282/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

282
ZÁKON
zo 17. septembra 2020,
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
c)
práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „prevádzkovateľ“),
d)
výkon vstupného preverenia predpokladov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „vstupné preverenie“),
e)
vedenie registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „register prevádzkovateľov“) a registra inšpekčných organizácií,
f)
výkon úradnej kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „úradná kontrola“) prevádzkovateľov,
g)
oprávnenia a povinnosti inšpekčných organizácií,
h)
označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
i)
priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby
§ 2
Orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sú
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“),
b)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“).
§ 3
Ministerstvo pôdohospodárstva
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
c)
koordinuje vypracovanie viacročného národného plánu úradných kontrol,
d)
koordinuje vypracovanie výročnej správy z výsledkov úradných kontrol,
e)
rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje kontrolný ústav,
f)
určuje národné referenčné laboratórium podľa osobitného predpisu.2)
§ 4
Kontrolný ústav
a)
je príslušným orgánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov,1)
b)
je styčným orgánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu,3)
c)
vedie register prevádzkovateľov,
d)
vedie register inšpekčných organizácií,
e)
vykonáva úradnú kontrolu subjektov, ktoré v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) používajú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina, ktoré uvádzajú na trh, pochádzajú z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
f)
registruje inšpekčné organizácie do registra inšpekčných organizácií, vykonáva zmeny v registri inšpekčných organizácií a vymazáva inšpekčné organizácie z registra inšpekčných organizácií,
g)
vydáva inšpekčnej organizácii oprávnenie na výkon vstupného preverenia, výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a na výkon iných úradných činností u prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „certifikácia“),4)
h)
registruje prevádzkovateľov v registri prevádzkovateľov, okrem prevádzkovateľov podľa osobitného predpisu,5) vykonáva zmeny v registri prevádzkovateľov a vymazáva prevádzkovateľov z registra prevádzkovateľov,
i)
posudzuje a povoľuje neekologické vstupy podľa osobitných predpisov1) a povoľuje dočasné používanie neekologických poľnohospodárskych zložiek pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu,6)
j)
určuje mimoriadne pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby za okolností podľa osobitného predpisu,7)
k)
vykonáva audit činnosti inšpekčnej organizácie podľa osobitných predpisov,8)
l)
vypracúva viacročný národný plán úradných kontrol,9)
m)
vypracúva výročnú správu z výsledkov úradných kontrol za predchádzajúci kalendárny rok,10)
n)
určuje úradné laboratóriá,11) v ktorých možno analyzovať úradne odobraté vzorky produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie12) odobratých pri úradnej kontrole prevádzkovateľa postupom podľa osobitného predpisu13) (ďalej len „určené laboratórium“), vedie zoznam určených laboratórií, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle, a vykonáva audit14) ich činnosti,
o)
vypracúva, vedie, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v súlade s osobitnými predpismi1) zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, zoznam prípravkov na ochranu rastlín, základných látok a pomocných prípravkov v ochrane rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a zoznam prostriedkov na čistenie a dezinfekciu povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
p)
vedie databázu ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie,15) ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
q)
predkladá správy a informuje príslušné orgány Európskej únie, príslušné orgány členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a inšpekčné organizácie členských štátov a tretích krajín a spolupracuje s nimi,16)
r)
zasiela informácie týkajúce sa úradných kontrol do systému riadenia informácií pre úradné kontroly podľa osobitného predpisu.17)
§ 5
Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií
(1)
Register prevádzkovateľov obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
doručovaciu adresu prevádzkovateľa a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
c)
druh činnosti
1.
rastlinná výroba a
1a.
identifikačné údaje pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu, podľa evidencie dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky v rozsahu kód dielu, názov štvorca, druh pozemku a výmera pozemku; ak pozemok nie je uvedený v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky,18) identifikačné údaje pozemku sa uvádzajú podľa údajov katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku a výmera pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu,
1b.
dátum začatia a dátum ukončenia obdobia konverzie,
1c.
dátum začatia ekologickej poľnohospodárskej výroby,
1d.
výmeru každého poľnohospodárskeho pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva rastlinnú výrobu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
2.
