214/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

214
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2016 Z. z. sa mení takto:
2.
V prílohe č. 4 časť A znie:
3.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES
L 193, 20. 7. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Ú. v. ES L 25, 30. 1. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.3/zv. 38),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).
2.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré má spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013).
3.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa
(Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).
6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Igor Matovič v. r.