279/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

279
ZÁKON
zo 17. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. b) štrnásty bod znie:
„14.
platobná inštitúcia,19a) poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu,19aa) poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte,19ab) agent platobných služieb19b) a inštitúcia elektronických peňazí,19c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:
19aa) § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19ab) § 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 2 písm. d) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 1 písm. i) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o prenájom nehnuteľností, len ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur,“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. l) sa slovo „poradcu,“ nahrádza slovami „poradcu pri činnostiach uvedených v písmene j) alebo § 9 písm. b), vykonávať“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. m) sa za slovo „obchodovať“ vkladajú slová „alebo sprostredkovať obchody“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je hodnota obchodu menej ako 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ide o viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,“.
7.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o)
poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny,
p)
poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno q).
8.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
10.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
11.
V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „funkcii“ vkladajú slová „s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) je povinné požiadať medzinárodnú organizáciu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadené sídlo, orgán alebo iné oficiálne pracovisko, o poskytnutie zoznamu jej významných verejných funkcií, v ktorých pôsobia osoby tejto organizácie na území Slovenskej republiky, v lehote do desiatich pracovných dní od začatia vykonávania činnosti medzinárodnej organizácie na území Slovenskej republiky alebo odo dňa zistenia zmeny v tomto zozname, ak tak dovtedy neurobila medzinárodná organizácia. Tento zoznam alebo jeho zmeny ministerstvo zahraničných vecí bezodkladne po ich poskytnutí medzinárodnou organizáciou postúpi osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“).“.
13.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osobe“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,“.
14.
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
pri právnickej osobe alebo združení majetku zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba alebo združenie majetku zapísané, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo združenia majetku,“.
15.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Identifikáciou konečného užívateľa výhod sa na účely tohto zákona rozumie zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu a štátnej príslušnosti.“.
16.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „povinná osoba po zohľadnení okolností vykonávania obchodu a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhodnotí, že“.
17.
V § 8 ods. 3 sa slová „na overenie identifikácie“ nahrádzajú slovami „na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie“ a slová „na overenie konečného“ sa nahrádzajú slovami „na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného“.
18.
V § 8 ods. 4 sa za slová „na overenie“ vkladajú slová „informácií týkajúcich sa“.
19.
§ 9 sa dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:
„l)
virtuálnou menou digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať,
m)
elektronickými peniazmi elektronické peniaze podľa osobitného predpisu41aa) znížené o peňažnú hodnotu vymedzenú osobitným predpisom,41ab)
n)
poskytovateľom služieb peňaženky virtuálnej meny osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny,
o)
poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa a 41ab znejú:
41aa) § 80 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
41ab) § 1 ods. 3 písm. k) a l) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku; pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa povinná osoba nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci41c) (ďalej len „register právnických osôb“), ak na základe hodnotenia rizík podľa § 20a existuje riziko legalizácie alebo financovania terorizmu,“.
21.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
22.
V § 10 ods. 5 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovami „je povinný poskytnúť“.
23.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „Ak“ sa vkladajú slová „povinná osoba“.
24.
V § 10a ods. 1 sa slová „ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
25.
V § 10a odsek 3 znie:
„(3)
Ak register právnických osôb neobsahuje údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1, na žiadosť povinnej osoby, finančnej spravodajskej jednotky, Národnej banky Slovenska, súdu, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, sú právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné v určenej lehote oznámiť požadované údaje podľa odseku 1. Pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti údajov zapísaných v registri právnických osôb alebo údajov poskytnutých postupom podľa prvej vety, na žiadosť povinnej osoby, finančnej spravodajskej jednotky, Národnej banky Slovenska, súdu, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, sú právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné v lehote určenej v žiadosti odstrániť uvádzané pochybnosti. Ak právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity neodstránia pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti údajov zapísaných v registri právnických osôb alebo údajov poskytnutých podľa prvej vety, oznámi povinná osoba, finančná spravodajská jednotka, Národná banka Slovenska, súd, orgán činný v trestnom konaní alebo orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva zistené nezrovnalosti orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu, z ktorej sa poskytujú údaje do registra právnických osôb.“.