živočíšna výroba a druh hospodárskych zvierat,
3.
zber voľne rastúcich rastlín a ich častí,
4.
chov včiel,
5.
pestovanie húb,
6.
akvakultúra19) a číslo osvedčenia na hospodársky chov rýb20) okrem pestovania rias na potravinárske účely,
7.
výroba potravín a druh výroby potravín podľa platného povolenia na výrobu potravín21) alebo platného schválenia prevádzky22) na výrobu potravín,
8.
výroba osív,
9.
výroba krmív,
10.
iný spracovateľ a druh činnosti podľa platného schválenia prevádzky,
11.
dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
12.
vývoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
13.
iný prevádzkovateľ,
d)
miesto výkonu činnosti,
e)
celkovú výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike,
f)
názov, sídlo a identifikačné číslo inšpekčnej organizácie, s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o výkone vstupného preverenia alebo zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie,
g)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
h)
dátum registrácie prevádzkovateľa,
i)
dátum zápisu činnosti,
j)
dátum a dôvod výmazu prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa § 9 ods. 2 alebo dôvod výmazu činnosti z registra prevádzkovateľov podľa § 9 ods. 4,
k)
vydané osvedčenia o registrácii, osvedčenia o zmene registrácie, osvedčenia o výmaze z registra prevádzkovateľov a osvedčenia o výmaze činnosti z registra prevádzkovateľov.
(2)
Register inšpekčných organizácií obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie inšpekčnej organizácie,
b)
kód inšpekčnej organizácie pridelený kontrolným ústavom,
c)
dobu platnosti oprávnenia na výkon činnosti inšpekčnej organizácie podľa § 11 ods. 4, ktorá je zhodná s dobou platnosti rozhodnutia o udelení akreditácie23) a osvedčenia o akreditácii24) inšpekčného orgánu25) alebo rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ďalej len „certifikačný orgán“),26)
d)
webové sídlo inšpekčnej organizácie,
e)
dátum registrácie inšpekčnej organizácie.
(3)
Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií sú informačnými systémami verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu27) registra prevádzkovateľov a registra inšpekčných organizácií je kontrolný ústav. Kontrolný ústav zverejňuje register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií na svojom webovom sídle.
§ 6
Vstupné preverenie
(1)
Podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov je odporúčanie inšpekčnej organizácie na registráciu v registri prevádzkovateľov na základe vykonaného vstupného preverenia.
(2)
Osoba, ktorá chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „žiadateľ“), predkladá žiadosť o vykonanie vstupného preverenia inšpekčnej organizácii; vzor žiadosti o vykonanie vstupného preverenia zverejňuje inšpekčná organizácia na svojom webovom sídle.
(3)
Ak ide o rastlinnú výrobu, žiadateľ v žiadosti o vykonanie vstupného preverenia uvedie identifikačné údaje pozemku, na ktorom chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu bodu 1a.
(4)
Ak ide o zber voľne rastúcich rastlín a ich častí, žiadateľ v žiadosti o vykonanie vstupného preverenia uvedie číslo listu vlastníctva a parcelné číslo pozemku, na ktorom chce vykonávať zber voľne rastúcich rastlín a ich častí.
(5)
Ak ide o akvakultúru, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je číslo osvedčenia na hospodársky chov rýb.
(6)
Ak ide o výrobu potravín, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je platné povolenie na prevádzku alebo platné schválenie prevádzky.
(7)
Ak ide o iného spracovateľa, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je platné schválenie prevádzky.
(8)
Inšpekčná organizácia je povinná vykonať vstupné preverenie u žiadateľa do 60 dní od uzavretia zmluvy o výkone vstupného preverenia.
(9)
Inšpekčná organizácia je povinná do 15 dní odo dňa vykonania vstupného preverenia zaslať písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia, v ktorom uvedie, či odporúča kontrolnému ústavu registráciu žiadateľa v registri prevádzkovateľov.
(10)
Ak sa vstupné preverenie týka rastlinnej výroby, súčasťou záznamu zo vstupného preverenia je aj zoznam pozemkov, ktoré inšpekčná organizácia odporúča zapísať do registra prevádzkovateľov.
§ 7
Registrácia prevádzkovateľov
(1)
Žiadateľ podáva žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov (ďalej len „žiadosť o registráciu“) kontrolnému ústavu do 15 dní odo dňa doručenia záznamu zo vstupného preverenia podľa § 6 ods. 9, ktorý je prílohou k žiadosti o registráciu. Vzor žiadosti o registráciu zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.
