191/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

191
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2020 Správna rada Medzinárodnej finančnej korporácie rozhodla o zmene článku II ods. 2 písm. c) bod ii) Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu (oznámenie č. 500/1992 Zb.).

Zmena nadobudla platnosť 16. apríla 2020 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 16. apríla 2020.

Do textu zmeny možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.