26.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovo „overenia“ vkladajú slová „informácií týkajúcich sa“.
27.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
dlhodobom investičnom sporení podľa osobitného predpisu,42a) ak k výplate finančných prostriedkov z tohto sporenia nedôjde v lehote kratšej ako 15 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy o sporení a
1.
sú splnené podmienky podľa písmena d) druhého bodu alebo
2.
platby sú vykonávané zamestnávateľom,
f)
poskytovaní platobnej služby42b) klientovi, v súvislosti s ktorou sa použije platobný prostriedok42c) vydaný inou povinnou osobou, ktorá už vykonala identifikáciu a overenie identifikácie tohto klienta v súlade s týmto zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42a až 42c znejú:
42a) § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
42b) § 2 ods. 1 písm. e), g) alebo písm. h) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
42c) § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.“.
28.
V § 11a ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
elektronických peniazoch uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ukladať elektronické peniaze a najvyššia uložená čiastka nepresiahne 150 eur,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
29.
V § 11a ods. 1 písm. b) sa za slovo „platby“ vkladajú slová „elektronickými peniazmi, ktoré sa môžu použiť iba na území Slovenskej republiky“ a suma „250 eur“ sa nahrádza sumou „150 eur“.
30.
V § 11a ods. 1 písm. c) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „150 eur“.
31.
V § 11a ods. 3 sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
32.
V § 12 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
33.
V § 12 ods. 2 písm. a) treťom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
34.
V § 12 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
overenie identifikácie klienta v rozsahu, v akom to umožňuje poskytovanie platobnej iniciačnej služby43b) alebo služby informovania o platobnom účte43c) inou povinnou osobou, ak bola touto povinnou osobou vykonaná aspoň základná starostlivosť podľa § 10,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43b a 43c znejú:
43b) § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
43c) § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.“.
35.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pri obchode alebo obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú
1.
zistenie dodatočných informácií o klientovi a o konečnom užívateľovi výhod,
2.
zistenie dodatočných informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu alebo obchodu,
3.
zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode,
4.
získanie dodatočných informácií z dôveryhodných zdrojov,
5.
získanie súhlasu štatutárneho orgánu, určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) alebo nimi poverených osôb pred uzatvorením obchodného vzťahu alebo k pokračovaniu obchodného vzťahu,
6.
priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu.“.
36.
V § 14 ods. 2 písm. a) sa slová „zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou“ nahrádzajú slovami „zložitým obchodom, nezvyčajne veľkým obchodom, všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou alebo obchodom“.
37.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinná osoba je povinná zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu na účel zistenia, či pri obchode podľa odseku 2 je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu.“.
38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
44) § 75 písm. b) zákona č. 30/2019 Z. z.“.
39.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska môže po prerokovaní s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví povinným osobám, ktoré podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,54) požiadavky na vypracovanie, zavedenie, aktualizáciu a uplatňovanie programu vlastnej činnosti a na hodnotenie rizík podľa § 20a a ďalšie podrobnosti súvisiace s programom vlastnej činnosti a s hodnotením rizík.“.
40.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu, vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10, § 11 a 12 a uchovávaniu údajov podľa § 19 v súlade s požiadavkami práva Európskej únie. Ak právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú vykonávanie takýchto opatrení, povinná osoba je povinná o tom informovať finančnú spravodajskú jednotku a prijať dodatočné opatrenia podľa osobitného predpisu.50a) Ak finančná spravodajská jednotka alebo Národná banka Slovenska zistí, že právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú vykonávanie skupinových stratégií, informuje o tom účastníkov Európskeho systému finančného dohľadu.50b) Pri posudzovaní právnych predpisov tretieho štátu sa zohľadňujú všetky právne prekážky tretieho štátu brániace riadnemu vykonávaniu skupinových stratégií vrátane postupov pre výmenu informácií v rámci skupiny a ochrany osobných údajov v rozsahu, ktorý právo tretieho štátu umožňuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50a a 50b znejú:
50a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 125, 14. 5. 2019).
