202/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

202
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2013 bola v Luxemburgu za Slovenskú republiku podpísaná Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (predbežné vykonávanie oznámenie č. 187/2015 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1145 z 10. mája 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 21. júna 2018.

Slovenská republika 13. júla 2018 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

Dohoda nadobudne platnosť 2. augusta 2020 v súlade s článkom 30 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 2. augusta 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 208/3 z 2. augusta 2013.