266/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

266
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z. a vyhlášky č. 380/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje aj údaj o počte obyvateľov v zmluvných obciach; tieto údaje musia zodpovedať požiadavke podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona.“.
12.
Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.“.
13.
Príloha č. 17 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
„7.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/362 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch v znení korigenda (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).
8.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/363 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o určité výnimky pre olovo a zlúčeniny olova v súčiastkach (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020, okrem čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Ján Budaj v. r.