28/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

28
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 13. februára 2020,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
vzletovou a pristávacou dráhou vymedzená obdĺžniková plocha na osobitnom letisku upravená na pristátie lietadla a vzlet lietadla,
b)
pásom vzletovej a pristávacej dráhy vymedzená plocha osobitného letiska určená najmä na
1.
zníženie nebezpečenstva poškodenia lietadla pri vybehnutí mimo vzletovej a pristávacej dráhy a
2.
zaistenie bezpečnosti lietadla letiaceho nad pásom vzletovej a pristávacej dráhy pri jeho vzlete a pristátí,
c)
prahom vzletovej a pristávacej dráhy začiatok časti vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je použiteľná na pristátie lietadla,
d)
prevádzkovou plochou časť osobitného letiska určená na vzlet lietadla, pristátie lietadla a rolovanie lietadla,
e)
rolovacou dráhou vymedzená dráha na rolovanie lietadla na pozemnom osobitnom letisku určená na spojenie jednej časti osobitného letiska s druhou časťou osobitného letiska,
f)
dojazdovou dráhou vymedzená pravouhlá plocha na osobitnom letisku nadväzujúca na koniec použiteľnej dĺžky rozjazdu upravená tak, aby na nej mohlo lietadlo zastaviť pri prerušenom vzlete,
g)
predpolím vymedzená pravouhlá plocha na osobitnom letisku určená alebo upravená ako vhodná plocha, nad ktorou môže letún vykonať časť svojho počiatočného stúpania do určenej výšky,
h)
použiteľnou dĺžkou rozjazdu dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vhodnú na rozjazd letúna pri vzlete,
i)
použiteľnou dĺžkou pre prerušený vzlet použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak je zriadená,
j)
použiteľnou dĺžkou vzletu použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku predpolia, ak je zriadené,
k)
použiteľnou dĺžkou pristátia dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vhodnú na dojazd pristávajúceho letúna,
l)
vzťažným bodom osobitného letiska bod určujúci zemepisnú polohu osobitného letiska udávanú v stupňoch, minútach a sekundách,
m)
nadmorskou výškou osobitného letiska nadmorská výška1) najvyššieho bodu vzletovej a pristávacej dráhy,
n)
pozdĺžnym sklonom vzletovej a pristávacej dráhy sklon vypočítaný ako podiel rozdielu medzi najväčšou nadmorskou výškou a najmenšou nadmorskou výškou osi vzletovej a pristávacej dráhy a dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy,
o)
priečnym sklonom vzletovej a pristávacej dráhy sklon vypočítaný ako podiel rozdielu medzi nadmorskými výškami krajných bodov vzletovej a pristávacej dráhy v danom profile, kolmom na os vzletovej pristávacej dráhy, a dĺžkou daného profilu,
p)
medzníkom zariadenie alebo predmet označujúci hranice osobitného letiska,
q)
ukazovateľom smeru pristátia lietadla zariadenie vizuálne indikujúce aktuálny smer určený na pristátie lietadla a vzlet lietadla,
r)
značením symbol alebo skupina symbolov rozmiestnených na povrchu osobitného letiska na poskytnutie leteckých informácií,2)
s)
krehkou konštrukciou objekt malej hmotnosti skonštruovaný tak, že sa vplyvom nárazu zlomí, zdeformuje alebo ohne, a tak vytvorí minimálne nebezpečenstvo pre lietadlo,
t)
prekážkou trvalý alebo dočasný pevný objekt alebo pohyblivý objekt alebo jeho časť, ktorý
1.
sa nachádza na osobitnom letisku v priestore určenom na pohyb lietadla,
2.
prevyšuje vymedzené plochy určené na zaistenie bezpečnosti lietadla počas letu alebo
3.
sa nachádza mimo priestoru podľa prvého bodu alebo mimo plochy podľa druhého bodu a je nebezpečný pre leteckú prevádzku,
u)
prekážkovou rovinou a plochou plocha, ktorá vymedzuje limit najväčších výšok, ktoré môžu objekty dosahovať,
v)
návestidlom predmet umiestnený nad úrovňou zeme na vyznačenie prekážky alebo vymedzenie hranice,
w)
vizuálnym prostriedkom ukazovateľ, signalizačné zariadenie, značenie, znak a návestidlo alebo ich kombinácia,
x)
kritickým typom lietadla najväčší typ lietadla, ktorý môže osobitné letisko využiť, pričom osobitné letisko spĺňa základné požiadavky na fyzikálne charakteristiky a výkony uvedené v letovej príručke lietadla,
y)
objektom slúžiacim na zabezpečenie leteckej prevádzky osobitného letiska najmä vzletová a pristávacia dráha, rolovacia dráha a ostatná infraštruktúra, vybavenie a zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie leteckej prevádzky, okrem infraštruktúry a vybavenia, ktoré sú v prvom rade potrebné na vykonávanie neleteckých činností, najmä parkovanie automobilov, obchody a iné činnosti, ktoré neslúžia leteckej prevádzke,
z)
neodstrániteľnou prekážkou prekážka, ktorou je najmä terén, terénna vyvýšenina, súbor existujúcich funkčne spojených stavieb, historická pamiatka alebo iný objekt, ktorý nie je možné alebo vhodné odstrániť vzhľadom na rozsah a účel, ktorému slúži, alebo jeho hodnotu,
aa)
športovým padákom lietajúce športové zariadenie slúžiace na zostupný let osoby z lietadla na zemský povrch, ktorého charakter nosnej plochy nie je určovaný tuhou konštrukciou,
ab)
padákovým klzákom bezmotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota alebo silou vyvinutou vlečným zariadením, ktoré je určené na vzlet padákového klzáka a ktorého charakter nosnej plochy nie je určovaný tuhou konštrukciou,
ac)
motorovým padákovým klzákom lietadlo ťažšie ako vzduch s motorovou pohonnou sústavou na chrbte pilota, ktorá umožňuje vzlet a pristátie prostredníctvom práce nôh pilota, alebo s motorovou pohonnou sústavou na podvozku, ktorého charakter nosnej plochy nie je určovaný tuhou konštrukciou,
ad)
závesným klzákom bezmotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota alebo silou vyvinutou vlečným zariadením, ktoré je určené na vzlet závesného klzáka a je riadené zmenou polohy ťažiska pilota s možnosťou dodatočného aerodynamického riadenia okolo jednej osi, a
ae)
motorovým závesným klzákom lietadlo ťažšie ako vzduch s motorovou pohonnou sústavou, ktoré je riadené zmenou polohy ťažiska pilota s možnosťou dodatočného aerodynamického riadenia okolo jednej osi.
