192/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2012 bola v Pekingu prijatá Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 1080 z 26. marca 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 28. apríla 2014. Listina o prístupe bola uložená 22. mája 2014 u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Pri prístupe Slovenská republika urobila nasledujúce vyhlásenie:

„V súlade s článkom 11 ods. 2 zmluvy Slovenská republika vyhlasuje, že vo svojich právnych predpisoch stanovila podmienky uplatňovania práva na primeranú odmenu.“.

Zmluva nadobudla platnosť 28. apríla 2020 v súlade s článkom 26 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 28. apríla 2020.