200/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

200
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 7. júla 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe č. 3 písmene I riadku 1 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6468 F“.
2.
V prílohe č. 4 písmene G riadku 3 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „2956 H“.
3.
V prílohe č. 4 písmene N sa vypúšťa riadok 7.
Doterajšie riadky 8 až 16 sa označujú ako riadky 7 až 15.
4.
V prílohe č. 4 písmene N riadku 13 stĺpci Kód sa označenie „4580 H“ nahrádza označením „4580 H 02“.
5.
V prílohe č. 4 písmene N riadku 14 stĺpci Kód sa označenie „4580 H“ nahrádza označením „4580 H 03“.
6.
V prílohe č. 4 písmene N riadku 15 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „4582 H“ a stĺpci 1. ročník sa číslo „10“ nahrádza číslom „7“.
7.
V prílohe č. 5 časti A písmene P sa za riadok 24 vkladá nový riadok 25, ktorý znie:

„25. 4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 2)
“.
Doterajšie riadky 25 až 27 sa označujú ako riadky 26 až 28.“.

8.
V prílohe č. 5 časti A písmene P sa za riadok 26 vkladá nový riadok 27, ktorý znie:

„27. 4239 M floristika 2)
“.
Doterajšie riadky 27 a 28 sa označujú ako riadky 28 a 29.“.
9.
V prílohe č. 5 časti A písmene T riadku 10 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6336 M“.
10.
V prílohe č. 5 časti A písmene U riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6858 M“.
11.
V prílohe č. 5 časti A písmene V riadku 1 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „7218 M“.
12.
V prílohe č. 5 časti B sa za písmeno C vkladá nové písmeno D, ktoré znie:

„D. 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1. 2734 K technik sklárskej výroby 10 10 1)
“.
Doterajšie písmená D až O sa označujú ako písmená E až P.“.
13.
V prílohe č. 5 časti B písmene I riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „3349 K“.
14.
V prílohe č. 5 časti B písmene P riadku 16 stĺpci Poznámka sa za odkaz „1)“ vkladá čiarka a odkaz „5)“.
15.
V prílohe č. 5 časti B vysvetlivke k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a škole umeleckého priemyslu.“.
16.
V prílohe č. 5 časti C písmene C sa vypúšťa riadok 5.
17.
V prílohe č. 5 časti C písmene K sa vypúšťa riadok 2.
18.
V prílohe č. 6 písmene H sa vypúšťajú riadky 1 až 3.
Doterajšie riadky 4 a 5 sa označujú ako riadky 1 a 2.
19.
V prílohe č. 6 vysvetlivke k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a škole umeleckého priemyslu.“.
20.
V prílohe č. 8 časti A riadku 7 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „8613 M“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.
Branislav Gröhling v. r.