§ 3
Technické parametre osobitného letiska
(1)
Technické parametre osobitného letiska sa uvádzajú v prevádzkovej príručke osobitného letiska v spoločnom referenčnom systéme podľa osobitného predpisu3) a oznamujú sa poskytovateľovi leteckej informačnej služby podľa § 9 zákona.
(2)
Vzťažný bod osobitného letiska je určený trvale spravidla v geometrickom strede vzletovej a pristávacej dráhy.
(3)
Nadmorská výška osobitného letiska sa meria s presnosťou na 0,5 m.
(4)
Nadmorské výšky prahov vzletovej a pristávacej dráhy, ak nie sú totožné, sa merajú s presnosťou na 0,5 m.
(5)
Pre vzletovú a pristávaciu dráhu sa uvedie
a)
magnetický smer vzletovej a pristávacej dráhy s presnosťou na 1°,
b)
poznávacia značka vzletovej a pristávacej dráhy, ak je zriadená,
c)
dĺžka, šírka, druh povrchu a zemepisné súradnice prahu vzletovej a pristávacej dráhy,
d)
poloha posunutého prahu vzletovej a pristávacej dráhy s presnosťou na 0,5 m a
e)
sklon povrchu a druh povrchu vzletovej a pristávacej dráhy.
(6)
Pre pás vzletovej a pristávacej dráhy sa uvedie
a)
dĺžka a šírka s presnosťou na 1 m,
b)
hodnota, o ktorú pás vzletovej a pristávacej dráhy presahuje prah vzletovej a pristávacej dráhy,
c)
druh povrchu a
d)
zemepisné súradnice.
(7)
Pre rolovaciu dráhu sa uvedie dĺžka, šírka, sklon povrchu a druh povrchu.
(8)
Pre vizuálne prostriedky sa uvedie denné značenie a letecké prekážkové značenie, ktoré sa na osobitnom letisku používa.
(9)
Pre prekážky na osobitnom letisku, prekážky v priestore priblíženia a vzletu osobitného letiska a prekážky v priestore priblíženia okruhom sa uvedie
a)
poloha prekážky,3)
b)
nadmorská výška najvyššieho bodu prekážky s presnosťou na 1 m,
c)
druh prekážky a
d)
spôsob označenia prekážky.
(10)
Únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy s trávnatým povrchom a únosnosť pásu vzletovej a pristávacej dráhy sa určuje pre kritický typ lietadla použitím penetrometra, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona nie je určené inak. Únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom sa vyjadruje ako maximálna osvedčená vzletová hmotnosť4) kritického typu lietadla a najvyššie prípustné hustenie pneumatík hlavného podvozku kritického typu lietadla, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona nie je určené inak.
(11)
Použiteľné dĺžky sa určujú pre smer každej vzletovej a pristávacej dráhy určenej na pohyb lietadla s pohonom s presnosťou na 1 m.
§ 4
Dĺžka a šírka vzletovej a pristávacej dráhy
(1)
Na osobitnom letisku sa zriaďuje vzletová a pristávacia dráha.
(2)
Prah vzletovej a pristávacej dráhy sa umiestňuje na začiatku vzletovej a pristávacej dráhy, ak nie je z prevádzkových dôvodov nutné zvoliť jeho iné umiestnenie.
(3)
Ak je prah vzletovej a pristávacej dráhy posunutý z dôvodu prevádzkovej neschopnosti časti vzletovej a pristávacej dráhy, plocha medzi neschopnou časťou vzletovej a pristávacej dráhy a posunutým prahom vzletovej a pristávacej dráhy musí byť upravená a bez prekážok v dĺžke najmenej 25 m.
(4)
Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy vyhovuje prevádzkovým požiadavkám a výkonom lietadla uvedených v letovej príručke lietadla, pre ktoré je vzletová a pristávacia dráha určená. Pri určení dĺžky vzletovej a pristávacej dráhy sa vychádza z požiadaviek na vzlet lietadla a pristátie lietadla a z požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkovania vzletovej a pristávacej dráhy v oboch smeroch.
