21/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

21
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 88/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis nad § 20 znie: „Preberanie a vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie“ a umiestňuje sa pod § 20.
2.
Prílohy č. 1 až 6 znejú:
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3).“.
3.
Príloha č. 14 sa dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:
„21.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/523 z 21. marca 2019, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 86, 28. 3. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Peter Pellegrini v. r.