225/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 10. augusta 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise § 13 sa vypúšťa slovo „vnútroštátne“.
2.
V § 14 odseky 1 a 2 znejú:
(1)
Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla pre vozidlá kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.5a) Oddiel 4 čísla osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla5b) pozostávajúci zo šiestich alfanumerických znakov tvoria dva znaky kódu schvaľovacieho orgánu a štyri znaky určujúce poradové číslo od 0001 do 9999. V prípade vyčerpania poradového čísla podľa predchádzajúcej vety sa použije poradové číslo obsahujúce abecedné znaky od A001 do Z999. Schvaľovacím orgánom sa ustanovujú tieto kódy:

schvaľovací orgán kód schvaľovací orgán kód
Banská Bystrica BB Pezinok PK
Banská Štiavnica BS Piešťany PN
Bardejov BJ Poprad PP
Bánovce nad Bebravou BN Považská Bystrica PB
Bratislava BA Prešov PO
Brezno BR Prievidza PD
Bytča BY Rimavská Sobota RS
Čadca CA Rožňava RV
Dolný Kubín DK Ružomberok RK
Dunajská Streda DS Senec SC
Galanta GA Senica SE
Humenné HE Spišská Nová Ves SN
Kežmarok KK Stará Ľubovňa SL
Komárno KN Stropkov SP
Košice KE Svidník SK
Košice – okolie KS Šaľa SA
Levice LV Topoľčany TO
Liptovský Mikuláš LM Trebišov TV
Lučenec LC Trenčín TN
Malacky MA Trnava TT
Martin MT Veľký Krtíš VK
Michalovce MI Vranov nad Topľou VT
Námestovo NO Zvolen ZV
Nitra NR Žiar nad Hronom ZH
Nové Mesto nad Váhom NM Žilina ZA
Nové Zámky NZ
(2)
Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla pre vozidlá kategórie neuvedenej v odseku 1 je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla, pričom sa na osvedčení neuvádza záhlavie „Typové schválenie EÚ vozidla“ a v osvedčení sa uvádza konkrétne identifikačné číslo vozidla VIN.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
5a) Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi (Ú. v. EÚ L 163, 26. 5. 2020).
5b) Príloha IV nariadenia (EÚ) 2020/683.“.
3.
V § 17 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania“.
4.
V § 30 písm. a) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
5.
V § 41 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j)
zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla,“.
Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená k) až q).
6.
§ 41 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá.“.
7.
V § 42 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Návrh na zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže zvláštnej výbavy z vozidla s uvedením údajov o demontovanej zvláštnej výbave vozidla potrebných na zrušenie zápisu.“.
Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.
8.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Návrh na zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona.“.
9.
V § 46 ods. 1 písm. e) sa slová „kategórie L, M, N, O, T a R“ nahrádzajú slovami „podliehajúce technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 ods. 1 zákona“.
10.
V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „kategórie C, PS a LS“ nahrádzajú slovami „nepodliehajúce technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 ods. 1 zákona“.
11.
V § 46 ods. 1 písm. g) sa slová „kategórie M, N a T“ nahrádzajú slovami „podliehajúce emisnej kontrole pravidelnej podľa § 117 ods. 1 zákona“.
12.
V § 51 písm. a) sa vypúšťa slovo „prípojné“.
13.
V § 52 písm. e) sa slová „trasu alebo územie“ nahrádzajú slovami „popis trasy alebo popis územia vrátane mapy trasy alebo mapy územia“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.
Andrej Doležal v. r.