(2)
Ak má žiadosť o registráciu nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, kontrolný ústav preruší konanie a vyzve žiadateľa, aby do 30 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky žiadosti o registráciu alebo doplnil jej náležitosti.
(3)
Ak žiadosť o registráciu má náležitosti podľa odseku 1 a žiadateľ spĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1, kontrolný ústav zaregistruje žiadateľa do registra prevádzkovateľov do 30 dní odo dňa začatia konania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti o registráciu alebo doplnenia jej chýbajúcich náležitostí podľa odseku 2 a vydá prevádzkovateľovi osvedčenie o registrácii, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i).
(4)
Ak kontrolný ústav vyhovie žiadosti o registráciu v plnom rozsahu, nevyhotovuje písomné vyhotovenie rozhodnutia; kontrolný ústav bezodkladne vyznačí registráciu v spise.
(5)
Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa osobitných predpisov1) odo dňa jeho registrácie v registri prevádzkovateľov.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o registráciu, ktorým kontrolný ústav žiadosti o registráciu nevyhovel alebo jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.
§ 8
Zmeny údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov
(1)
Ak u prevádzkovateľa dôjde k zmene údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa, keď k zmene došlo, podať kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie; vzor žiadosti o zmenu registrácie zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.
(2)
Ak ide o zápis činnosti, ktorú prevádzkovateľ nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov, prevádzkovateľ môže túto činnosť vykonávať až po jej zápise do registra prevádzkovateľov; podmienkou zápisu tejto činnosti je vykonanie vstupného preverenia podľa § 6.
(3)
Ak prevádzkovateľ žiada o zmenu registrácie v rastlinnej výrobe, ktorou sa zvyšuje počet dielov pôdnych blokov, na ktorých sa má rastlinná výroba vykonávať, žiadosť o zmenu registrácie musí obsahovať údaje podľa § 6 ods. 3 týkajúce sa nových dielov pôdnych blokov.
(4)
Ak prevádzkovateľ žiada o zmenu registrácie rozšírením činnosti o zber voľne rastúcich rastlín a ich častí, žiadosť o zmenu registrácie musí obsahovať údaje podľa § 6 ods. 4 týkajúce sa pozemkov, na ktorých sa má táto činnosť vykonávať.
(5)
Na konanie o zmene registrácie sa primerane vzťahuje § 7.
(6)
Kontrolný ústav vydá prevádzkovateľovi osvedčenie o zmene registrácie, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i).
§ 9
Výmaz z registra prevádzkovateľov
(1)
Právo prevádzkovateľa na výkon ekologickej poľnohospodárskej výroby zaniká a osvedčenie o registrácii prevádzkovateľa stráca platnosť
a)
výmazom prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo
b)
smrťou prevádzkovateľa alebo vyhlásením prevádzkovateľa za mŕtveho alebo zánikom prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.
(2)
Kontrolný ústav vymaže prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov, ak prevádzkovateľ
a)
prestal spĺňať podmienky výkonu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)
b)
požiadal o výmaz z registra prevádzkovateľov,
c)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
d)
zanikol bez právneho nástupcu.
(3)
Ak ide o výmaz prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), kontrolný ústav doručí tomu, koho vymazal z registra prevádzkovateľov, rozhodnutie spolu s osvedčením o výmaze z registra prevádzkovateľov, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a) a j).
(4)
Ak ide len o výmaz niektorej z činností, ktoré má prevádzkovateľ zapísané v registri prevádzkovateľov, kontrolný ústav doručí prevádzkovateľovi, ktorému vymazal z registra prevádzkovateľov niektorú z činností, rozhodnutie spolu s osvedčením o zmene registrácie, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a j); na konanie o výmaze činnosti z registra prevádzkovateľov sa primerane vzťahuje odsek 1 písm. a), odsek 2 písm. a) a b) a odsek 3.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o výmaze prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov a rozhodnutie o výmaze niektorej z činností, ktoré má prevádzkovateľ zapísané v registri prevádzkovateľov, nemá odkladný účinok.
