211/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

211
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii
Ak neexistujú protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) podľa prílohy č. 1 oddielu 5 piateho bodu a oddielu 3 tretieho bodu vypracované Európskou a stredozemnou organizáciou pre ochranu rastlín alebo zodpovedným orgánom členského štátu iného než Slovenská republika alebo iné medzinárodne uznávané protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov, vypracuje ich kontrolný ústav.7) Kontrolný ústav na požiadanie sprístupňuje tieto protokoly zodpovednému orgánu iného členského štátu a Európskej komisii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.“.
2.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PESTOVATEĽSKÉHO PORASTU
Oddiel 1: Identita, čistota a pestovateľské podmienky
1.
Pestovateľský porast musí byť odrodovo pravý a odrodovo čistý; to sa primerane vzťahuje na klon.
2.
Podmienky pestovania a úroveň rastu pestovateľského porastu musia byť také, aby sa dostatočne preveril zdravotný stav, pravosť a čistota odrody pestovateľského porastu a ak je to potrebné, pravosť a čistota klonu.
Oddiel 2: Požiadavky na zdravie podpníkových a selektovaných vinohradov určených na výrobu všetkých kategórií množiteľského materiálu a viničových škôlok všetkých kategórií
1.
Tento oddiel sa vzťahuje na podpníkové a selektované vinohrady určené na výrobu všetkých kategórií množiteľského materiálu a na viničové škôlky všetkých kategórií uvedených v druhom bode až šiestom bode.
2.
Podpníkové a selektované vinohrady a viničové škôlky musia byť pri vizuálnej prehliadke bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov uvedených v oddieloch 6 a 7, ktoré sa týkajú príslušného rodu alebo druhu.
V podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach sa vykonáva odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov uvedených v oddiele 7, ktoré sa týkajú príslušného rodu alebo druhu. Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov uvedených v oddieloch 6 a 7, ktoré sa týkajú príslušného rodu alebo druhu, sa v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach musí vykonať odber vzoriek a testovanie.
3.
Vizuálna prehliadka a odber vzoriek a testovanie príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú podľa oddielu 8.
4.
Odber vzoriek a testovanie uvedené v druhom bode sa vykonáva v najvhodnejšom období roka, pričom sa zohľadňujú klimatické a rastové podmienky viniča a biologické vlastnosti regulovaných nekaranténnych škodcov, ktoré sa týkajú daného viniča.
5.
Na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo zodpovedným orgánom iného členského štátu.
6.
Na odber vzoriek a testovanie viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu sa uplatňuje biologické indexovanie indikátorových rastlín s cieľom posúdiť výskyt vírusov, viroidov, vírusom podobných chorôb a fytoplaziem alebo iné medzinárodne uznávané protokoly.
Oddiel 3: Požiadavky na pôdu a pestovateľské podmienky podpníkových a selektovaných vinohradov určených na výrobu všetkých kategórií množiteľského materiálu a viničových škôlok všetkých kategórií množiteľského materiálu
1. Vinič môže byť v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach vysadený iba v pôde alebo v nádobách s pestovateľským substrátom, pričom táto pôda a pestovateľský substrát musia byť bez výskytu škodcov, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7; neprítomnosť týchto škodcov sa stanovuje na základe odberu vzoriek a testovania.
Tento odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcov, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.
2.
Odber vzoriek a testovanie sa nevykonávajú, ak kontrolný ústav alebo zodpovedný orgán iného členského štátu dospeje na základe úradnej kontroly k záveru, že pôda je bez výskytu škodcov, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.
Odber vzoriek a testovanie sa nevykonávajú, ak sa vinič nepestoval v produkčnej pôde minimálne päť rokov a ak nie sú pochybnosti o tom, že v tejto pôde sa nevyskytujú škodcovia, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.
3.
Na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú príslušné protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo zodpovedným orgánom iného členského štátu.
Oddiel 4: Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť
1.
Podpníkové a selektované vinohrady a viničové škôlky sa zriaďujú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodcami, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.
2.
