253/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

253
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2020,
ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona
č. 92/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Trvanie dočasnej ochrany sa predlžuje do 31. decembra 2020.
§ 2
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.