§ 10
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1)
b)
mať s inšpekčnou organizáciou uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie počas celej doby, po ktorú je zapísaný v registri prevádzkovateľov, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu,5)
c)
do 30 dní od oznámenia kontrolného ústavu o zániku oprávnení a povinností inšpekčnej organizácie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa § 12 ods. 4 uzavrieť písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inou inšpekčnou organizáciou,
d)
informovať písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe inšpekčnú organizáciu o dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie z tretích krajín28) najneskôr desať dní pred týmto dovozom, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu;5) v informácii je povinný uviesť pôvod, druh, množstvo, dátum a miesto dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie z tretích krajín.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný uhradiť inšpekčnej organizácii náklady na vykonanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo rozboru vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole prevádzkovateľa, ak sa na základe rozboru zistí, že produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkt z konverzie nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,1) inak náklady na vykonanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo rozboru vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole prevádzkovateľa uhrádza inšpekčnej organizácii kontrolný ústav.
§ 11
Vedenie registra inšpekčných organizácií
(1)
Kontrolný ústav zapíše do registra inšpekčných organizácií právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky výkonu úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa osobitných predpisov1) a
a)
je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou,29) ak má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
b)
je akreditovaná vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu,30) ak má sídlo v tomto členskom štáte a má na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu; za splnomocneného zástupcu sa považuje osoba oprávnená zastupovať31) právnickú osobu v konaniach podľa tohto zákona, ktoré vedie ministerstvo pôdohospodárstva alebo kontrolný ústav.
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 predkladá žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií kontrolnému ústavu. Vzor žiadosti zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle. Prílohami k žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií sú
a)
rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu a
b)
rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii certifikačného orgánu.
(3)
Ak má žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, kontrolný ústav preruší konanie a vyzve právnickú osobu podľa odseku 1, aby do 30 dní od doručenia výzvy odstránila nedostatky žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií alebo doplnila jej náležitosti.
(4)
Ak právnická osoba spĺňa podmienky podľa odseku 1 a žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií má náležitosti podľa odseku 2, kontrolný ústav zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do registra inšpekčných organizácií do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií alebo doplnenia jej chýbajúcich náležitostí podľa odsekov 1 a 2 a vydá jej oprávnenie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie na dobu platnosti rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii uvedeného v § 5 ods. 2 písm. c).
(5)
Ak kontrolný ústav vyhovie žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií v plnom rozsahu, nevyhotovuje písomné vyhotovenie rozhodnutia; kontrolný ústav bezodkladne vyznačí registráciu v spise.
(6)
Oprávnenia a povinnosti inšpekčnej organizácie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie vznikajú dňom jej zápisu do registra inšpekčných organizácií.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií, ktorým kontrolný ústav žiadosti nevyhovel alebo jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.
(8)
Na konanie o zmene údajov zapísaných v registri inšpekčných organizácií sa primerane vzťahujú odseky 2 až 7.
§ 12
Výmaz z registra inšpekčných organizácií
(1)
Oprávnenia a povinnosti inšpekčnej organizácie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikajú a oprávnenie na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie vydané podľa § 11 ods. 3 stráca platnosť
a)
výmazom inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo
b)
zrušením inšpekčnej organizácie.
(2)
Kontrolný ústav vymaže inšpekčnú organizáciu z registra inšpekčných organizácií, ak
a)
prestane spĺňať podmienky podľa § 11 ods. 1,
b)
poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,1)
c)
neposkytuje súčinnosť kontrolnému ústavu pri výkone úradnej kontroly a auditu,
d)
uplynie doba platnosti oprávnenia na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa § 11 ods. 4,
e)
písomne oznámi kontrolnému ústavu skončenie kontrolnej a certifikačnej činnosti alebo
f)
dôjde k zrušeniu inšpekčnej organizácie.
(3)
Právnická osoba, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikli podľa odseku 1, je povinná odovzdať do 30 dní odo dňa výmazu z registra inšpekčných organizácií kontrolnému ústavu dokumentáciu vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie o každom prevádzkovateľovi, s ktorým mala uzavretú zmluvu o výkone vstupného preverenia alebo zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie (ďalej len „kontrolný spis“). Kontrolný ústav odovzdá kontrolný spis inšpekčnej organizácii, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel novú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie do 10 pracovných dní odo dňa, keď táto inšpekčná organizácia požiada o odovzdanie kontrolného spisu.