Viničové škôlky sa nezriaďujú vo vinici alebo v podpníkových a selektovaných vinohradoch . Minimálna vzdialenosť viničovej škôlky od vinice alebo podpníkového a selektovaného vinohradu je tri metre.
3.
Okrem požiadaviek uvedených v oddieloch 2 a 3 sa množiteľský materiál musí vyrábať v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti uvedenými v oddiele 8, aby sa obmedzil výskyt škodcov uvedených v oddiele 8.
Oddiel 5: Úradné prehliadky
1.
Množiteľský materiál vyprodukovaný v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach musí byť pri každoročnej úradnej prehliadke porastov v súlade s požiadavkami oddielov 2 až 4.
2.
Úradné prehliadky uvedené v prvom bode vykonáva kontrolný ústav podľa oddielu 8.
3.
Ďalšia úradná prehliadka sa musí vykonať pri pochybnostiach o veci, o ktorej možno rozhodnúť bez toho, aby bola dotknutá kvalita množiteľského materiálu.
Oddiel 6: Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a pri pochybnostiach odberom vzoriek a testovaním podľa oddielu 2 druhého bodu
Rod alebo druh množiteľského materiálu viniča okrem osiva Regulovaný nekaranténny škodca
Nevrúbľovaný Vitis vinifera L. Hmyz a roztoče
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L. okrem nevrúbľovaného Vitis vinifera L. Hmyz a roztoče
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L. Baktérie
Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]
Vitis L. Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; [PHYPSO]

Oddiel 7: Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou alebo odberom vzoriek a testovaním podľa oddielu 2 druhého bodu a oddielu 8
Rod alebo druh Regulovaný nekaranténny škodca
Množiteľský materiál Vitis L. okrem osiva Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
– vírus mozaiky arábky [ARMV00]
– vírus roncetu viniča [GFLV00]
– vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]
– vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]
Podpníky Vitis spp. a ich hybridov okrem Vitis vinifera L. Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
– vírus mozaiky arábky [ARMV00]
– vírus roncetu viniča [GFLV00]
– vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]
– vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]
– vírus škvrnitosti viniča [GFKV00]
Oddiel 8: Požiadavky podľa oddielu 2 druhého bodu na opatrenia v podpníkových a selektovaných vinohradoch Vitis L. a viničových škôlkach v jednotlivých kategóriách
Vitis L.
1. Pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál
Vizuálne prehliadky
Vizuálne prehliadky podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú aspoň raz za vegetačné obdobie pre každého regulovaného nekaranténneho škodcu uvedeného v oddieloch 6 a 7.
2. Pôvodný množiteľský materiál
Odber vzoriek a testovanie
Zo všetkých rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu sa odoberajú vzorky a testujú sa na výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3; tieto odbery vzoriek a testovanie sa následne opakujú v päťročných intervaloch.
V prípade podpníkových vinohradov určených na výrobu podpníkov sa okrem odberu vzoriek a testovania na zistenie vírusov uvedených v prvej vete vykonáva jeden odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu škvrnitosti viniča.
Výsledky odberu vzoriek a testovania sa musia predložiť kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov podľa § 7.
3. Základný množiteľský materiál
Odber vzoriek a testovanie
Zo všetkých rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu základného množiteľského materiálu sa odoberajú vzorky a testujú sa na výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3.
Odber vzoriek a testovanie podľa prvej vety sa začína, keď majú podpníkové a selektované vinohrady šesť rokov, a opakuje sa v šesťročných intervaloch.
Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť predložené kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov podľa § 7.
4. Certifikovaný materiál
Odber vzoriek a testovanie
Z reprezentatívnej časti rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu certifikovaného materiálu sa vykonáva odber vzoriek a testovanie na výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3.
Odber vzoriek a testovanie podľa prvej vety sa vykonáva prvýkrát, keď majú podpníkové a selektované vinohrady desať rokov, a opakujú sa v desaťročných intervaloch.
Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť predložené kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov podľa § 7.
5. Pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál
Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť podľa jednotlivých regulovaných nekaranténnych škodcov
a) výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:
1.
pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. alebo
3.
musia byť splnené tieto požiadavky:
3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu, ktoré majú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., sa musia odstrániť,
3b.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu certifikovaného materiálu, ktoré majú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., musia byť minimálne vylúčené z rozmnožovania a
3c.
ak množiteľský materiál určený na obchodovanie má symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá dávka uvedeného materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
b) výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al.:
1.
pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al. alebo
3.
musia byť splnené tieto požiadavky:
3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu, základného množiteľského materiálu a certifikovaného materiálu, ktoré majú symptómy Xylophilusampelinus Willems et al., sa musia odstrániť a musia sa prijať vhodné hygienické opatrenia,
3b.
vinič vo výrobnej prevádzke, ktorý má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa po reze musí ošetriť baktericídom s cieľom zabezpečiť, aby bol bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al., a
3c.
ak množiteľský materiál určený na obchodovanie má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá dávka uvedeného materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,
c) výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3:
1.
ak ide o výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3, musia byť splnené tieto požiadavky:
1a.
na rastlinách viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu nesmú byť pozorované žiadne symptómy uvedených vírusov a
1b.
symptómy uvedených vírusov môžu byť pozorované najviac na 5 % rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu certifikovaného materiálu a tieto rastliny viniča sa musia odstrániť a zničiť,
alebo
2.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a pôvodný množiteľský materiál musia byť uchovávané v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3,
d) výskyt Viteus vitifoliae Fitch:
1.
pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál viniča v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch,
2.
vinič sa musí vrúbľovať na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo
3.
musia byť splnené tieto požiadavky:
3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a všetok pôvodný množiteľský materiál sa musia uchovávať v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu a na týchto rastlinách viniča nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Viteus vitifoliae Fitch a
3b.
ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Viteus vitifoliae, celá dávka uvedeného materiálu sa musí podrobiť fumigácii, ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch.
6. Štandardný materiál
Vizuálne prehliadky
Vizuálne prehliadky podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú aspoň raz za vegetačné obdobie pre každého regulovaného nekaranténneho škodcu uvedeného v oddieloch 6 a 7.
Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť podľa jednotlivých regulovaných nekaranténnych škodcov
a) výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:
1.
štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. alebo
3.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu štandardného materiálu, ktoré majú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., musia byť minimálne vylúčené z rozmnožovania a ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá dávka toho množiteľského materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
b) výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al.:
1.
štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,
2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al. alebo
3.
musia byť splnené tieto požiadavky:
3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu štandardného materiálu, ktoré majú symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa musia odstrániť a musia sa prijať vhodné hygienické opatrenia,
3b.
vinič vo výrobnej prevádzke, ktorý má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa po reze musí ošetriť baktericídom s cieľom zabezpečiť, aby bol bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al., a
3c.
ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá dávka tohto množiteľského materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,
c) výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3
Symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3 nesmú byť pozorované na viac ako 10 % rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu štandardného materiálu a tieto rastliny viniča musia byť vylúčené z rozmnožovania,
d) výskyt Viteus vitifoliae Fitch:
1.
štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch,
2.
vinič sa musí vrúbľovať na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo
3.
ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má znaky alebo symptómy Viteus vitifoliae Fitch, celá dávka uvedeného materiálu sa musí podrobiť fumigácii, ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch.“.
3.
V prílohe č. 2 časti I. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY štvrtý bod znie:
„4.
Množiteľský materiál musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu.
Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.
4.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17. 4. 1968; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971 (Ú. v. ES L 71, 25. 3. 1971; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974 (Ú. v. ES L 352, 28. 12. 1974; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977 (Ú. v. ES L 257, 8. 10. 1977; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 16, 20. 1. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
smernice Komisie 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 26. 8.1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982 (Ú. v. ES L 148, 27. 5. 1982; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Ú. v. ES L 118, 7. 5. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 151, 17. 6. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002 (Ú. v. ES L 53, 23. 2. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), a
smernice Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24. 6. 2005).
2.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Igor Matovič v. r.