215/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

215
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 ods. 3 časť A znie:
„A.
Ryža siata (Oryza sativa):
Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že ide o divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť počet
a)
0 pri produkcii základného osiva,
b)
1 na 100 m2 pri výrobe certifikovaného osiva prvej generácie a certifikovaného osiva druhej generácie.“.
2.
V prílohe č. 1 odsek 8 znie:
„(8)
Množiteľský porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu osiva. Množiteľský porast musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami na množiteľskom poraste nesmie prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:

Huby a riasovky
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu predzákladného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu základného osiva Najvyššia
prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu certifikovaného osiva
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] ryža siata
(Oryza sativa L.)
najviac dve symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodnom čase na každom poraste najviac dve symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodnom čase na každom poraste a) certifikované osivo prvej generácie (C1):
najviac štyri symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodnom čase na každom poraste plodín,
b) certifikované osivo druhej generácie (C2):
najviac osem symptomatických rastlín na 200 m2 pozorovaných počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodnom čase na každom poraste
Háďatká
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu predzákladného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu základného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu certifikovaného osiva
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] ryža siata
(Oryza sativa L.)
0 % 0 % 0 %“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.
3.
V prílohe č. 2 odsek 3 znie:
„(3)
Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú jeho úžitkovosť a kvalitu. Osivo musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)
Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami na osive nesmie prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:
Háďatká
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre základné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre certifikované osivo
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] ryža siata
(Oryza sativa L.)
0 % 0 % 0 %
Huby
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] ryža siata
(Oryza sativa L.)
bez škodcov bez škodcov bez škodcov“.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výskyt hubovitých útvarov (napríklad skleróciá alebo námeľ) na osive nesmie prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:
Kategória Najvyšší prípustný počet hubovitých útvarov vo vzorke osiva s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 3 tabuľky
obilniny okrem hybridov raže siatej (Secale cereale):
základné osivo 1
certifikované osivo 3
hybridy raže siatej (Secale cereale):
základné osivo 1
certifikované osivo 4*
* Výskyt piatich hubovitých útvarov (napríklad skleróciá, fragmenty sklerócií alebo námeľ) vo vzorke s uvedenou hmotnosťou sa považuje za splnenie požiadavky najvyššej prípustnej hodnoty výskytu, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou obsahuje najviac štyri hubovité útvary.“.
5.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES L 125, 11. 7. 1966; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 48, 26. 2. 1969; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 87, 17. 4. 1971; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171, 29. 7. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
smernice Rady 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 16, 20. 1. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
prvej smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 26. 8. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 19. 7. 1979; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 67, 12. 3. 1981; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Ú. v. ES L 200, 23. 7. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Ú. v. ES L 274, 6. 10. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Ú. v. ES L 333, 30. 11. 1990; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),
smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Ú. v. ES L 54, 5. 3. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),
smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Ú. v. ES L 67, 25. 3. 1995; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),
smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 25, 1. 2. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 25, 1. 2. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Ú. v. ES L 50, 26. 2. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),
smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006).
2.
Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006).
3.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať plodina Oryza sativa (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2012).
5.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).
6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1955 z 29. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2015).
7.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).
8.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1027 z 19. júla 2018, ktorou sa mení smernica Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o izolačné vzdialenosti pre Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 184, 20. 7. 2018).
9.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Igor Matovič v. r.