226/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

226
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. augusta 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 362/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z. a vyhlášky č. 50/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.
2.
§ 4a sa vypúšťa.
3.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2020
Bezvodý lieh2) osobitne denaturovaný podľa § 4a v znení účinnom do 31. augusta 2020 uvedený do daňového voľného obehu najneskôr do 31. augusta 2020 možno na daňovom území predávať a používať na určený účel použitia na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných priestorov a na iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia do vyčerpania zásob tohto liehu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. augusta 2020 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.
Eduard Heger

v z. Marcel Klimek v. r.