50b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
41.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Banka a finančná inštitúcia sú povinné preskúmať, a ak je to potrebné, zmeniť alebo ukončiť korešpondenčné vzťahy s partnerskou inštitúciou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú.“.
42.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
53) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 26 ods. 2 písm. f) sa slová „c) a d)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.
44.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n)
zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam významných verejných funkcií; finančná spravodajská jednotka tento zoznam poskytuje Európskej komisii,
o)
zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam krajín, ktoré Európska komisia určila za vysokorizikové,
p)
je povinná mať vytvorený systém pre prijímanie oznámení o porušení povinností podľa tohto zákona, v rámci ktorého sa zabezpečuje ochrana oprávnených záujmov oznamovateľa a osoby, ktorá je podľa oznámenia zodpovedná za porušenie povinností podľa tohto zákona.“.
45.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Finančná spravodajská jednotka nie je povinná vyhovieť žiadosti o poskytnutie informácií, ak by poskytnutie informácií a podkladov získaných podľa tohto zákona mohlo zmariť alebo ohroziť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie alebo prebiehajúce trestné konanie, alebo ak by poskytnutie informácií a podkladov bolo zjavne neprimerané oprávneným záujmom osoby, ktorej sa týkajú, alebo by odporovalo účelu, pre ktorý bola žiadosť o poskytnutie informácií a podkladov podaná.“.
46.
V § 26a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národné hodnotenie rizík schvaľuje vláda Slovenskej republiky.“.
47.
§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Finančná spravodajská jednotka poskytne výsledky národného hodnotenia rizík výboru Rady Európy, Európskej komisii, účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu a iným členským štátom na účely predchádzania legalizácii a financovania terorizmu. Finančná spravodajská jednotka zverejní záverečnú správu z národného hodnotenia rizík na svojom webovom sídle. Finančná spravodajská jednotka priebežne informuje povinné osoby o rizikách identifikovaných v národnom hodnotení rizík a o opatreniach vykonávaných k ich zmierňovaniu.“.
48.
V § 27 ods. 1 sa za slová „zhabaného majetku“ vkladá čiarka a slová „počet pridelených ľudských zdrojov, údaje o počte a výsledkoch vykonaných kontrol, druhoch uložených sankcií, výšku uložených pokút“.
49.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Sekretariátom Rady Európskej únie a účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu, najmä pri výmene a preverovaní informácií potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu, a to bez zbytočného odkladu a z vlastného podnetu alebo na základe dožiadania. Žiadosť finančnej spravodajskej jednotky o poskytnutie informácie musí obsahovať odôvodnenie a účel použitia získaných informácií. Ak boli informácie poskytnuté od príslušného orgánu členského štátu s podmienkou osobitného spôsobu použitia, je finančná spravodajská jednotka touto podmienkou viazaná. Poskytnuté informácie môže finančná spravodajská jednotka použiť len na účel, na ktorý boli požadované; na iný účel ich môže použiť alebo iným orgánom ich môže poskytnúť až po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu členského štátu, ktorý ich finančnej spravodajskej jednotke poskytol. Medzinárodnú spoluprácu nemožno obmedziť, ak § 26 ods. 5 neustanovuje inak.“.
50.
V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Finančná spravodajská jednotka môže poskytnúť informácie podľa odseku 1 príslušnému orgánu členského štátu s podmienkou ich osobitného spôsobu použitia. Ak príslušný orgán členského štátu požiada finančnú spravodajskú jednotku o súhlas s ich poskytnutím inému orgánu, finančná spravodajská jednotka tento súhlas udelí; finančná spravodajská jednotka nemusí udeliť súhlas, ak by sa tým mohlo zmariť alebo ohroziť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie alebo prebiehajúce trestné konanie, alebo ak by poskytnutie informácií bolo zjavne neprimerané oprávneným záujmom osoby, ktorej sa týkajú, alebo by odporovalo účelu, pre ktorý bola žiadosť o poskytnutie informácií podaná, pričom neudelenie súhlasu musí finančná spravodajská jednotka odôvodniť.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
51.
