272/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

272
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Výška podpory na poistenie úrody
Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť najviac vo výške ustanovenej osobitnými predpismi.40)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
40) Čl. 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.
2.
V § 26 druhá veta znie:
„Podporu na investície možno poskytnúť najviac vo výške ustanovenej osobitnými predpismi.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) Čl. 50 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (2014/99/EÚ) (Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2014) v platnom znení.“.
3.
Za § 28a sa vkladá nový § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. októbra 2020
(1)
Podpora na poistenie úrody, o ktorej poskytnutí nebolo právoplatne rozhodnuté do
4. októbra 2020, sa poskytuje podľa § 21 tohto nariadenia vlády v znení účinnom od 5. októbra 2020.
(2)
Podľa § 26 druhej vety tohto nariadenia vlády v znení účinnom od 5. októbra 2020 sa poskytuje podpora na investície, o ktorej poskytnutí nebolo právoplatne rozhodnuté do
4. októbra 2020.“.
4.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 83/2017 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ
L 135, 24. 5. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
2.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190 15. 7. 2016).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ
L 190 15. 7. 2016) v znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/256 zo 14. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 38, 15. 2. 2017).
4.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2020.
Igor Matovič v. r.