273/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

273
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
§ 2
V čase krízovej situácie sa ustanovenia o znižovaní dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1) nevzťahujú na člena domácnosti, ktorý má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu a z toho dôvodu sa nemôže zúčastniť výkonu činností podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 10 ods. 3 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Nadpis nad § 7 sa vypúšťa.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
4.
V § 7 sa za slovo „organizátora“ vkladajú slová „alebo z dôvodu, že má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu,“ a nad slovami „nezníženej podľa osobitného predpisu.“ sa odkaz „9)“ nahrádza odkazom „1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
5.
V § 10 nad slovami „nezníženej podľa osobitného predpisu,“ sa odkaz „9)“ nahrádza odkazom „1)“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 19 ods. 1 sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“.
8.
V § 19 ods. 2 úvodná veta znie: „Ak pominie objektívny dôvod podľa odseku 1, úrad overí splnenie podmienok nároku na dávku, na ktorú priznal a vyplácal preddavok podľa odseku 1, a ak sa preukáže, že“.
9.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2020
Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. októbra 2020, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 15. októbra 2020.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2020.
Igor Matovič v. r.