187/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. júla 2020
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa § 181 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. v y h l a s u j e m
voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a
2. u r č u j e m
a)
podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 3. októbra 2020,
b)
podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Boris Kollár v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/2020 Z. z.
Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/2020 Z. z.


LEHOTY
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 3. októbra 2020


Lehota
§ - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 171 - 9
176 - 8
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 10. 7. 2020
60 dní 171 - 1
176 - 1
Podanie kandidátnych listín politické strany a kandidáti
bez politickej príslušnosti
4. 8. 2020
53 dní 169 - 5 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna
volebná komisia
11. 8. 2020
45 dní 172 - 2
177 - 2
Registrácia kandidátov na starostu obce miestna
volebná komisia
19. 8. 2020
40 dní 8 - 1 Určenie volebných miestností starosta obce 24. 8. 2020
25 dní 21 - 3 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 8. 9. 2020
25 dní 173 - 2
178 - 2
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov obec 8. 9. 2020
15 dní 167 - 5 Uskutočnenie prvého zasadania
okresnej volebnej komisie
okresná
volebná komisia
18. 9. 2020
15 dní 170 - 5 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
18. 9. 2020
48 hodín
pred začatím volieb
174
179
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry politické strany a kandidáti
bez politickej príslušnosti
1. 10. 2020
20 - 3 Volebný deň okrsková
volebná komisia
3. 10. 2020
1)
Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.