280/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
ZÁKON
z 22. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 501/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní.
(2)
Nárok na vysielací čas na politickú reklamu podľa odseku 1 sa uplatňuje písomnou objednávkou najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb, inak zaniká.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou po uplatnení nárokov podľa odseku 2 najneskôr 14 dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy rozvrhnú vyhradený vysielací čas tak, aby žiadny z kandidátov nebol znevýhodnený. Pri rozvrhnutí vysielacieho času Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou určia dĺžku politickej reklamy medzi kandidujúce subjekty podľa odseku 1, ako aj presný čas jej vysielania, a tieto údaje oznámia objednávateľovi.
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu okrem času podľa odsekov 1 až 3 vysielať politickú reklamu kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na kandidáta na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, kandidáta na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, kandidáta na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva alebo kandidáta na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý je zároveň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti; takýto kandidát má nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorá mu bola pridelená ako kandidátovi na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti.
(5)
Rozhlas a televízia Slovenska môže na čas ustanovený v § 12 ods. 1 okrem času podľa odsekov 1 až 4 vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.
(6)
Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odsekov 1 až 4 diskusné programy s kandidátmi podľa odseku 5, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Ak vysielateľ s licenciou vyhradí vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov uvedených v odseku 5, je povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(7)
Vysielanie iných programov ako programov uvedených v § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 5 a 6 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 až 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, je zakázané.
(8)
Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy a kandidáti podľa § 6. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.“.
2.
V nadpise § 12 sa slová „a 11“ nahrádzajú slovami „až 11a“.
3.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Zodpovednosť za obsah politickej reklamy nesie jej objednávateľ.“.
4.
V § 12 ods. 6 sa slová „a 11“ nahrádzajú slovami „až 11a“.
5.
§ 13 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.