232/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

232
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2020,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z. , vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z. a vyhlášky č. 88/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha sa dopĺňa bodmi 56, 57, 59 a 60, ktoré znejú:
„56.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/360 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v poplatinovaných platinových elektródach používaných na určité merania vodivosti (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).
57.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/361 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózneho činidla chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).
59.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/365 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov používaných v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).
60.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/366 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova ako tepelného stabilizátora v polyvinylchloride používanom v určitých diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro na analýzu krvi a iných telesných tekutín a telesných plynov (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.
2.
Príloha sa dopĺňa bodom 58, ktorý znie:
„58.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/364 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania kadmia v určitých snímacích elektrónkach videokamier odolných voči žiareniu (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.
Ján Budaj v. r.