(5)
Šírka vzletovej a pristávacej dráhy, ak v § 9 ods. 2 nie je ustanovené inak, musí byť najmenej
a)
15 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
18 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom, a zároveň nie menej ako celkové rozpätie krídiel kritického typu lietadla, ktoré osobitné letisko využíva.
(6)
Na osobitnom letisku možno zriadiť rovnobežné vzletové a pristávacie dráhy, ktorých pozdĺžne okraje na seba nadväzujú; pri takomto usporiadaní vzletových a pristávacích dráh možno vykonať vzlet jedného lietadla alebo pristátie jedného lietadla na jednej vzletovej a pristávacej dráhe.
§ 5
Sklony vzletovej a pristávacej dráhy
(1)
Priemerný pozdĺžny sklon vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť väčší ako 3 %. Ak ide o jednosmernú vzletovú a pristávaciu dráhu, na ktorej sa vzlet lietadla a pristátie lietadla vykonáva len v jednom smere, priemerný pozdĺžny sklon takejto vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť v stúpajúcom smere na pristátie lietadla väčší ako 6 %.
(2)
Ak nie je možné vylúčiť zmeny pozdĺžneho sklonu vzletovej a pristávacej dráhy, zmena medzi dvoma po sebe nasledujúcimi takýmito sklonmi vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť väčšia ako 4 %. Prechod z jedného pozdĺžneho sklonu vzletovej a pristávacej dráhy do druhého pozdĺžneho sklonu vzletovej a pristávacej dráhy je vykonaný zakružovacím oblúkom s polomerom najmenej 7 500 m.
(3)
Priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy, ak v § 9 ods. 6 nie je ustanovené inak, nesmie byť väčší ako
a)
3 %, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
5 %, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom.
(4)
Na zabezpečenie rýchleho odtoku zrážkovej vody musí byť priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy strechovitý okrem prípadu, ak je rýchly odtok zrážkovej vody zabezpečený jednosmerným priečnym sklonom vzletovej a pristávacej dráhy v smere prevládajúceho vetra.
§ 6
Únosnosť a povrch vzletovej a pristávacej dráhy
(1)
Únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy zodpovedá prevádzkovým požiadavkám lietadla, pre ktoré je osobitné letisko určené; pri jej určení sa vychádza z letovej príručky lietadla.
(2)
Povrch vzletovej a pristávacej dráhy musí byť čistý, bez predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie lietadla alebo obmedzenie spôsobilosti lietadla vykonať let, bez nerovností, ktoré môžu vyvolať stratu trenia alebo iným spôsobom nepriaznivo ovplyvniť vzlet lietadla, pristátie lietadla alebo rolovanie lietadla. Trávnatý povrch vzletovej a pristávacej dráhy je tvorený zo súvislého trávnatého porastu, ktorý nesmie byť vyšší ako 0,3 m.
§ 7
Pás vzletovej a pristávacej dráhy
(1)
Na osobitnom letisku sa zriaďuje pás vzletovej a pristávacej dráhy.
(2)
Pás vzletovej a pristávacej dráhy siaha do vzdialenosti najmenej 25 m
a)
pred prah vzletovej a pristávacej dráhy a
b)
za koniec vzletovej a pristávacej dráhy.
(3)
Pás vzletovej a pristávacej dráhy priečne siaha na každú stranu od osi vzletovej a pristávacej dráhy alebo od predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy do vzdialenosti najmenej
a)
17,5 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
19 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom.
(4)
Pozdĺžne okraje pásu vzletovej a pristávacej dráhy musia byť vzdialené od pozdĺžneho okraja vzletovej a pristávacej dráhy najmenej 10 m.
(5)
Pás vzletovej a pristávacej dráhy na osobitnom letisku používanom na vzlet závesného klzáka pomocou vlečného motorového závesného klzáka (aerovlek) musí mať šírku najmenej 35 m a dĺžku najmenej 550 m.
(6)
Objekty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku, musia byť z pásu vzletovej a pristávacej dráhy odstránené.
(7)
Počas vzletu lietadla a pristátia lietadla stojace lietadlá nesmú zasahovať do plochy ohraničenej v pôdoryse dvoma polpriamkami so začiatkom v priesečníku osi rozjazdu a vzletu s prahom vzletovej a pristávacej dráhy a zvierajúcimi s osou rozjazdu a vzletu 15° a
a)
šírkou pásu vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom alebo
b)
vzdialenosťou 15 m na každú stranu od osi rozjazdu a vzletu pri vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom.
(8)
Os rozjazdu a vzletu podľa odseku 7 musí byť rovnobežná s osou vzletovej a pristávacej dráhy a musí byť
a)
pri vzletovej a pristávacej dráhe so spevneným povrchom totožná s osou vzletovej a pristávacej dráhy alebo
b)
pri vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom vo vzdialenosti najmenej 15 m od pozdĺžneho okraja vzletovej a pristávacej dráhy.
(9)
Grafické vyobrazenie plochy podľa odseku 7 je uvedené v prílohe č. 1.
(10)
Povrch pásu vzletovej a pristávacej dráhy musí byť čistý, bez predmetov a nerovností, ktoré môžu spôsobiť poškodenie lietadla alebo zhoršiť funkciu jeho systémov pri vybehnutí lietadla mimo vzletovej a pristávacej dráhy a musí byť upravený pre typ lietadla, pre ktoré je osobitné letisko určené.
(11)
Časť pásu vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je priľahlá k vzletovej a pristávacej dráhe, musí výškovo nadväzovať na povrch vzletovej a pristávacej dráhy.
