216/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

216
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. apríla 2007 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (oznámenie č. 473/2008 Z. z. a oznámenie č. 206/2020 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 570 z 18. októbra 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 22. januára 2008.

Slovenská republika 29. februára 2008 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

Dohoda nadobudla platnosť 29. júna 2020 v súlade s článkom 26 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 29. júna 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 134/4 z 25. mája 2007.