(4)
Kontrolný ústav písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe informuje prevádzkovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikli podľa odseku 1, o tejto skutočnosti a upozorní ho na povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. c).
(5)
Kontrolný ústav bezodkladne oznámi výmaz inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií Európskej komisii.32)
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu o výmaze inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií nemá odkladný účinok.
§ 13
Povinnosti inšpekčnej organizácie a inšpektora ekologickej poľnohospodárskej výroby
(1)
Inšpekčná organizácia vykonáva prostredníctvom inšpektorov ekologickej poľnohospodárskej výroby
a)
vstupné preverenie,
b)
úradnú kontrolu prevádzkovateľa a certifikácie,
c)
úradný odber vzoriek produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a úradný odber vzoriek produktov z konverzie u prevádzkovateľa; úradne odobraté vzorky možno analyzovať len v určenom laboratóriu.
(2)
Inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby nesmie
a)
byť prevádzkovateľom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ani splnomocneným zástupcom inej inšpekčnej organizácie,
b)
vykonávať úradnú kontrolu u toho istého prevádzkovateľa viac ako tri bezprostredne po sebe nasledujúce roky alebo
c)
vykonávať vstupné preverenie a úradnú kontrolu prevádzkovateľa pre viac ako jednu inšpekčnú organizáciu.
(3)
Inšpekčná organizácia je povinná písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť kontrolnému ústavu
a)
zmenu skutočností uvedených v § 11 ods. 1 zapísaných v registri inšpekčných organizácií najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k zmene došlo,
b)
odobratie označenia alebo odobratie certifikátu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov1) do 24 hodín od jeho odobratia,
c)
porušenie povinnosti prevádzkovateľa, ktorú zistí počas úradnej kontroly prevádzkovateľa, do 10 pracovných dní od zistenia porušenia tejto povinnosti inšpekčnou organizáciou.
(4)
Inšpekčná organizácia je povinná do 30 dní písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť kontrolnému ústavu
a)
uzavretie zmluvy o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s prevádzkovateľom,
b)
zmenu údajov prevádzkovateľa zapísaných v registri prevádzkovateľov, ak ju zistí počas úradnej kontroly prevádzkovateľa.
(5)
Inšpekčná organizácia je povinná zverejňovať sadzobník poplatkov za výkon vstupného preverenia, výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa osobitného predpisu.33)
(6)
Inšpekčná organizácia je povinná viesť kontrolný spis v štátnom jazyku v prehľadnej a ucelenej podobe o každom prevádzkovateľovi, s ktorým má uzavretú zmluvu o výkone vstupného preverenia alebo zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie.
(7)
Ak zmluva o výkone vstupného preverenia alebo zmluva o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie stratí platnosť, inšpekčná organizácia je povinná odovzdať kontrolný spis tej inšpekčnej organizácii, s ktorou prevádzkovateľ uzavrie novú zmluvu o výkone vstupného preverenia alebo novú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto inšpekčná organizácia požiada o odovzdanie kontrolného spisu; ak prevádzkovateľ neuzavrie novú zmluvu s inšpekčnou organizáciou alebo inšpekčná organizácia nepožiada o odovzdanie kontrolného spisu, na odovzdanie kontrolného spisu sa primerane použije § 12 ods. 3.
§ 14
Označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
(1)
Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike sa označujú podľa osobitných predpisov1) a možno ich označiť aj grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý je spolu s jeho opisom uvedený v prílohe.
(2)
Označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov34) o označovaní výrobkov.
§ 15
Konanie o povolení neekologických vstupov
(1)
Neekologický vstup možno v ekologickej poľnohospodárskej výrobe použiť len na základe povolenia kontrolného ústavu. Na účely tohto zákona sa neekologickým vstupom rozumie produkt alebo látka, ktorá nepatrí medzi produkty a látky povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a ktorú možno na základe povolenia kontrolného ústavu použiť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
(2)
Žiadosť o povolenie použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podáva kontrolnému ústavu prevádzkovateľ pred použitím neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu,5) ktorý neekologický vstup uvádza na trh, pred jeho uvedením na trh; vzor žiadosti o povolenie neekologického vstupu zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.