(12)
Priemerný pozdĺžny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť väčší ako
a)
3 %, ak ide o pás vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom, alebo
b)
5 %, ak ide o pás vzletovej a pristávacej dráhy s trávnatým povrchom.
(13)
Zmeny pozdĺžneho sklonu pásu vzletovej a pristávacej dráhy musia byť pozvoľné a bez prudkých zmien alebo protisklonov.
(14)
Priečne sklony pásu vzletovej a pristávacej dráhy musia byť dostatočné na umožnenie odtoku zrážkovej vody, avšak nesmú byť väčšie ako 4 %. Na základe leteckoprevádzkového posúdenia možno do dokumentácie pre územné rozhodnutie5) posúdenej Dopravným úradom zapracovať väčší priečny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy, ako je sklon určený podľa prvej vety.
(15)
Únosnosť pásu vzletovej a pristávacej dráhy musí zodpovedať prevádzkovým požiadavkám lietadla, pre ktoré je osobitné letisko určené; pri jej určení sa vychádza z letovej príručky lietadla. Únosnosť pásu vzletovej a pristávacej dráhy musí mať takú hodnotu, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo pre lietadlá, pre ktoré je osobitné letisko určené, pri ich vybehnutí zo vzletovej a pristávacej dráhy.
(16)
Doskoková plocha sa nezriaďuje na vzletovej a pristávacej dráhe. Ak je doskoková plocha určená na zoskok športovým padákom zriadená na páse vzletovej a pristávacej dráhy, nesmie tvoriť prekážku pre leteckú prevádzku.
§ 8
Rolovacia dráha
(1)
Rolovacia dráha, ak je na osobitnom letisku zriadená, musí byť navrhnutá a vybudovaná tak, že s ohľadom na rozsah prevádzky a druh prevádzky a ďalšie okolnosti na osobitnom letisku zaisťuje bezpečné a plynulé rolovanie lietadla.
(2)
Osové značenie rolovacej dráhy so spevneným povrchom musí byť bielej farby alebo žltej farby a musí mať šírku najmenej 15 cm.
(3)
Šírka rolovacej dráhy nesmie byť menšia ako šírka rozchodu hlavného podvozka kritického typu lietadla zväčšená o 3 m v akejkoľvek časti rolovacej dráhy vrátane oblúka.
(4)
Vzdialenosť medzi okrajom rolovacej dráhy a pevnou prekážkou nesmie byť menšia ako 12 m.
(5)
Pozdĺžny sklon rolovacej dráhy nesmie byť väčší ako 5 %. Na základe leteckoprevádzkového posúdenia možno do dokumentácie pre územné rozhodnutie posúdenej Dopravným úradom zapracovať väčší pozdĺžny sklon rolovacej dráhy, ako je sklon určený podľa prvej vety.
(6)
Ak nie je možné vylúčiť zmenu pozdĺžneho sklonu rolovacej dráhy, prechod z jedného pozdĺžneho sklonu do druhého pozdĺžneho sklonu rolovacej dráhy musí byť vykonaný zakružovacím oblúkom s polomerom najmenej 2 500 m.
(7)
Priečny sklon rolovacej dráhy so spevneným povrchom musí byť dostatočný na zaistenie odtoku zrážkovej vody z povrchu rolovacej dráhy; avšak nesmie byť väčší ako 4 %. Na základe leteckoprevádzkového posúdenia možno do dokumentácie pre územné rozhodnutie posúdenej Dopravným úradom zapracovať väčší priečny sklon rolovacej dráhy, ako je sklon určený podľa prvej vety.
(8)
Únosnosť rolovacej dráhy musí byť najmenej rovnaká ako únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy.
(9)
Povrch rolovacej dráhy musí byť čistý, bez predmetov a nerovností, ktoré môžu spôsobiť poškodenie lietadla alebo zhoršiť funkciu jeho systémov.
(10)
Rolovacia dráha musí byť obklopená pásom rolovacej dráhy. Pás rolovacej dráhy musí byť súmerný s osou rolovacej dráhy po celej jej dĺžke a na každú stranu od okraja rolovacej dráhy siahať do vzdialenosti najmenej 5 m, avšak jeho celková šírka nesmie byť menšia ako celkové rozpätie krídiel kritického typu lietadla, ktoré osobitné letisko využíva. Pás rolovacej dráhy výškovo nadväzuje na povrch rolovacej dráhy.
(11)
Rozdiel medzi stúpajúcim priečnym sklonom pásu rolovacej dráhy a priečnym sklonom rolovacej dráhy nesmie byť väčší ako 4 %. Rozdiel medzi klesajúcim priečnym sklonom pásu rolovacej dráhy a vodorovnou rovinou nesmie byť väčší ako 5 %. Na základe leteckoprevádzkového posúdenia možno do dokumentácie pre územné rozhodnutie posúdenej Dopravným úradom zapracovať väčší priečny sklon pásu rolovacej dráhy, ako je sklon určený podľa prvej vety a druhej vety.
§ 9
Osobitné letisko pre motorové padákové klzáky a motorové závesné klzáky
(1)
Šírka vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové padákové klzáka musí umožňovať bezpečný vzlet motorového padákového klzáka a musí zodpovedať najmenej rozpätiu vrchlíka motorového padákového klzáka.
(2)
Šírka vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové závesné klzáky musí byť najmenej
a)
12 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
18 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom.
