205/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

205
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2010 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 924 z 29. novembra 2017 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 17. januára 2018.

Slovenská republika 8. februára 2018 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

Dohoda nadobudne platnosť 2. augusta 2020 v súlade s článkom 29 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 2. augusta 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 321/3
z 20. novembra 2012.