261/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

261
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 druhá veta znie: „Výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 4a zákona na jedno miesto v zariadení pre druh sociálnej služby, ktorým je nocľaháreň, na rozpočtový rok sa uplatňuje s odchýlkou ustanovenou v § 2 ods. 1 písm. b) a v rozpočtovom roku 2020 aj s odchýlkou ustanovenou v § 2 ods. 2 písm. b).“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „2020“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „na rozpočtový rok 2020“.
4.
V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Na účel § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok sa povinnosť ustanovená v § 78d ods. 17 zákona
a)
neuplatňuje, ak k poslednému dňu príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, podiel miest v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odsekov 1 a 2 a neposkytuje sa na nich sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z celkového počtu miest v zariadení, pre ktoré je k tomuto dňu finančný príspevok určený, nepresiahne 15 %,
b)
uplatňuje v rozsahu polovice sumy pomernej časti finančného príspevku určenej podľa § 78d ods. 18 písm. b) zákona, ak k poslednému dňu príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, podiel miest v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odsekov 1 a 2 a neposkytuje sa na nich sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z celkového počtu miest v zariadení, pre ktoré je k tomuto dňu finančný príspevok určený, presiahne 15 % a nepresiahne 25 %.
(5)
Ak sa posledný deň kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia, nezhoduje s posledným dňom príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona na účel posúdenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok, nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona sa v príslušnom štvrťroku posudzuje za obdobie
a)
do posledného dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia, podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 1, 2 a 4,
b)
od prvého dňa bezprostredne nasledujúceho po dni podľa písmena a) do posledného dňa príslušného štvrťroka podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona.
(6)
Údaj o podiele miest v zariadení podľa odseku 4 sa doručuje spolu s dokladmi, ktoré sa podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok doručujú na účel posúdenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok; tento údaj sa na účel odseku 5 písm. a) zisťuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 11.
5.
V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
6.
V § 3 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
7.
V § 3 ods. 11 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2020.
Igor Matovič v. r.