(3)
Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy musí byť najmenej
a)
150 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové závesné klzáky, alebo
b)
50 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové padákové klzáky.
(4)
Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy na výcvik musí byť najmenej
a)
400 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové závesné klzáky, alebo
b)
100 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové padákové klzáky.
(5)
Pozdĺžny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové padákové klzáky a pre motorové závesné klzáky musí zodpovedať pozdĺžnemu sklonu podľa § 5 ods. 1.
(6)
Priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové padákové klzáky a pre motorové závesné klzáky nesmie byť väčší ako 3 %.
(7)
Pás vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové závesné klzáky musí spĺňať požiadavky podľa § 7 ods. 2 a 3.
(8)
Osobitné letisko pre motorové padákové klzáky a pre motorové závesné klzáky musí byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 100 m od objektov iných ako podľa § 2 písm. y) alebo iných pevných prekážok.
§ 10
Osobitné letisko pre závesné klzáky a padákové klzáky
(1)
Na osobitnom letisku je vyčlenená plocha bez prekážok vhodná na vzlet závesného klzáka alebo padákového klzáka. Sklon terénu v mieste vzletu závesného klzáka alebo padákového klzáka musí zaistiť bezpečný vzlet závesného klzáka alebo padákového klzáka a môže byť zabezpečený pomocou štartovacej rampy. Sklon štartovacej rampy musí byť od 10° do 25° smerom dolu od vodorovnej roviny.
(2)
Konštrukcia štartovacej rampy podľa odseku 1 musí vyhovovať statickému zaťaženiu 150 kg/m2. Konštrukcia rozbehovej časti štartovacej rampy je rovinná a jej šírka musí byť najmenej 1,5 m a jej dĺžka musí zaistiť bezpečný vzlet závesného klzáka alebo padákového klzáka. Šírka štartovacej rampy pre padákové klzáky alebo terén pred rozbehovou časťou takejto štartovacej rampy musí umožniť rozloženie vrchlíka padákového klzáka tak, že nedôjde k jeho zachyteniu o prekážku alebo štartovaciu rampu počas rozbehu.
(3)
Osobitné letisko pre závesné klzáky a padákové klzáky sa musí umiestniť vo vzdialenosti najmenej 50 m od objektov iných ako podľa § 2 písm. y) alebo iných pevných prekážok.
§ 11
Prekážkové roviny a plochy a ochranné pásma osobitného letiska
(1)
Pre vzletovú a pristávaciu dráhu sa musia zriadiť tieto prekážkové roviny a plochy:
a)
približovacia rovina osobitného letiska (ďalej len „približovacia rovina“),
b)
vzletová rovina osobitného letiska (ďalej len „vzletová rovina“),
c)
vodorovná rovina osobitného letiska (ďalej len „vodorovná rovina“) a
d)
prechodová plocha osobitného letiska (ďalej len „prechodová plocha“).
(2)
Grafické vyobrazenie prekážkových rovín a plôch podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Prekážkové roviny a plochy podľa odseku 1 sa nezriaďujú, ak ide o osobitné letisko podľa § 9 alebo § 10.
(4)
Ochranné pásma osobitného letiska zodpovedajú prekážkovým rovinám a plochám podľa odseku 1, ak podľa § 20 ods. 11 nie sú ustanovené inak.
§ 12
Približovacia rovina
(1)
Približovacia rovina je rovina klesajúca k začiatku pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(2)
Vnútorná strana približovacej roviny musí byť vodorovná a kolmá na os pásu vzletovej a pristávacej dráhy. Dve strany približovacej roviny nadväzujúce na konce vnútornej strany približovacej roviny sa musia roztvárať v uhle 10 % od osi pásu vzletovej a pristávacej dráhy do vzdialenosti najmenej 1 000 m. Vonkajšia strana približovacej roviny musí byť rovnobežná s vnútornou stranou približovacej roviny.
(3)
Šírka vnútornej strany približovacej roviny musí mať rovnaký rozmer ako šírka pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(4)
Nadmorská výška vnútornej strany približovacej roviny musí byť totožná s výškou najvyššieho bodu predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy v úseku medzi koncom vzletovej a pristávacej dráhy a koncom pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(5)
Sklon približovacej roviny nameraný vo zvislej rovine, ktorá prechádza osou vzletovej a pristávacej dráhy, musí byť 5 %. Vzdialenosť približovacej roviny od konca vzletovej a pristávacej dráhy musí byť najmenej 25 m.
(6)
Nad približovaciu rovinu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ak takáto stavba, zariadenie nestavebnej povahy alebo porast sú tienené existujúcou neodstrániteľnou prekážkou.
§ 13
Vzletová rovina
(1)
Vzletová rovina je rovina stúpajúca za koniec pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(2)
Vnútorná strana vzletovej roviny musí byť vodorovná a kolmá na os pásu vzletovej a pristávacej dráhy. Dve strany vzletovej roviny nadväzujúce na konce vnútornej strany vzletovej roviny sa musia roztvárať v uhle 10 % od osi pásu vzletovej a pristávacej dráhy do vzdialenosti najmenej 1 000 m. Vonkajšia strana vzletovej roviny musí byť rovnobežná s vnútornou stranou vzletovej roviny.
