268/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

268
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587
z 30. septembra 2020
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 20941/2020
Predkladateľ: predseda vlády
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;
B. vyhlasuje
B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom
1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav;
C. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
bezodkladne
predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne
členom vlády
C.4. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase
priebežne.
Vykonajú: členovia vlády