(3)
Kontrolný ústav posúdi vhodnosť použitia neekologického vstupu do ekologickej poľnohospodárskej výroby a jeho súlad s osobitnými predpismi.1)
(4)
Ak je použitie neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vhodné a je v súlade s osobitnými predpismi,1) kontrolný ústav jeho použitie povolí do 30 dní od doručenia žiadosti. Kontrolný ústav určí v rozhodnutí o povolení použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe spôsob použitia, dobu použitia alebo rozsah použitia neekologického vstupu.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o povolenie použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorým kontrolný ústav žiadosti nevyhovel alebo jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.
(6)
Ak je to v záujme ekologickej poľnohospodárskej výroby, kontrolný ústav môže neekologický vstup, ktorého použitie povolil, zaradiť do zoznamu podľa § 4 písm. o).
§ 16
Konanie o povolení dočasného používania neekologických poľnohospodárskych zložiek pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby
(1)
Neekologickú poľnohospodársku zložku možno pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby dočasne použiť len na základe povolenia kontrolného ústavu na dočasné používanie neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby.6)
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva prevádzkovateľ kontrolnému ústavu; vzor žiadosti o povolenie podľa odseku 1 zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.
(3)
Kontrolný ústav posúdi vhodnosť dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a jeho súlad s osobitnými predpismi.1)
(4)
Ak je dočasné používanie neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby vhodné a je v súlade s osobitnými predpismi,1) kontrolný ústav jej použitie povolí do 30 dní od doručenia žiadosti najviac na obdobie 6 mesiacov.
(5)
Kontrolný ústav môže na základe žiadosti prevádzkovateľa o predĺženie povolenia podľa odseku 1 predĺžiť povolenie podľa odseku 1 najviac dvakrát. Na konanie o žiadosti o predĺženie povolenia sa primerane vzťahujú odseky 2, 4, 6 a 7.
(6)
Kontrolný ústav bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 alebo odseku 5 zverejní informáciu o povolení dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo informáciu o predĺžení povolenia na svojom webovom sídle. Prevádzkovatelia sú odo dňa zverejnenia informácie podľa prvej vety oprávnení používať neekologickú poľnohospodársku zložku pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktorú sa vzťahuje povolenie podľa odseku 4 alebo odseku 5, počas doby platnosti povolenia.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o povolenie dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo proti rozhodnutiu o predĺžení povolenia podľa odseku 1, ktorým kontrolný ústav žiadosti nevyhovel alebo jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.
(8)
Kontrolný ústav oznámi Európskej komisii a iným členským štátom vydanie povolenia podľa odseku 1 a jeho predĺženie podľa odseku 5.35)
Priestupky a iné správne delikty
§ 17
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) používa klamlivú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina, ktorú uvádza na trh, pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
ako prevádzkovateľ
1.
nepodá kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 1,
2.
vykonáva činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorú nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 2,
3.
nevykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 10 ods. 1 písm. a),
4.
nemá uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo ju neuzavrie podľa § 10 ods. 1 písm. c),
5.
neinformuje pred dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe o dovoze inšpekčnú organizáciu podľa § 10 ods. 1 písm. d),
6.
marí výkon úradnej kontroly vykonávanej inšpekčnou organizáciou prevádzkovateľa,
7.
neuhradí inšpekčnej organizácii náklady na vykonávanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole podľa § 10 ods. 2 alebo
8.
neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov1) alebo ich označuje v rozpore s § 14 ods. 1.
(2)
Kontrolný ústav uloží za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu až šiesteho bodu pokutu od 100 eur do 1000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, siedmeho bodu alebo ôsmeho bodu pokutu od 200 eur do 2000 eur.
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)
§ 18
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ako prevádzkovateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
nepodá kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie podľa § 8 ods. 1,
b)
vykonáva činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorú nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 2,
c)
nevykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 10 ods. 1 písm. a),
d)
nemá uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo ju neuzavrie podľa § 10 ods. 1 písm. c),
e)
neinformuje pred dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe o dovoze inšpekčnú organizáciu podľa § 10 ods. 1 písm. d),
f)
marí výkon úradnej kontroly vykonávanej inšpekčnou organizáciou prevádzkovateľa,
g)
neuhradí inšpekčnej organizácii náklady na vykonávanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo rozboru vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole podľa § 10 ods. 2 alebo
h)
neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov1) alebo ich označuje v rozpore s § 14 ods. 1.