V § 29 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
52.
V § 29 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Povinnosti podľa odseku 4 prvej vety a odseku 5 sa primerane vzťahujú aj na finančnú spravodajskú jednotku vo vzťahu k Národnej banke Slovenska alebo orgánu dozoru podľa osobitného predpisu,44) ak vykonáva kontrolu u povinnej osoby, ktorá podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska alebo orgánu dozoru podľa osobitného predpisu.44)“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
53.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.
54.
V § 33 ods. 7 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní58)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.
55.
V § 33a odsek 3 znie:
„(3)
Ak by zverejnenie právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt ohrozilo stabilitu finančného trhu alebo by bolo celkom zjavne neprimerané povahe a závažnosti spáchaného správneho deliktu, finančná spravodajská jednotka
a)
odloží zverejnenie právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt dovtedy, kým nepominú dôvody na jeho nezverejnenie,
b)
zverejní anonymizované právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie za správny delikt alebo
c)
nezverejní právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie za správny delikt, ak postup podľa písmena a) alebo písmena b) nepovažuje za postačujúci.“.
56.
Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1)
Ministerstvo zahraničných vecí požiada do 30. decembra 2020 medzinárodnú organizáciu, ktorá má na území Slovenskej republiky k 31. októbru 2020 zriadené sídlo, orgán alebo iné oficiálne pracovisko, o poskytnutie zoznamu jej významných verejných funkcií, v ktorých pôsobia osoby tejto organizácie na území Slovenskej republiky; ministerstvo zahraničných vecí postúpi tento zoznam finančnej spravodajskej jednotke bezodkladne po jeho poskytnutí medzinárodnou organizáciou.
(2)
Povinná osoba vykoná starostlivosť podľa predpisov účinných od 1. novembra 2020 k existujúcim klientom do 31. mája 2021.
(3)
Povinné osoby uvedené v § 5 ods. 1 písm. o) a p) sú povinné vypracovať program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 do 31. januára 2021.
(4)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2020.
(5)
Kontrola začatá u povinnej osoby a neukončená pred 1. novembrom 2020 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. októbra 2020.“.
57.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 297/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).
2.
Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí (Ú. v. EÚ L 342, 16. 12. 2016).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).“.
58.
V prílohe č. 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
klient, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny a ktorý žiada o právo na pobyt alebo o občianstvo v členskom štáte výmenou za prevody kapitálu, nákup majetku alebo vládnych dlhopisov, alebo za investície do podnikateľských subjektov v danom členskom štáte,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
59.
V prílohe č. 2 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
nepriame obchodné vzťahy alebo obchody bez určitých bezpečnostných opatrení, akými sú napríklad prostriedky elektronickej identifikácie, relevantné dôveryhodné služby vymedzené v osobitnom predpise61) alebo akýkoľvek iný bezpečný, diaľkový alebo elektronický identifikačný proces regulovaný, uznaný, schválený alebo akceptovaný príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
61) Nariadenie (EÚ) č. 910/2014.“.
60.
V prílohe č. 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
obchody súvisiace s ropou, zbraňami, cennými kovmi, tabakovými výrobkami, umeleckými dielami a ďalšími predmetmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo vzácnej vedeckej hodnoty, ako aj slonovina a chránené druhy živočíchov,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 71 sa slová „zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45)“ nahrádzajú slovami „správnym poriadkom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.
2.
Za § 80af sa vkladá § 80ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80ag
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021.“.
3.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 82 vkladajú poradové čísla 82a a 82b, ktoré znejú:

82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
82b. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
“.
4.
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 389/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 39 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu2f) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
2f) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.
2.
V § 7a ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k).
3.
V § 7a odsek 4 znie:
„(4)
Verejne prístupné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb sú meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod; štatistický úrad ich bezplatne zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
4.
V § 11 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní10)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.