20/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 46/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa za slovo „dyňa,“ vkladajú slová „kukurica cukrová,“.
2.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica a vika siata.“.
3.
V § 13 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 11.
4.
V § 13 ods. 6 a 7 sa slová „osobitného predpisu,23)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,23)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.“.
5.
V § 13 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
6.
V § 13 ods. 10 sa slová „Odsek 10“ nahrádzajú slovami „Odsek 9“.
7.
Za § 16d sa vkladá § 16e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. februára 2020
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2020 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. februára 2020.“.
8.
V prílohe č. 1 tabuľke sa položka „Plodová zelenina“ dopĺňa druhom zeleniny „Kukurica cukrová“, pre ktorú sa v stĺpci „Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch)“ ustanovuje hodnota „50 000“ a v stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch)“ sa ustanovuje hodnota „5 000“.
9.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN
Druh bielkovinových
plodín
Minimálny počet kusov druhov
bielkovinových plodín na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna hmotnosť
osiva na 1 ha
(v gramoch)
Fazuľa 500 000 130 000
Hrach 800 000 200 000
Sója 500 000 75 000
Bôb 400 000 140 000
Cícer 600 000 180 000
Šošovica 1 600 000 40 000
Ďatelina 4 000 000 6 000
Lucerna 4 000 000 6 000
Lupina 1 666 666 200 000
Vika siata 2 880 000 72 000“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2020.
Peter Pellegrini v. r.