22/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

22
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. januára 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 149/2019 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „pričom percentuálna zľava sa poskytuje na celé množstvo najazdených kilometrov od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku.“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020
Percentuálna zľava za kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 sa poskytuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2020. Pre určenie výšky percentuálnej zľavy od 1. júla 2020 sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Peter Pellegrini v. r.