25/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

25
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. februára 2020 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020 z 30. decembra 2019 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2022 zo 17. decembra 2019 uzatvorená medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2020 z 20. decembra 2019 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Dodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11 z 20. decembra 2019 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.