(2)
Inšpekčná organizácia sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
nevykoná u žiadateľa vstupné preverenie podľa § 6 ods. 8,
b)
nezašle žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia podľa § 6 ods. 9,
c)
inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby poruší zákaz podľa § 13 ods. 2,
d)
poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 13 ods. 3 alebo ods. 4,
e)
nezverejňuje sadzobník poplatkov za výkon vstupného preverenia, za výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa § 13 ods. 5,
f)
nevedie kontrolný spis podľa § 13 ods. 6,
g)
neodovzdá kontrolný spis tej inšpekčnej organizácii, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel novú zmluvu o výkone vstupného preverenia alebo novú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie, do desiatich dní odo dňa, keď o odovzdanie požiadala podľa § 13 ods. 7,
h)
marí výkon auditu37) podľa § 4 písm. k) alebo
i)
poruší povinnosť ustanovenú osobitnými predpismi.1)
(3)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí iného správneho deliktu, ak v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) používa klamlivú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina, ktorá nepochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby a ktorú uvádza na trh, pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(4)
Právnická osoba, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon vstupného preverenia, úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikli podľa § 12 ods. 1, sa dopustí iného správneho deliktu, ak neodovzdá do 30 dní odo dňa výmazu z registra inšpekčných organizácií kontrolnému ústavu kontrolný spis podľa § 12 ods. 3.
(5)
Kontrolný ústav uloží za iný správny delikt
a)
podľa odseku 1 pokutu od 200 eur do 10 000 eur,
b)
podľa odseku 2 alebo odseku 4 pokutu od 300 eur do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 3 pokutu od 500 eur do 50 000 eur.
(6)
Pri ukladaní pokuty kontrolný ústav prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na súčinnosť osoby, ktorej sa má pokuta uložiť, s inšpekčnou organizáciou alebo kontrolným ústavom.
(7)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Pokuty za iné správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.
§ 19
(1)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť tomu, kto sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu, povinnosť, že v určenej lehote vykoná opatrenie podľa osobitného predpisu1) na odstránenie následkov protiprávneho konania, za ktoré mu je uložená pokuta.
(2)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 20
Na konanie o registrácii do registra prevádzkovateľov podľa § 7, konanie o zmene registrácie podľa § 8, konanie o výmaze z registra prevádzkovateľov podľa § 9 okrem § 9 ods. 2 písm. b) až d), konanie o zápise právnickej osoby do registra inšpekčných organizácií podľa § 11, konanie o výmaze z registra inšpekčných organizácií podľa § 12 okrem § 12 ods. 2 písm. d) až f), konanie o povolení neekologických vstupov podľa § 15 a konanie o povolení dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa § 16 sa vzťahuje správny poriadok, ak § 7 ods. 2 a 3, § 11 ods. 3 a 4, § 15 ods. 4 a § 16 ods. 4 neustanovujú inak, okrem § 62 až 64 správneho poriadku.
§ 21
(1)
Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií podľa doterajšieho zákona sa považujú za register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií podľa tohto zákona.
(2)
Konania začaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, ktoré sa právoplatne neskončili do 31. decembra 2020, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
(3)
Prevádzkovatelia a inšpekčné organizácie sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery tomuto zákonu do 31. marca 2021.
§ 22
Zrušuje sa zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
§ 23
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) v platnom znení.
2)
Čl. 100 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
3)
Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
4)
Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
5)
Čl. 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
6)
Čl. 25 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
7)
Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
8)
Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
9)
Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
10)
Čl. 109 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
11)
Čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (EN ISO/IEC 17025) (01 5253).
12)
Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
13)
Čl. 34 až 36 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
14)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
15)
Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
16)
Čl. 43 a 51 až 53 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
17)
Čl. 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
18)
§ 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 3 ods. 32 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
20)
§ 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 13 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení zákona č. 150/2017 Z. z.
22)
§ 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
25)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
26)
STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256).
27)
§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Čl. 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
30)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
32)
Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
33)
Čl. 79 až 82 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
34)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
35)
Čl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
36)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
37)
Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.