23/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

23
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 5. decembra 2019 a 20. januára 2020 bol uzavretý Dodatok č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 427/2011 Z. z. a oznámenie č. 142/2014 Z. z.).

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť 1. marca 2020.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.