271/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

271
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno v čase krízovej situácie jednorazovo poskytnúť v rozpočtovom roku 2020
a)
na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, ktoré nie je úhradou dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve a
b)
na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú platené zamestnávateľom z plnenia podľa písmena a).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v období od 12. marca 2020 do 13. júna 2020 odpracoval viac ako 30 % ustanoveného týždenného pracovného času dohodnutého v pracovnej zmluve a ktorý je zamestnancom
a)
poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je
1.
terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2.
poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorým je
2a.
nízkoprahové denné centrum,
2b.
integračné centrum,
2c.
komunitné centrum,
2d.
nocľaháreň,
2e.
útulok,
2f.
domov na polceste,
2g.
zariadenie núdzového bývania,
2h.
zariadenie podporovaného bývania,
2i.
zariadenie pre seniorov,
2j.
zariadenie opatrovateľskej služby,
2k.
rehabilitačné stredisko,
2l.
domov sociálnych služieb,
2m.
špecializované zariadenie,
2n.
denný stacionár,
3.
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
4.
služba včasnej intervencie,
5.
domáca opatrovateľská služba,
6.
podpora samostatného bývania,
b)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo centra pre deti a rodiny zriadeného obcou alebo vyšším územným celkom.
(3)
Dotácia podľa odseku 1 sa na zamestnanca podľa odseku 2, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na
a)
ustanovený týždenný pracovný čas, poskytne vo výške 772 eur,
b)
kratší pracovný čas v rozsahu
1.
najmenej troch štvrtín ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 579 eur,
2.
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 386 eur,
3.
najmenej jednej štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 193 eur,
4.
menej ako jedna štvrtina ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 77 eur.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona. Žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 sa doručuje ministerstvu písomne najneskôr do 20 dní odo dňa zverejnenia vzoru žiadosti a spôsobu jej doručovania. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(5)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky
a)
druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona,
b)
opatrenia, ktoré vykonáva.
(6)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.4) Podmienky, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovené osobitným predpisom4) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa prvej vety ku dňu zúčtovania dotácie podľa odseku 1, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.
(7)
Ustanovenia § 3 ods. 7, 10 a 12, § 12 ods. 1, 3 a 4 a § 13 zákona sa na dotáciu podľa odseku 1 nevzťahujú.
(8)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 a schvaľuje jej poskytnutie a sumu. Hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti, ktorým sa overuje úplnosť tejto žiadosti a doloženie príloh k žiadosti. Odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 sa nevykonáva.
(9)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 1, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.
(10)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 28. februára 2021, inak dotáciu podľa odseku 1 vráti v sume poskytnutej ministerstvom.
(11)
Na webovom sídle ministerstva sa zverejní do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
c)
deň, keď uplynie lehota na doručenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
d)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.