233/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

233
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2020,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami
„31. decembra 2021“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.
Richard Sulík v. r.