217/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

217
ZÁKON
zo 14. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa suma „15 792 695 566 eur“ nahrádza sumou „14 366 446 802 eur“ a suma „18 560 877 994 eur“ sa nahrádza sumou „26 319 080 528 eur“.
2.
V § 1 ods. 2 sa suma „2 768 182 428 eur“ nahrádza sumou „11 952 633 726 eur“.
3.
V § 4 ods. 1 sa suma „5 400 314 256 eur“ nahrádza sumou „14 015 510 250 eur“.
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je po súhlase vlády oprávnené v roku 2020 poskytnúť záruku skupine Európskej investičnej banky na operácie v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 do výšky 76 000 000 eur.
(6)
Vláda je oprávnená v roku 2020 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti6a) prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 650 000 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).“.
6.
V prílohe č. 3 v riadku „Všeobecná pokladničná správa“ v prvom stĺpci a štvrtom stĺpci sa číslo „3 283 476 916“ nahrádza číslom „11 041 679 450“ a v poslednom riadku „Spolu“ v prvom stĺpci sa číslo „18 560 877 994“ nahrádza číslom „26 319 080 528“ a vo štvrtom stĺpci sa číslo „16 880 892 475“ nahrádza číslom „24 639 095 009“.
7.
V prílohe č. 4 v časti 48 – Všeobecná pokladničná správa v riadku „Výdavky spolu za kapitolu“ sa číslo „3 283 476 916“ nahrádza číslom „11 041 679 450“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.