197/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

197
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 6. zasadaní Výboru Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa konalo 4. novembra 2019 vo Varšave, boli prijaté zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z., oznámenie č. 153/2015 Z. z., oznámenie č. 214/2016 Z. z., oznámenie č. 187/2017 Z. z. a oznámenie č. 237/2019 Z. z.).

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2020 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2020.

Do textu zmien a doplnkov dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.