206/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

206
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 473/2008 Z. z. o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhejText oznámenia má správne znieť:
„Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. apríla 2007 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej.
Dohodu Slovenská republika predbežne vykonáva od 30. marca 2008 v súlade s článkom 25.“.