236/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

236
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. augusta 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu25a) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa.
2.
V § 13a sa slová „do 21. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.
3.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. októbra 2020
V období od 1. októbra 2020 do 21. augusta 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov platia hodnoty najvyššie prípustných expozičných limitov plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.“.
4.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
5.
Príloha č. 4 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.
Igor Matovič v. r.