199/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

199
ZÁKON
z 9. júla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene
Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v humanitárnej oblasti“.
2.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Jozefa Miloslava Hurbana a na rubovej strane medaily je nápis NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
3.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Alexandra Dubčeka a na rubovej strane medaily je nápis VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. augusta 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.