(3)
Šírka vnútornej strany vzletovej roviny musí mať rovnaký rozmer ako šírka pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(4)
Nadmorská výška vnútornej strany vzletovej roviny musí byť totožná s výškou najvyššieho bodu predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy v úseku medzi koncom vzletovej a pristávacej dráhy a koncom pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(5)
Sklon vzletovej roviny musí byť 5 % a meria sa vo zvislej rovine, ktorá prechádza osou vzletovej a pristávacej dráhy. Vzdialenosť vzletovej roviny od konca vzletovej a pristávacej dráhy musí byť najmenej 25 m.
(6)
Nad vzletovú rovinu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ak takáto stavba, zariadenie nestavebnej povahy alebo porast sú tienené existujúcou neodstrániteľnou prekážkou.
§ 14
Vodorovná rovina
(1)
Vodorovná rovina je rovina nad osobitným letiskom a jeho okolím a je ohraničená dvomi kružnicami s polomerom 1 000 m a so stredmi v priesečníku osi pásu vzletovej a pristávacej dráhy a koncami pásu vzletovej a pristávacej dráhy a spoločnými dotyčnicami týchto kružníc.
(2)
Vodorovná rovina sa nachádza vo výške 45 m nad priemernou výškou vzletovej a pristávacej dráhy.
(3)
Nad vodorovnú rovinu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ak takáto stavba, zariadenie nestavebnej povahy alebo porast sú tienené existujúcou neodstrániteľnou prekážkou alebo ak podľa leteckoprevádzkového posúdenia takáto stavba, zariadenie nestavebnej povahy alebo porast negatívne neovplyvňujú bezpečnosť leteckej prevádzky.
§ 15
Prechodová plocha
(1)
Prechodová plocha je zložená plocha pozdĺž okraja pásu vzletovej a pristávacej dráhy, približovacej roviny a vzletovej roviny a stúpa až k priesečníku s vodorovnou rovinou.
(2)
Nižšie strany prechodovej plochy musia byť totožné s pozdĺžnymi stranami vzletových rovín a približovacích rovín a pokračujú po celej dĺžke pásu vzletovej a pristávacej dráhy rovnobežne s osou vzletovej a pristávacej dráhy. Horný okraj prechodovej plochy je priesečníkom prechodovej plochy s vodorovnou rovinou.
(3)
Výška bodu nižšej strany prechodovej plochy musí byť totožná s výškou pozdĺžneho okraja vzletovej roviny a pristávacej roviny v danom bode a najbližšieho bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy pozdĺž pásu vzletovej a pristávacej dráhy.
(4)
Sklon prechodov osobitného letiska nameraný v zvislej rovine kolmej na os vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť väčší ako 20 %.
(5)
Nad prechodovú plochu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ak takáto stavba, zariadenie nestavebnej povahy alebo porast sú tienené existujúcou neodstrániteľnou prekážkou.
§ 16
Vizuálne prostriedky na označenie osobitného letiska
(1)
Osobitné letisko musí byť vybavené najmenej jedným ukazovateľom smeru vetra, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona pre osobitné letisko podľa § 10 nie je určené inak.
(2)
Ukazovateľ smeru vetra musí byť umiestnený na dobre viditeľnom mieste na osobitnom letisku tak, že je viditeľný z lietadla vo vzduchu alebo na prevádzkovej ploche a nie je ovplyvňovaný vzdušnými vírmi vyvolanými okolitými objektmi.
(3)
Ukazovateľ smeru vetra musí byť vyrobený z látky a musí mať tvar zrezaného kužeľa s dĺžkou najmenej 2 m a s priemerom širšieho konca najmenej 0,6 m. Ukazovateľ smeru vetra musí byť konštruovaný tak, že zreteľne udáva indikáciu o smere prízemného vetra a orientačnú informáciu o jeho rýchlosti.
(4)
Farba ukazovateľa smeru vetra musí byť zvolená tak, že je zreteľne viditeľný a nezameniteľný s pozadím. Ukazovateľ smeru vetra musí byť jednofarebný, a to bielej farby alebo oranžovej farby, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak je potrebné dosiahnuť kontrast medzi ukazovateľom smeru vetra a premenlivým pozadím, ukazovateľ smeru vetra musí byť dvojfarebný, a to v kombinácií oranžovej farby a bielej farby alebo červenej farby a bielej farby; farby musia byť umiestnené v piatich striedavých pruhoch, pričom prvý a posledný pruh je oranžovej farby alebo červenej farby podľa toho, ktorá farebná kombinácia je zvolená.
(5)
Ukazovateľ smeru pristátia lietadla, ak je na osobitnom letisku zriadený, musí byť bielej farby a musí mať tvar písmena „T“ s rozmermi najmenej 4 m × 4 m so šírkou pásu 0,4 m.
(6)
Ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, prahové značenie musí byť zriadené priečnou čiarou v celej šírke dráhy, pričom šírka čiary musí byť najmenej 0,5 m vo vzdialenosti 1 m od prahu vzletovej a pristávacej dráhy.
(7)
Na vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom musí byť osadené postranné vodorovné značenie a zvislé značenie.
(8)
Postranné vodorovné značenie na vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom musí mať tvar obdĺžnikov umiestnených na zemi a môže byť doplnené vlajočkami alebo kužeľmi rozmiestnenými tak, že jasne vymedzuje okraje vzletovej a pristávacej dráhy.
