19/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

19
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „najväčšiu“ vkladá slovo „technicky“.
2.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
50 eur na 365 dní,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
3.
V § 1 ods. 2 úvodná veta znie:
„(2)
Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1 vrátane subkategórií týchto vozidiel1) a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2 vrátane subkategórií týchto vozidiel, ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t, je“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 1 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
50 eur na 365 dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2020.
Peter Pellegrini v. r.