190/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

190
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2020 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie.

Prezidentka Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predbežným vykonávaním dohody 20. apríla 2020.

Dohodu Slovenská republika predbežne vykonáva od 8. júna 2020 v súlade s článkom 17.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 169/1 z 29. mája 2020.