(9)
Vlajočky podľa odseku 8 musia
a)
mať zvislý rozmer najmenej 0,5 m a šírku základne najmenej 0,8 m,
b)
byť oranžovej farby alebo bielej farby,
c)
byť upevnené na obidvoch protiľahlých zvislých okrajoch vzletovej a pristávacej dráhy a
d)
byť upevnené na krehkej konštrukcii, ktorej spodná základňa sa nachádza 0,2 m až 0,3 m nad zemou a jej plocha je kolmá na os vzletovej a pristávacej dráhy.
(10)
Kužele podľa odseku 8 nesmú byť vyššie ako 0,6 m a nižšie ako 0,45 m a musia byť krehkej konštrukcie; spojnica kužeľov je kolmá na os vzletovej a pristávacej dráhy.
(11)
Ak je vzletová a pristávacia dráha dočasne značená len vlajočkami alebo kužeľmi, takéto značenie musí byť rozmiestnené v pozdĺžnych rozstupoch najviac po 100 m.
(12)
Obdĺžnikové značenie vzletovej a pristávacej dráhy bielej farby musí mať rozmer najmenej 0,8 m × 3 m a jeho dlhšia strana je rovnobežná s osou vzletovej a pristávacej dráhy. Značenie podľa prvej vety musí byť rozmiestnené v rovnakých vzdialenostiach rovnomerne medzi vyznačenými prahmi vzletovej a pristávacej dráhy, najviac však v rozstupe po 200 m.
(13)
Prah vzletovej a pristávacej dráhy s trávnatým povrchom musí byť označený vodorovným prahovým značením v tvare písmena „L“ bielej farby umiestneným v rohoch prahu, so základňou smerujúcou von; takéto značenie musí byť doplnené dvoma vlajočkami alebo tromi kužeľmi umiestnenými pozdĺž vnútornej strany základne. Pozdĺžna strana značenia podľa prvej vety musí mať dĺžku najmenej 6 m a základňu s rozmerom najmenej 4,5 m; šírka značenia musí byť najmenej 0,8 m. Vlajočky podľa prvej vety musia byť umiestnené plochou kolmo na os vzletovej a pristávacej dráhy.
(14)
Spoločné prahové značenie dvoch alebo viacerých na seba nadväzujúcich rovnobežných vzletových a pristávacích dráh musí mať tvar obdĺžnikovej značky bielej farby s rozmermi najmenej 0,8 m × 3 m. Pozdĺžne značenie podľa prvej vety musí byť totožné so spojnicou základného prahového značenia v tvare „L“ a musí byť umiestnené súmerne k spoločnému okraju susedných na seba nadväzujúcich rovnobežných vzletových a pristávacích dráh.
(15)
Na označenie použiteľnej časti zasneženej vzletovej a pristávacej dráhy, ktorej okraje nie sú inak viditeľné, musí byť použité denné značenie. Denné značenie podľa prvej vety musí byť osadené pozdĺž okrajov vzletovej a pristávacej dráhy v pozdĺžnych rozstupoch najviac po 200 m. Výška denného značenia podľa prvej vety musí byť najviac 0,6 m nad úrovňou zasneženého terénu.
(16)
Ak nie je rolovacia dráha s trávnatým povrchom iným spôsobom zreteľne odlíšená od svojho okolia, musí byť označená kužeľmi, ktoré jasne označujú zmenu smeru takejto rolovacej dráhy; kužele musia byť umiestnené v rozstupoch najviac po 100 m.
§ 17
Vizuálne prostriedky na označovanie obmedzeného používania osobitného letiska
(1)
Značenie nepoužiteľnosti sa umiestňuje na
a)
prahu vzletovej a pristávacej dráhy, na ktorej nie je povolené pristátie lietadla, a
b)
vzletovej a pristávacej dráhe, rolovacej dráhe alebo ich časti, ktorá je uzavretá.
(2)
Značenie nepoužiteľnosti musí mať tvar kríža, výraznú žltú farbu alebo bielu farbu, dĺžku najmenej 6 m a šírku najmenej 0,8 m.
(3)
Ak je vzletová a pristávacia dráha, rolovacia dráha alebo ich časť trvalo uzavretá, trvalé značenie umiestnené na vzletovej a pristávacej dráhe alebo rolovacej dráhe musí byť odstránené.
(4)
Značenie nepoužiteľnosti časti rolovacej dráhy musí byť umiestnené na mieste, kde určitá časť rolovacej dráhy nie je spôsobilá na rolovanie lietadla, ale je možné takúto časť obchádzať pri rolovaní lietadlami. Značenie nepoužiteľnosti časti rolovacej dráhy musí byť umiestnené tak, že ohraničuje neprevádzkyschopnú časť rolovacej dráhy. Značenie nepoužiteľnosti časti rolovacej dráhy tvoria výrazné nadzemné značky, najmä vlajočky alebo kužele. Kužele musia byť vysoké od 0,45 m do 0,6 m a musia byť červenej farby alebo oranžovej farby. Vlajočky musia mať plochu najmenej 0,4 m2 a musia mať červenú, oranžovú alebo žltú farbu alebo kombináciu takýchto farieb a bielej farby.
§ 18
Vybavenie osobitného letiska
(1)
Hranice osobitného letiska musia byť vyznačené medzníkmi; to neplatí, ak je osobitné letisko vymedzené oplotením. Medzníky musia byť rozmiestnené v pozdĺžnych rozstupoch najviac po 200 m a v každom lome hranice osobitného letiska a nesmú tvoriť prekážku v prekážkových rovinách a plochách.
