoré sú potrebné na vylúčenie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,
h)
dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
i)
dátum úhynu zvieraťa,
j)
dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
k)
vyhlásenie, že u zvieraťa je pred jeho odsunom vylúčená možnosť prenosu choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,
l)
potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) až h) a k) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára,
m)
záznam o rozhodnutí veterinárneho lekára potvrdený jeho podpisom a odtlačkom pečiatky o
1.
usmrtení zvieraťa zo zdravotných dôvodov spolu s údajom o spôsobe jeho označenia; takéto zviera sa do času jeho úhynu alebo usmrtenia musí umiestniť oddelene od ostatných zvierat,
2.
dočasnom obmedzení pohybu zvieraťa.
(4)
Rozmnožovanie zvierat v karanténnej stanici je považované za nežiaduce rozmnožovanie.
(5)
Vlastník odchyteného túlavého zvieraťa môže nahliadať do záznamov podľa odseku 3 v časti, ktorá sa týka jeho zvieraťa.
§ 16
Útulok pre zvieratá
(1)
Útulok pre zvieratá je chovné zariadenie, ktoré slúži na držbu zvierat so známym zdravotným štatútom alebo zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vykonaných v karanténnej stanici, ktoré vylučujú chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka.
(2)
(3)
Miestnosť na vyšetrovanie a ošetrovanie zvierat v útulku pre zvieratá musí byť umiestnená tak, že je k nej ľahký prístup sprievodnej osoby so zvieraťom.
(4)
V útulku pre zvieratá je možné zabezpečiť vo vyhradenom čase a mimo kŕmenia a spánku zvierat sociálny kontakt spoločenských zvierat s verejnosťou, ak nehrozí riziko prenosu choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka a nejde o zviera, ktoré je agresívne alebo sa vyznačuje zmenami správania, ktoré môžu ohroziť človeka. Sociálny kontakt zvierat s verejnosťou mimo priestorov útulku pre zvieratá je možný, len ak ide o psa, mačku alebo fretku, zviera je vedené na vôdzke osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať; týmto nie sú dotknuté ďalšie podmienky na vodenie psov podľa osobitného predpisu.8) Ostatným zvieratám sa zabezpečuje voľnosť pohybu a sociálny kontakt iným vhodným spôsobom, najmä systémom výbehov, v ktorých možno zvieratá podľa potreby spájať a oddeľovať.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Chovné zariadenie, karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné prispôsobiť svoje pomery požiadavkám podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2020.
(2)
Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat vydané do 31. augusta 2015, ktoré je platné k 14. októbru 2020, stráca platnosť najneskôr 1. septembra 2021; na držiteľa tohto osvedčenia sa nevzťahuje § 11 ods. 2 písm. d) vety za bodkočiarkou o nevykonaní skúšky.
(3)
Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat vydané od 1. septembra 2015, ktoré je platné k 14. októbru 2020, stráca platnosť najneskôr uplynutím piatich rokov od jeho vydania; na držiteľa tohto osvedčenia sa nevzťahuje § 11 ods. 2 písm. d) vety za bodkočiarkou o nevykonaní skúšky.
Záverečné ustanovenia
§ 18
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
§ 19
Táto vyhláška bola prijatá v súlade právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.9)
§ 20
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2020.
Ján Mičovský v. r.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 283/2020 Z. z.
Minimálne požiadavky na voľnú plochu koterca pre psov


Počet psov*) Priemerná hmotnosť psa
Voľná plocha koterca (m2)
do 5 kg 5 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 30 kg 30 – 50 kg 50 kg
alebo viac
1 3,5 4 4,5 5 6 7
2 3,5 4,5 5 6 8 9
3 4 5 5,5 7 10 11
4 4,5 5 6,5 9 12 13
5 4,5 6 7,5 11 14 15
6 5 7 9 13 16 17
každý ďalší + 0,5 + 1 + 1,5 + 2 + 2 + 2,5
*) Matka s vrhom mláďat do šiestich týždňov ich veku sa posudzuje ako jedno zviera.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 283/2020 Z. z.
Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre mačky a fretky


Druh zvieraťa Plocha pre zviera
chované/držané
individuálne
[m2]
Plocha pre ďalšie
zviera chované/držané
v skupine
[m2]
Najväčší počet
zvierat
v skupine*)
Mačka domáca 3 2,5 2
Fretka 2,5 2 3**)
*) Matka s vrhom neodstavených mláďat sa chová ako individuálne zviera.
**) V skupine môže byť len jeden dospelý samec.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 283/2020 Z. z.
Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre hlodavcov

Tabuľka č. 1
Druh zvieraťa Plocha pre zviera
chované/držané
individuálne
[m2]
Plocha pre zviera
chované/držané
v skupine
[m2]
Výška
[m]
Činčila 0,4 0,3 0,7
Morča peruánske 0,4 0,2 0,25
Škrečok zlatý
Škrečok sýrsky
0,2 _ 0,2
Škrečok džungarský 0,1 0,05 0,2
Potkan 0,2 0,1 0,3
Pieskomil mongolský 0,15 0,08 0,3
Myš 0,1 0,05 0,2
Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre králikov
Tabuľka č. 2
Hmotnosť
králika
Plocha pre zviera
chované/držané
individuálne
[m2]
Plocha pre zviera
chované/držané
v skupine
[m2]
Dĺžka kratšej strany
[m]
Výška
[m]
Menej ako 1,8 kg 0,3 0,15 0,3 0,3
1,8 – 3,0 kg 0,6 0,3 0,4 0,4
3,0 – 5,0 kg 0,8 0,4 0,5 0,5
Nad 5,0 kg 1,0 0,5 0,6 0,6
Príloha č. 6
k vyhláške č. 283/2020 Z. z.
Minimálne požiadavky na priestor klietky pre vtákov


Dĺžka vtáka
[cm]
Plocha klietky pre
vtáka
chovaného/držaného
individuálne
[m2]
Plocha klietky pre
ďalšieho vtáka
chovaného/držaného
v skupine
[m2]
Vnútorná dĺžka
najkratšej strany klietky
[m]
Výška
klietky
[m]
Menej ako 16 0,32 0,12 0,40 0,6
16 – 20
0,35 0,16 0,45 0,6
21 – 25
0,45 0,20 0,50 0,6
26 – 35
0,75 0,25 0,55 0,8
36 – 45
1,20 0,30 0,60 1,0
46 – 55
1,60 0,50 0,70 1,2
56 – 65
2,00 0,80 0,80 1,4
66 – 75
2,50 1,00 0,90 1,6
Viac ako 75 3,00 1,50 1,00 1,6
Príloha č. 7
k vyhláške č. 283/2020 Z. z.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 61, 3. 3. 1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
5)
§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Príloha III, kapitoly I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3/1, 5. 1. 2005).
7)
Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178/1, 28. 6. 2013).
8)
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
9)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).