24/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 5. februára 2020,
ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Návrh na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri1) (ďalej len „návrh na zápis“) sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
§ 2
(1)
Návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy2) alebo špecializovaného portálu,3) ktorý umožňuje vytvorenie návrhu na zápis vo formáte XML.
(2)
Ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k návrhu na zápis plnomocenstvo; podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.
Gábor Gál v. r.
Príloha k vyhláške č. 24/2020 Z. z.
1)
§ 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
2)
§ 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.