(2)
Medzník podľa odseku 1 musí byť
a)
v tvare striešky, kužeľa alebo valca,
b)
dostatočne pevný na odolanie nepriaznivým poveternostným podmienkam a mechanickému poškodeniu,
c)
označený kombináciou červenej farby a bielej farby alebo červenej farby a žltej farby v troch rovnako širokých zvislých pruhoch; pruhy červenej farby sú na okrajoch medzníka, a
d)
umiestnený tak, že nezasahuje nad prekážkové roviny a plochy; ak presahuje nad takéto prekážkové roviny a plochy, musí byť krehkej konštrukcie.
(3)
Medzník podľa odseku 1 v tvare striešky alebo valca musí mať výšku od 0,4 m do 0,6 m a dĺžku od 1 m do 3 m; medzník v tvare kužeľa musí mať rozmery kužeľa podľa § 17 ods. 4.
(4)
Osobitné letisko musí byť vybavené primeranými prostriedkami na zabezpečenie protipožiarnej ochrany a primeranými zdravotníckymi pomôckami na poskytnutie prvej pomoci v rozsahu prevádzky lietadla na osobitnom letisku.
§ 19
Prevádzková príručka osobitného letiska
Podmienkou používania osobitného letiska musí byť oboznámenie sa užívateľa osobitného letiska s prevádzkovou príručkou osobitného letiska, ktorá obsahuje najmä
a)
prevádzkovú dobu osobitného letiska, ak je určená,
b)
údaje o osobe zodpovednej za prevádzku osobitného letiska splnomocnenej žiadateľom o určenie podmienok podľa § 33 ods. 2 zákona v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje,
c)
informácie o prevádzkovom stave súvisiacich zariadení a prevádzkovej frekvencii osobitného letiska, ak je pre osobitné letisko pridelená,
d)
spôsob zabezpečenia primeranej protipožiarnej ochrany a prvej pomoci na osobitnom letisku vrátane vybavenia podľa § 18 ods. 4,
e)
spôsob zabezpečenia zabránenia prístupu neoprávnených osôb k lietadlám a do objektov podľa § 2 písm. y); takýmto opatrením je najmä oplotenie osobitného letiska alebo umiestnenie tabúľ informujúcich o zriadenom osobitnom letisku,
f)
spôsob zabezpečenia lietadla a objektov podľa § 2 písm. y) proti ich zneužitiu alebo poškodeniu,
g)
plán odstraňovania lietadla neschopného pohybu na prevádzkovej ploche alebo v jej blízkosti určený podľa charakteristík lietadla, pre ktoré je osobitné letisko určené,
h)
spôsob údržby osobitného letiska,
i)
spôsob údržby vizuálnych prostriedkov na osobitnom letisku,
j)
prekážkové roviny a plochy vrátane grafického zobrazenia takýchto rovín a plôch,
k)
zoznam prekážok,
l)
spôsob monitorovania prekážkových rovín a plôch,
m)
spôsob kontroly prevádzkových plôch a vizuálnych prostriedkov na osobitnom letisku,
n)
spôsob a pravidelnosť kontroly technických parametrov,
o)
kritický typ lietadla, pre ktoré je osobitné letisko určené, a
p)
postupy prevádzkovania osobitného letiska počas verejných leteckých podujatí, ak sa menia štandardné fyzikálne charakteristiky letiska.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Šírka vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, musí byť najmenej 15 m, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak, najmenej však 12 m.
(2)
Pozdĺžny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá pozdĺžnemu sklonu vzletovej a pristávacej dráhy podľa § 5 ods. 1 a 2, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(3)
Priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá priečnemu sklonu vzletovej a pristávacej dráhy podľa § 5 ods. 3, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(4)
Pás vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, priečne siaha na každú stranu od osi vzletovej a pristávacej dráhy alebo od predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy do vzdialenosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(5)
Pozdĺžny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá pozdĺžnemu sklonu pásu vzletovej a pristávacej dráhy podľa § 7 ods. 12, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(6)
Priečny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá priečnemu sklonu pásu vzletovej a pristávacej dráhy podľa § 7 ods. 14, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(7)
Šírka rolovacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá šírke rolovacej dráhy podľa § 8 ods. 3, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(8)
Pozdĺžny sklon rolovacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá pozdĺžnemu sklonu rolovacej dráhy podľa § 8 ods. 5 a 6, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(9)
Priečny sklon rolovacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020, zodpovedá priečnemu sklonu rolovacej dráhy podľa § 8 ods. 7, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(10)
Osobitné letisko, za ktoré je považovaná iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlet lietadla a pristátie lietadla len dočasne alebo príležitostne, alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019, spĺňa požiadavky tejto vyhlášky, ak rozhodnutím podľa § 33 ods. 2 zákona na základe leteckoprevádzkového posúdenia nie je určené inak.
(11)
Ochranné pásma letiska bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020 zostávajú zachované do určenia ochranných pásem osobitného letiska, ak konanie o ich určenie je začaté do 31. decembra 2022.
§ 21
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Arpád Érsek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 28/2020 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 28/2020 Z. z.
Grafické vyobrazenie prekážkových rovín a plôch osobitného letiska
1)
Čl. 2 ods. 39 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) 1265/2007, (ES) 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
2)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 73/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo (Ú. v. EÚ L 23, 27. 1. 2010) v platnom znení.
3)
§ 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
4)
Čl. 3 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení.
5)
§ 39 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.